Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tải bản đầy đủ

4
1.2.1. Quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ của NHTM.
Trong vài năm gần đây dịch vụ thẻ phát triển như là một dịch
vụ mũi nhọn của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng thương
mại muốn giành thị phần bán lẻ thì phải chú trọng vào mảng dịch vụ
thẻ mặc dù hiện tại dịch vụ thẻ chưa đem lại kỳ vọng về lợi nhuận cho
một ngân hàng nào nhưng nếu Ngân hàng thương mại nào quan tâm
phát triển dịch vụ thẻ tốt thì trong tương lai, sẽ là một trong những
Ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất, chiếm thị phần nhiều nhất về dịch vụ.
Phát triển dịch vụ thẻ là phát triển về mặt hình ảnh, thương hiệu của
các Ngân hàng mà hình ảnh, thương hiệu được phát triển rộng rải có
hiệu quả thì đó là khoản lợi nhuận vô hình không thể đong đếm được.
Do vậy, có thể kết luận được quan điểm về phát triển dịch vụ thẻ của
Ngân hàng thương mại như sau: Phát triển dịch vụ thẻ của ngân
hàng thương mại là việc ngân hàng thương mại tăng qui mô cung ứng
dịch vụ thẻ nhằm tăng thu nhập từ dịch vụ thẻ trên cơ sở kiểm soát rủi
ro phục vụ cho chiến lược kinh doanh của ngân hàng.
1.2.2. Nội dung phát triển dịch vụ thẻ của NHTM
Phát triển dịch vụ thẻ là việc các NHTM thực hiện các mục tiêu
sau:
 Phát triển về qui mô: Là việc NHTM phát triển và tăng
trưởng các hoạt động về nghiệp vụ thẻ của các NHTM và có thể thực
hiện bằng các hình thức sau:
Phát triển số lượng thẻ, Doanh số thanh toán qua thẻ, Mạng lưới
ATM và ĐVCNT, Thu nhập.
 Đa dạng hóa sản phẩm thẻ phù hợp với nhu cầu ngày càng

5
tăng của khách hàng như, hạn mức rút tiền, hạn mức chuyển khoản,
các dịch vụ gia tăng, thu hút các khách hàng mới làm quen với các
dịch vụ thẻ và các dịch vụ khác do ngân hàng cung cấp đồng thời giữ
chân được lượng khách hàng cũ. Các ngân hàng nên định vị các sản
phẩm lõi để phân khúc được khách hàng và mở rộng thị phần tăng sức
cạnh tranh giữa các ngân hàng sự đa dạng về loại hình thẻ mà ngân
hàng cung cấp cho khách hàng gồm : thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả
trước, thẻ quà tặng, … Khi các loại hình thẻ trên được phát triển thì sẽ
thỏa mãn tốt hơn nhu cầu, mong muốn của khách hàng qua đó thể
hiện số lượng, doanh số của ngân hàng đang có sự tăng trưởng, cách
thức mà ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ cho khách hàng cũng đa
dạng hơn
 Thị phần: Thị phần thẻ ngày càng mở rộng, hứa hẹn một thị
trường vốn lớn cho ngân hàng. Đầu tư vào thị trường thẻ mang lại cho
ngân hàng những triển vọng lớn về nguồn huy động từ các hoạt động
này. Phát triển thị phần trong dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại
là một nội dung quan trọng việc khẳng định được thế mạnh của ngân
hàng, ngân hàng thương mại nào chiếm lĩnh được thị phần lớn trong
dịch vụ thẻ thì trong tương lai sẽ mạng lại thu nhập từ mảng dịch vụ
thẻ là rất lớn. Do vậy, các ngân hàng thương mại đang đua nhau mở
rộng thị phần về mảng kinh doanh đầy tiềm năng này trong lương lai
gần. Hiện tại các Ngân hàng thương mại đều tập trung phát triển
mạng lưới truyền thống và hiện đại rộng khắp, phủ kín toàn bộ vùng
miền trong cả nước, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng khả
năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần, đây là nhân tố quan trọng

6
trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và là tiền đề vững chắc cho
các giai đoạn phát triển tiếp theo sau của các Ngân hàng thương mại.
Thị phần của các ngân hàng trên thị trường thẻ ngày càng tăng nghĩa
là đã có nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân
hàng, doanh số thanh toán lớn hơn các ngân hàng khác…và như vậy
hoạt động kinh doanh thẻ của ngân hàng đã có hiệu quả
 Kiểm soát rủi ro: Rủi ro là những biến cố không mong đợi
khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi
nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí
để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Kiểm
soát rủi ro là việc nhận diện và đề ra các biện pháp nhằm hạn chế sự
xuất hiện của rủi ro và những thiệt hại khi chúng phát sinh, đồng thời
xác định tương quan hợp lý giữa vốn tự có của ngân hàng với mức độ
mạo hiểm có thể trong sử dụng vốn ngân hàng.
Vì vậy, việc kiểm soát rủi ro trong dịch vụ thẻ tại các NHTM là
thực sự cần thiết trong điều kiện kinh doanh hiện nay như:
1.2.3. Tiêu chí đánh giá sự phát triển dịch vụ thẻ của NHTM
1.2.3.1. Phát triển về qui mô:
 Tăng trưởng số lượng thẻ
 Tăng trưởng trong thu nhập
1.2.3.2. Mở rộng thị phần
Chỉ tiêu này phản ánh thị phần mà NHTM chiếm lĩnh được trên
thị trường so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn, thường được
đánh giá trong một vùng, miền, quốc gia, lãnh thổ …

7
1.2.3.3. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ
Chỉ tiêu này phản ánh sự đa dạng về các loại sản phẩm dịch vụ
thẻ mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng bao gồm: thẻ tín dung, ghi
nợ, trả trước, quà tặng, hệ thống ATM hiện đại, POS, các dịch vụ đi
kèm SMS, Ibanking…
1.2.3.4. Kiểm soát rủi ro
Mức độ rủi ro trong dịch vụ thẻ được phản ánh qua các chỉ tiêu
- Tỷ lệ các tra soát khiếu nại của khách hàng đối với ngân hàng
- Tỷ lệ thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công trên các trang
mạng
- Tỷ lệ khiếu nại của các ĐVCNT
1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thẻ của
NHTM
1.2.4.1. Nhân tố khách quan:
Gồm: Trình độ dân trí, Thu nhập của người sử dụng thẻ.Thói
quen tiêu dùng của người dân:, Qui mô và phạm vi hoạt động của
ngân hàng, Trình độ khoa học công nghệ của ngân hàng, Môi trường
pháp lý, Các chính sách, biện pháp của nhà nước
1.2.4.2. Nhân tố chủ quan:
Gồm: Trình độ đội ngũ nhân viên ngân hàng, Chất lượng thẻ
thanh toán, Định hướng phát triển của ngân hàng, Công tác khách
hàng, Phát triển sản phẩm mới…

8
2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NH TMCP NGOẠI THƯƠNG CHI
NHÁNH NHA TRANG ( VCB NHA TRANG).
2.1.1. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP ngoại thương –
CN Nha Trang ( VCB Nha Trang).
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Nha
Trang (Vietcombank- chi nhánh Nha Trang) có trụ sở chính đặt tại
17 Quang Trung – thành phố Nha Trang, là một trong những Ngân
hàng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thành lập theo quết
định số 175/NH-QĐ ngày 19/12/1984 của thống đốc Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam. Vietcombank- chi nhánh Nha Trang chính thức đi
vào hoạt động từ năm 1985. Khởi đầu với trọng trách là ngân hàng
đối Ngoại duy nhất tại khu vực Nam Trung Bộ, thực hiện các nghiệp
vụ đổi tiền, chuyển tiền, chi trả kiều hối, mở và quản lý tài khoản
ngoại tệ của công ty Xuất Nhập Khẩu và của người không cư trú, cho
vay ngoại thương các đơn vị Xuất Nhập Khẩu, Thanh toán quốc tế
với các nước XHCN…Kể từ đó chi nhánh đã khẳng định được vị thế
của mình trên thị trường, hoạt động kinh doanh rất có hiệu quả.
2.1.2. Các hoạt động chính của ngân hàng TMCP Ngoại thương
CN Nha trang (VCB Nha Trang).
VCB Nha Trang hiện tại đang cung cấp tất cả các dịch vụ của một
Ngân Hàng bán lẻ hiện đại.
2.1.3. Khái quát hoạt động kinh doanh của VCB Nha Trang
2.1.3.1. Huy động vốn
Tỷ trọng huy động vốn bằng đồng Việt Nam luôn duy trì ở mức
75% trở lên, mảng huy động vốn dân cư và nguồn huy động vốn ngắn