Tải bản đầy đủ
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG

Tải bản đầy đủ

18
tư phát triển đó sẽ thúc đẩy nền kinh tế Phú Yên nói chung ngày càng
phát triển, đồng thời cũng là điểm tựa cho sự phát triển của Công Ty
CP khoáng sản Phú Yên trong tương lai.
3.1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tính đến thời điểm này, về cơ bản trang thiết bị, máy móc
phục vụ cho việc khai thác, chế biến các khoáng sản đã được đầu tư
đáp ứng các yêu cầu về số lượng, phù hợp về chủng loại và có tính
thích ứng cao. Bên cạnh trang bị thiết bị máy móc cho việc khai thác,
công ty còn đầu tư tập trung vào trang thiết bị tin học văn phòng, nhằm
đảm bảo bộ máy làm việc của công ty ngày càng nhanh nhẹn hơn.
3.2. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN
TỚI
3.2.1. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty trong
tương lai
+ Nâng cao mức độ cơ giới hóa và hiện đại hóa trong quá
trình sản xuất tại các khu khai thác nhằm tăng sản lượng khai thác,
năng suất lao động, nâng cao an toàn, giảm tổn thất tài nguyên, đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững của công ty.
+ Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật theo hướng hiện đại nhằm
đạt được hiệu quả cao, với chi phí bỏ ra ít nhưng thu lại lợi nhuận
cao.
+ Hoàn thiện dây chuyền công nghệ, chế biến phù hợp để
phát triển bền vững theo hướng hiện đại hóa, tự động hóa, tận dụng
thu tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
+ Đề xuất, lựa chọn giải pháp ứng dụng các thiết bị đo lường
– tự động điều chỉnh thông số công nghệ trong khai thác và sang lọc,
chế biến phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của công ty nhằm
nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tốn thất về tài nguyên.

19
3.2.2. Phương hướng quản trị VLD của công ty trong những năm
tới
+ Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng cường khả
năng huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu trong nội bộ công
ty. Tận dụng tối đa vốn có được để tập trung sản xuất, mặc khác tận
dụng các khoản vốn chiếm dụng sao cho đạt hiệu quả nhưng vẫn giữ
được tính linh hoạt trong khâu thanh toán.
+ Mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua việc tuyển dụng
những cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, am hiểu lĩnh
vực maketing để gốp phần vào việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa,
trong tương lai việc quay vòng vốn sẽ nhanh hơn, việc sử dụng hàng
tồn kho có hiệu quả hơn.
+ Bên cạnh việc đẩy mạnh khâu tiêu thu, trong tương lai
nhằm sử dụng vốn có hiệu quả hơn, công ty phải đưa ra các chính
sách nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản nợ sau khi bán hàng.
Việc thu hồi nhanh các khoản nợ giúp công ty có được những nguồn
vốn nhất định, việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh sẽ dễ dàng
hơn.
+ Công ty sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường để có
thể nắm bắt và xử lý các thông tin kinh tế, dự đoán chính xác nhu cầu
và diễn biến của thị trường từ đó tìm kiếm những thị trường tiềm
năng mới mà doanh nghiệp chưa khai thác hoặc khai thác chưa triệt
để. Nhằm nâng cao năng lực sản xuất đạt mức tăng trưởng bình quân
hàng năm lên 10%.
+ Công ty phấn đấu đẩy nhanh vòng quay của vốn lưu động,
tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động.
+ Công ty cần phấn đấu tăng thu nhập cho người lao động
nhằm khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động an

20
tâm làm việc tại công ty. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì
công ty cần phải nổ lực hơn nữa nhằm quản lý và sử dụng vốn lưu
động có hiệu quả tốt nhất.
3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ VỐN
LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN PHÚ YÊN
Hiệu quả sử dụng vốn phụ thuộc rất nhiều vào công tác quản
lý vốn. Thực hiện tốt công tác quản lý vốn các nhà quản lý phải triệt
để tuân thủ các nguyên tắc về quản lý vốn như:
- Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng
và ngoại hối của Nhà nước.
- Kết hợp chặt chẽ sự vận động của tiền và hàng hóa trong
bán hàng.
- Thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất: thưởng phạt nghiêm
minh đối với công tác quản lý vốn.
- Mỗi khi bỏ vốn ra kinh doanh hay đầu tư dài hạn, doanh
nghiệp phải xây dựng phương án kinh doanh hay luận chứng kinh tế
kỹ thuật để đảm bảo nhìn thấy trước khả năng lãi lỗ, rủi ro có thể xảy
ra để đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu
động tại Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Phú Yên trong thời gian qua,
Tôi xin đề xuất một số kiến tại công ty như sau:
3.3.1. Một số giải pháp chung
Việc đầu tiên là tăng cường việc quản trị chiến lược kinh
doanh.
Mặc khác nâng cao trình độ và tăng động lực cho đội ngũ
lao động.

21
Tăng cường việc mở rộng mối quan hệ với khách hàng vì
đây là điểm mà máu chốt giúp công ty đạt được doanh thu như mục
tiêu đã đề ra.
3.3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị vốn lưu động tại
công ty
Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng vốn lưu
động. Công ty luôn đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn lưu động như sau:
* Hoàn thiện công tác quản trị tiền mặt
- Công ty nên lựa chọn cho mình một chiến lược dữ trữ tiền
và đầu tư một cách khoa học hơn và mang lại hiệu quả.
- Đẩy nhanh tốc độ thu tiền trong việc bán hàng và nợ phải
thu. Công ty nên có chương trình khuyến mãi cho khách hàng trả tiền
sớm.
- Giảm tốc độ chi tiêu, lập các quỹ dự phòng để phòng
trường hợp thiếu khả năng thanh toán gây mất uy tín cho công ty.
Công ty nên gửi tại ngân hàng 50% số tiền thu được để tiện
cho việc hoạt động hàng ngày như: thanh toán tiền mua hàng, thanh
toán lương cho nhân viên ... Số còn lại công ty nên chú trọng vào
việc đầu tư và mở rộng việc sản xuất kinh doanh.
* Hoàn thiện công tác quản trị hàng tồn kho
Công ty cần đẩy mạnh các chính sách tiêu thụ nhằm khuyến
khích việc tiêu thụ nhằm tối ưu hóa chi phí lưu kho số thành phẩm
này, đồng thời để việc quay vòng vốn nhanh hơn để cho việc sử dụng
vốn có hiệu quả hơn.
*Hoàn thiện công tác quản trị khoản phải thu
Hiện tại công ty chỉ mới ưu tiên bán hàng cho những đại lý
cấp 1 với mức giảm giá 5%. Những khách hàng nhỏ cũng là khách

22
hàng quan trọng đối với công ty. Vì vậy, công ty cũng cần có chính
sách giảm giá cho những hóa đơn mua nhiều.
* Xác định chính xác nhu cầu vốn lưu động
Qua tìm hiểu thực tiễn về công tác này tại Công ty tôi xin đề
xuất công ty nên áp dụng phương pháp trực tiếp trong việc xác định
nhu cầu vốn lưu động hàng năm.
* Công ty cần chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng VLD:
Việc chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng
vốn lưu động vào sản xuất kinh doanh của công ty là hết sức quan
trọng, cần thiết. Công ty cần chủ động khai thác để các nguồn vốn
sẵn có và các khoản vốn có thể chiếm dụng được tạm thời như nợ
của người cung cấp và các tổ chức tín dụng khác.
* Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, tăng nhanh vòng
quay của vốn lưu động:
Đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm sẽ giúp cho công ty tăng
nhanh vòng quay của vốn lưu động và giảm được các chi phí về hàng
tồn kho. Công ty cần phải ưu tiên về thanh toán đối với các khách
hàng lâu năm của công ty nhằm duy trì mối quan hệ lâu dài.
* Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ công
nhân viên:
Công ty phải chú trọng vào việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng
cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên bằng cách cử cán bộ
chủ chốt đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn.
3.4. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ
Chính phủ cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu trung bình cho
từng ngành để công ty có cơ sở chính xác cho việc đánh giá vị thế
của mình, tìm ra các mặt mạnh mặt yếu để từ đó có biện pháp thích
hợp.

23
Chính phủ cần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh
doanh, giảm bớt những thủ tục rườm rà không đáng có trong việc xin
giấy phép đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
KẾT LUẬN
Trong nền kinh tế thị trường một doanh nghiệp muốn tồn
tại và phát triển đồi hỏi tài chính doanh nghiệp phải lành mạnh ổn
định, nhất là trong thời kỳ nền kinh tế mở cữa, cạnh tranh gay gắt
như hiện nay. Điều mong muốn ở mỗi doanh nghiệp là làm sao duy
trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm làm ra có thể đủ điều
kiện cạnh tranh được trên thị trường và cuối cùng là phải đem lại lợi
nhuận cho doanh nghiệp. Do đó việc sử dụng đồng vốn có hiệu quả
và nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn là điều mong đợi ở các
doanh nghiệp. Cùng với sự ra đời của nhiều doanh nghiệp, sự cạnh
tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt.
Để đứng vững đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải sử dụng
đồng vốn của mình bỏ ra sao cho lợi nhuận thu về có hiệu quả nhất.
Trong tình hình hiện nay nhiều doanh nghiệp đang gặp khó
khăn trong kinh doanh thì công ty CP Khoáng Sản Phú Yên đã từng
bước vượt qua khó khăn thử thách để vươn lên và phát triển ổn định,
mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, giải quyết tốt công ăn việc làm
cho lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, tuân thủ
pháp luật. Có thể nói công ty là 1 điển hình cho thành phần kinh tế
đang từng bước khẳng định vị thế của mình ở thị trường trong nước
và có nhiều triển vọng vương xa ra các thị trường ngoài nước với
điều kiện nước ta đang hội nhập WTO hiện nay. Trong những kết
quả đạt được một phần là nhờ Công ty đã làm tốt công tác quản trị

24
Vốn lưu động của mình, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đồng vốn bỏ
ra, mang lại hiệu quả sản xuất ngày càng cao.
Tuy đã đạt được một số thành quả, nhưng bên cạnh đó
doanh nghiệp vẫn còn những điểm hạn chế cần giải quyết khắc phục,
hoàn thiện hơn nữa để phát huy tối đa sự vận động và hiệu quả của
đồng vốn lưu động để nhằm thúc đẩy việc hoạt động kinh doanh của
công ty hiệu quả hơn.
Từ cơ sở lý luận chung và phân tích thực trạng của việc sử
dụng Vốn lưu động tại Công ty CP Khoáng Sản Phú Yên trong thời
gian qua, tôi có đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng Vốn lưu động tại Công ty. Mặc dù đã có nhiều cố gắng tìm tòi
nhưng do trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế, với việc tìm hiểu về
tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty trong thời gian
ngắn cũng như tính chất phức tạp trong hoạt động của công ty, những
kiến nghị và ý kiến không sao tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên,
đó là những cố gắng trong việc tìm ra các giải pháp trên cơ sở nghiên
cứu nghiêm túc về thực trạng tài chính và các hoạt động kinh doanh
của công ty trong thời gian qua.
Việc phát huy những thành tựu mà công ty đạt được và khắc
phục những hạn chế, tồn đọng cộng với hướng phát triển của công ty
như hiện nay. Tôi tin chắc chắn trong tương lai sẽ làm cho hoạt động
kinh doanh của công ty ngày càng vươn xa và hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em xin cảm ơn TS.Lê Văn Huy đã tận tình hướng
dẫn em trong quá trình thực tập, cảm ơn cô, chú, anh chị em trong
công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận với tình hình hoạt
động cũng như số liệu của công ty một cách chính xác và khoa học.
Em xin chân thành cảm ơn !