Tải bản đầy đủ
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Tải bản đầy đủ

19
3.2.1.

Quy hoạch đầu tư để thu hút vốn FDI

Quy hoạch đầu tư để thu hút vốn FDI là một bộ phận trong
quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Khánh Hòa.

3.2.2.

Nhóm các giải pháp thu hút vốn FDI

3.2.2.1. Mở rộng hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài
Để có thể thu hút vốn FDI hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp
theo thì việc mở rộng hình thức thu hút vốn ĐTNN là một việc làm
hết sức cần thiết.
3.2.2.2. Đổi mới chính sách ưu đãi và hổ trợ đầu tư
Để cải thiện môi trường pháp lý đòi hỏi, một mặt phải tạo
điều kiện thông thoáng về pháp lý cho hoạt động đầu tư theo cả
nghĩa ban hành quy chế mới, cả dỡ bỏ, sửa đổi những quy chế không
phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính cụ thể, rõ ràng, nhất quán
và dự đoán trước được của luật pháp chính sách.
3.2.2.3. Cải cách các thủ tục hành chính, hoàn thiện môi
trường đầu tư
* Về cải cách thủ tục hành chính
* Về cải thiện môi trường đầu tư
3.2.2.4. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội
Hạ tầng cơ sở kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, thông tin
liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát
nước, xử lý các chất thải và các công trình khác. Hạ tầng cơ sở xã hội
gồm các công trình y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao, thương mại,

20
dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công trình
khác.
3.2.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư
Thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thuộc UBND
tỉnh; Tăng cường tiếp cận và liên kết với nhà đầu tư chuyên nghiệp,
các hiệp hội, đại diện phòng thương mại và công nghiệp của các
quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam; Xúc tiến đầu tư từ nhiều
phía, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan trung ương, chủ
động tiếp cận với lãnh đạo tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) trong thu
hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Nâng cấp và sử dụng hiệu quả trang
website trong xúc tiến thương mại và đầu tư; Tăng cường các hoạt
động xúc tiến thương mại và đầu tư tại chỗ
3.2.2.6. Nhóm giải pháp về lao động, tiền lương
Nâng cao hiểu biết pháp luật về lao động thông qua phổ
biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật cho người lao động, người
sử dụng lao động trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN để đảm bảo
chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương.
3.2.2.7. Một số giải pháp khác

3.2.3.

Kiến nghị

 Kiến nghị Thủ tướng Chỉnh phủ cần xác định và tập trung ưu tiên
đầu tư hoàn thành xây dựng cho một số KKT ven biển có tiềm năng
phát triển mạnh. Chính phủ cho phép thực hiện phân bổ vốn từ ngân
sách trung ương để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các KKT theo cơ chế
phân bổ lại toàn bộ hoặc một tỷ lệ phù hợp các nguồn thu phát sinh
trên địa bàn của địa phương có KKT để bảo đảm chính sách tái đầu
tư, nuôi dưỡng nguồn thu cho địa phương. Chính phủ chỉ đạo các bộ,

21
ngành liên quan nghiên cứu có giải pháp giảm tối đa các thủ tục hành
chính về đầu tư, xây dựng tại KKT. Chính phủ cần ban hành cơ chế,
chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho các KKT, KCN. Chính phủ
trình Quốc hội xem xét, có kế hoạch ban hành Luật về KKT, KCN
thay cho các Nghị định đang thực hiện để tạo khung cơ sở pháp lý
chung. Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo các bộ, ngành liên quan
khẩn trương xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế
hoạt động Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong.

22

KẾT LUẬN
Nguồn vốn FDI ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự
phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, đặc biệt là đối với các
quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Tăng cường thu hút FDI
trong xu thế toàn cầu hoá là một trong các định hướng khách quan
chủ đạo, chi phối hoạt động kinh tế - xã hội quốc gia và quốc tế.
Việc thu hút FDI trên phạm vi quốc tế cũng như Khánh Hòa
nói riêng đều có chung một định hướng nguyên tắc không ngừng
nâng cao sự cạnh tranh của môi trường đầu tư, mà trước hết là từng
bước tiếp cận đến tự do hoá các hoạt động kinh tế. Đồng nhất hoá
các tiêu chuẩn, điều kiện, quy phạm kinh doanh; tạo ra môi trường
kinh doanh chung thống nhất của các bên; tiếp cận và chuẩn hoá
chúng theo các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế không ngừng vận
động, phát triển cùng với sự phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế
và quan hệ kinh tế quốc tế. Định hướng thu hút FDI còn phải đảm
bảo giảm dần thuế suất; tự do hoá hoạt động ngoại thương, lưu
chuyển vốn, hàng hoá, dịch vụ, lao động và chịu sự chi phối của các
cam kết song phương và đa phương trong tổ chức hoặc định chế hợp
tác kinh tế khu vực và quốc tế.
Khánh Hòa đã sớm tiếp nhận và tham gia quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế. Cho đến nay Tỉnh đã thu được nhiều thành tựu đáng
khích lệ về phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại, cải thiện và tạo
lập môi trường kinh tế trong nước theo các yêu cầu đã cam kết trong

23
khuôn khổ AFTA, APEC, WTO... đã tạo ra thế và lực mới cho Khánh
Hòa trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại
hóa; tuy nhiên cũng mang lại không ít những khó khăn, thách thức
đòi hỏi Tỉnh Khánh Hòa phải đưa ra các mục tiêu và định hướng
đúng đắn. Bản kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội Khánh
Hòa giai đoạn 2011-2015 cũng đã được thông qua với các yêu cầu
bức thiết về vốn và công nghệ cho các mục tiêu phát triển, chính vì
vậy việc đưa ra các giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn này trong giai
đoạn tiếp theo là một yêu cầu mang tính tất yếu. Mặc dù đã đạt được
những thành tựu nhất định trong hoạt động thu hút và sử dụng FDI
song trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết trước
sự cạnh tranh thu hút FDI và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế hiệu
quả, an toàn theo lộ trình phù hợp với các cam kết chung của Việt
Nam và thích ứng với vị thế, đặc điểm cụ thể của Khánh Hòa. Việc
nắm bắt và xử lý các vấn đề này là yêu cầu mang tính khách quan và
là nội dung quan trọng chi phối định hướng và phương thức phát
triển tương lai của Khánh Hòa.
Hệ thống các giải pháp tổng thể nhằm tăng cường thu hút
FDI để đẩy mạnh hội nhập kinh tế của Khánh Hòa cùng với cả nước
với kinh tế khu vực và thế giới, thì việc làm cần thiết trước hết là cần
coi trọng các giải pháp về tăng cường thông tin tuyên truyền, hoàn
thiện cơ sở pháp lý; phát triển cơ sở hạ tầng nói chung và đặc biệt là
cơ sở hạ tầng đối ngoại nói riêng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng,
có trình độ; xây dựng và hoàn thiện chiến lược tổng thể về hội nhập
kinh tế quốc tế, trong đó kết hợp hoạt động chính trị đối ngoại với
kinh tế đối ngoại và củng cố an ninh quốc phòng, phát triển hệ thống
an sinh xã hội và coi trọng công tác bảo vệ môi trường; đồng thời với

24
nó là hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ
máy quản lý nhà nước trên địa bàn nói chung, và bộ máy điều hành
các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Như vậy, để đảm
bảo hoạt động thu hút FDI có hiệu quả cho các mục tiêu phát triển
trong giai đoạn kế hoạch mới những biện pháp, chiến lược tổng thể
cần được đưa vào thực hiện một cách nghiêm túc ngay trong năm
2011, năm bắt đầu của giai đoạn kế hoạch 2011-2015. Đồng thời việc
công bố một cách rộng rãi quan điểm, định hướng thu hút FDI của
Tỉnh cho rộng rãi nhân dân và các tổ chức quốc tế cũng là một biện
pháp hiệu quả để nâng cao năng lực thu hút nguồn vốn quan trọng
này của Khánh Hòa. Định hướng thu hút FDI phải đưa hoạt động này
trở thành việc làm chung của toàn thể các cấp, các ngành, các thành
phần kinh tế Tỉnh Khánh Hòa.