Tải bản đầy đủ
Các nhân tố vĩ mô: Các nhân tố về kinh tế, chính trị và xã hội: Hệ thống pháp luật đầu tư và các cơ chế chính sách thu hút FDI.

Các nhân tố vĩ mô: Các nhân tố về kinh tế, chính trị và xã hội: Hệ thống pháp luật đầu tư và các cơ chế chính sách thu hút FDI.

Tải bản đầy đủ

6
nghiệm của những nước đi trước, đặc biệt là những nước Đông Nam
Á, vì có những điểm tương tự với nước ta. Từ đó, có thể học cái hay
từ những chính sách của họ và tránh đi những sai lầm mà các nước
này đã mắc phải để có thể thu hút và quản lý có hiệu quả hoạt động
đầu tư nước ngoài.

1.5.

KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN FDI CỦA MỘT SỐ

ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM
1.5.1.

Kết quả đạt được
Tỷ lệ đóng góp của FDI trong GDP liên tục tăng qua các năm.

Nguồn thu ngân sách cũng liên tục tăng qua các năm. Kinh ngạch xuất
khẩu tăng liên tục qua các năm. Góp phần hình thành một số ngành
công nghiệp mới. Góp phần tạo việc làm cho người lao động và tham
gia phát triển nguồn nhân lực. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng CNH - HĐH để phát triển lực lượng sản xuất.
1.5.2.

Những mặt hạn chế
Thứ nhất, hệ thống luật pháp, chính sách về đầu tư, kinh

doanh vẫn còn một số điểm thiếu đồng bộ và nhất quán giữa các luật
chung và luật chuyên ngành. Thứ hai, công tác quy hoạch lãnh thổ,
ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm còn yếu và thiếu, đặc biệt trong bối
cảnh phân cấp triệt để việc cấp phép và quản lý đầu tư về các địa
phương, dẫn đến tình trạng mất cân đối chung. Thứ ba, sự yếu kém
của hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào là nhân tố quan trọng gây
tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư. Thứ tư, tình trạng thiếu hụt nguồn
nhân lực đã qua đào tạo, đặc biệt là công nhân kỹ thuật lành nghề và
kỹ sư ngày càng rõ rệt. Thứ năm, công tác giải phòng mặt bằng là mặt
hạn chế chậm được khắc phục của môi trường đầu tư của ta. Thứ sáu,

7
chủ trương phân cấp trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư
nước ngoài là đúng đắn, tuy nhiên đã nảy sinh vấn đề cạnh tranh thiếu
lành mạnh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, thiếu sự liên kết vùng,
khu vực, ảnh hưởng đến cơ cấu ngành, lĩnh vực đầu tư. Thứ bảy, việc
xử lý chất thải của các dự án đầu tư nước ngoài đã và đang ảnh hưởng
nhất định đến môi trường tự nhiên cũng như xã hội.

8
Chương 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC
TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

2.1.

KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ
HỘI CỦA TỈNH KHÁNH HÒA
Khánh Hoà là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có thành

phố Nha Trang là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của tỉnh; diện
tích tự nhiên Khánh Hoà là 5.197 km2, dân số 1,167 triệu người. Là
một tỉnh đất không rộng, người không đông nhưng được thiên nhiên
ưu đãi đặc biệt; Có thể ví Khánh Hoà là một bức tranh thu nhỏ của đất
nước Việt Nam.

2.1.1.

Điều kiện tự nhiên

2.1.1.1. Vị trí địa lý và các yếu tố tự nhiên tổng quát
2.1.1.2. Tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên liệu

2.1.2.

Điều kiện kinh tế - xã hội

Nhiều năm qua, Khánh Hòa phát triển với tốc độ tương đối
cao, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng trưởng bình quân hàng năm
trên 10% là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và
vững ở Việt Nam. GDP bình quân đầu người năm 2010 là 1.480
USD tương đương gần 30 triệu đồng/người/năm.
Dân số tỉnh Khánh Hòa có 1,167 triệu người, trong đó có
42% dân số trong độ tuổi lao động, trên 2.1% tốt nghiệp cao đẳng,

9
đại học trở lên. Có 3 trường đại học và cao đẳng, 4 trường trung học
chuyên nghiệp, 3 viện nghiên cứu quốc gia và hệ thống các loại hình
đào tạo dạy nghề.

2.1.3.

Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông

Mạng lưới giao thông trong tỉnh Khánh Hòa có cả 5 loại hình
giao thông: đường hàng không, đường sắt, đường sông, đường biển
và đường bộ.

2.1.4.

Hệ thống thông tin liên lạc

Khánh Hòa hiện đang sử dụng hệ thống tổng đài điện tử kỹ
thuật hiện đại, các huyện đều có tổng đài số, mạng điện thoại phủ kín
100% các xã.

2.1.5.

Hệ thống các dịch vụ tài chính - ngân hàng

Khánh Hòa cũng là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển
hệ thống ngân hàng thương mại nhanh nhất trong cả nước.

2.2.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU HÚT VỐN FDI VÀO
TỈNH KHÁNH HÒA

2.2.1.

Quy hoạch đầu tư

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển tổng
thể kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 tại Quyết định số
251/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006; trọng tâm là các dự án kêu gọi
vốn ĐTNN tại 3 vùng kinh tế trọng điểm, khu kinh tế Vân Phong,
khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh, khu công nghiệp Suối Dầu và
các khu khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.