Tải bản đầy đủ
Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố.

Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố.

Tải bản đầy đủ

23

Để có thể có một nhận định tương đối rõ ràng về tình hình
lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng mình, Ngân hàng có thể phân tích
hệ số các dòng tiền như bảng 3.4
Bảng 3.6: Bảng phân tích hệ số dòng tiền từ các hoạt động

24

25

KẾT LUẬN
Phân tích báo cáo tài chính của Ngân hàng để biết được tình
hình tài chính của Ngân hàng giữ một vai trò cực kỳ quan trọng
không thể thiếu được trong mọi hoạt động kinh doanh, phân tích báo
cáo tài chính cũng có các công cụ và kỹ thuật khác giúp nhà phân
tích, nhà quản trị Ngân hàng kiểm tra lại báo cáo tài chính đã qua và
hiện hành để có định hướng phát triển hoạt động kinh doanh trong
tương lai.
Là một Ngân hàng thành lập và đi vào hoạt động lâu đời 20
năm, hoạt động kinh doanh hàm chứa nhiều rủi ro, tuy còn những
khó khăn nhưng lãnh đạo Ngân hàng đã dẫn dắt Ngân hàng đạt rất
nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Hy vọng với
sự nỗ lực không ngừng, Ngân hàng sẽ sử dụng thành công các công
cụ của mình.
Trong đề tài này tôi đã đề cập đến những vấn đề cơ bản về
phân tích báo cáo tài chính và phân tích đánh giá thực trạng về phân
tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn
thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng Thương mại
cổ phần Đông Á. Những phân tích và đánh giá của tôi ít nhiều mang
tính chất chủ quan, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô
và những người quan tâm đến đề tài này.