Tải bản đầy đủ
Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Chương 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á

Tải bản đầy đủ

19

sản- nguồn vốn trong tổng tài sản- nguồn vốn . Xem xét mối quan hệ
hữu cơ giữa tài sản- nguồn vốn hoặc giữa một bộ phận của tài sản với
một bộ phận của nguồn vốn trên BCĐKT sử dụng chỉ tiêu sau:
- Tỷ lệ giữa các khoản phải thu và phải trả
- Tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định
- Tỷ lệ sử dụng vốn trung và dài hạn
3.1.2. Hoàn thiện công tác phân tích cơ cấu nguồn
vốn của ngân hàng
3.1.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích vốn tự có
Sử dụng hệ số Cook để đánh giá một cách chính xác về tỷ lệ
an toàn vốn của ngân hàng mình đúng quy định hiện hành. Công thức
được xác đinh như sau:
Tỷ lệ an
toàn vốn
tối thiểu

Vốn tự có thực có
=

x

100%

Tổng TS quy đổi theo mức độ rủi ro

Một số điều chỉnh như sau:
- Về cơ cấu vốn tự có: bổ sung thêm quỹ đầu tư phát triển,
quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận giữ lại chưa chia, vốn khác.
- Về tài sản rủi ro: Lập danh mục tài sản theo các mức độ rủi ro
3.1.2.2.Hoàn thiện công tác phân tích tình hình vốn huy động.
- DongA Bank cần phải xác định lại cho chính xác khái niệm
và các thành tố cấu thành nên Vốn huy động của ngân hàng mình.
- Phân tích mối quan hệ giữa vốn huy động và tình hình tín
dụng. Thông qua việc tính toán và so sánh hệ số sau:
+ Hệ số biến động của nguồn vốn huy động so với tín dụng,
- Xem xét đến tính ổn định của nguồn vốn khi đánh giá tình hình
vốn huy động. Sử dụng phương pháp tỷ lệ để tính toán hệ số sau:

20

+ Số vòng quay của vốn huy động:
- Đánh giá chi phí trả lãi cho nguồn vốn huy động trong công
tác phân tích của mình. Tthông qua việc tính toán chỉ tiêu:
+Lãi suất huy động vốn bình quân đầu vào
Sau đó, nhà quản trị có thể sử dụng phương pháp thay thế
liên hoàn hay phương pháp số chênh lệch để phân tích.
3.1.3. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình sử dụng vốn
3.1.3.1. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình dự trữ
Ngân hàng nên sử dụng chỉ tiêu hệ số khả năng chi trả để đo
lường khả năng thanh toán của mình như theo quy định của NHNN.
Ngân hàng có thể phân tích trên cơ sở lập bảng 3.2:
Bảng 3.2: Bảng phân tích nguồn vốn trong mối quan hệ với tài
sản theo kỳ đáo hạn
Chỉ tiêu

I.Sử dụng nguồn.
1. Tiền, tài sản, tương
đương tiền
2. TGTT tại TCTD khác
3. Tín dụng và đầu tư
II. Nguồn vốn
1. TGTT tại TCTD khác
2. TG và tiền vay TCTD
khác

3. TG của khách hàng
4. Tài sản nợ khác
5. Vốn chủ sở hữu

KKH

3

3-6

6-12

>12

Tổng

tháng

tháng

tháng

tháng

cộng

21

III.

Chênh

lệch

nguồn và sử dụng
nguồn = (I) – (II)
III. Chênh lệch cộng dồn

3.1.3.2. Hoàn thiện công tác phân tích họat động tín dụng.
- Cần làm rõ mối quan hệ hữu cơ giữa việc cấp tín dụng của
ngân hàng mình với tình tình nguồn vốn huy động.
- Phân tổ nợ quá hạn và trích lập dự phòng cho chính xác.
- Ngân hàng nên sử dụng hệ số khả năng bù đắp rủi ro tín dụng.
Nếu ngân hàng thương mại không có đủ khả năng bù đắp rủi ro trong cho
vay từ trích dự phòng, cần xem xét thêm mức độ ảnh hưởng của rủi ro
tín dụng đến sự suy giảm của vốn tự có bằng cách so sánh phần nợ
không có khả năng thu hồi với vốn tự có của ngân hàng.
3.2. Hoàn thiện công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động
kinh doanh
3.2.1. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình thu nhập- chi phí
của ngân hàng
- Xem xét sự biến động của thu nhập và chi phí trong mối
quan hệ với quy mô tài sản, nguồn vốn hay lao động bằng việc sử
dụng phương pháp tỷ lệ để tính toán và so sánh hai tỷ lệ sau:
+ Tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản
+ Tỷ lệ chi phí trên tổng tài sản
- Ngân hàng cần tính toán tỷ trọng của từng khoản thu nhập
để thấy được loại thu nhập nào chiếm tỷ trọng cao nhất và thấp nhất
trong sự cấu thành của thu nhập
- Ngân hàng nên có sự tính toán tỷ trọng thu nhập của từng
chi nhánh để thấy được sự đóng góp vào thu nhập của từng chi nhánh

22

để có sự đầu tư cho từng chi nhánh cho hợp lý
3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích tình hình lợi nhuận.
Sử dụng phương pháp Dupont đưa thêm vào trong phân tích
các nội dung sau đây:
ROE

=

1

X ROA

1 – Hệ số Nợ

Hoặc có thể biểu diễn ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất
lợi nhuận trên vốn tự có theo mối quan hệ sau:
Lợi nhuận

Lợi nhuận

sau thuế

sau thuế

Vốn tự có
bình quân

=

Tổng TN
X

Tổng TN

Tài sản
bình

1
X
Vốn tự có bình quân

quân
Tài sản bình quân

Sau đó, sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn để đánh
giá ảnh hưởng của các nhân tố.
3.3. Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo lưu
chuyển tiền tệ
Sử dụng phương pháp so sánh để so sánh lưu chuyển tiền
tệ qua các năm để thấy sự biến động của dòng tiền lưu chuyển.
Bảng 3.5 : Tình hình lưu chuyển tiền thuần qua các năm.

23

Để có thể có một nhận định tương đối rõ ràng về tình hình
lưu chuyển tiền tệ của ngân hàng mình, Ngân hàng có thể phân tích
hệ số các dòng tiền như bảng 3.4
Bảng 3.6: Bảng phân tích hệ số dòng tiền từ các hoạt động