Tải bản đầy đủ
b. Về phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

b. Về phân bổ, giao dự toán ngân sách địa phương

Tải bản đầy đủ

16
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Biểu đồ 2.5 : Dự toán thu NSNN UBND Thành phố giao

* Tổng chi ngân sách địa phương:
Biểu đồ 2.6 : Dự toán chi NSĐP UBND Thành phố giao

Chi tiết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân
sách địa phương UBND thành phố giao các năm được thể hiện qua Bảng
2.2
Căn cứ phương án phân bổ ngân sách cấp thành phố được
HĐND thành phố quyết định UBND thành phố quyết định giao dự toán
chi ngân sách các đơn vị cấp thành phố để thực hiện qua các năm [26].
Căn cứ phương án phân bổ ngân sách và mức bổ sung cho ngân
sách quận, huyện được HĐND thành phố quyết định, UBND thành phố
quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách quận, huyện để thực hiện qua

17
các năm được thể hiện qua Bảng 2.3.
2.2.3 Đánh giá chung về công tác lập, phân bổ và giao dự toán NSĐP
2.2.3.1 Những kết quả cụ thể đạt được
- Việc lập dự toán ngân sách địa phương trong những năm gần
đây của thành phố Đà Nẵng đã đảm bảo những căn cứ theo quy định,
xem xét các chỉ tiêu phân bổ dự toán từ trên xuống, nhu cầu chi tiêu dự
toán từ duới lên. Xem xét các điều kiện, đặc điểm, tình hình cụ thể, chế
độ chính sách, định mức và bố trí đảm bảo kinh phí cho các ngành, đơn
vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ
- Việc lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách đảm bảo theo
từng khoản mục gắn với mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong năm ngân
sách. Đã xác định những công trình, dự án trọng điểm, những nhiệm
vụ quan trọng ở các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ,
quốc phòng, an ninh… đồng thời còn phải thực hiện triệt để tiết kiệm,
chống lãng phí.
- Qua số liệu thu, chi và cân đối ngân sách các năm cho thấy
khả năng và tiềm lực của ngân sách địa phương. Thể hiện được công tác
dự báo, dự toán ngân sách địa phương khá sát làm cho quá trình chấp
hành dự toán đảm bảo được cân đối, thể hiện được tính vững chắc, tích
cực, hiện thực của cân đối ngân sách.
- Việc thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, huyện, phường
đã tác động tích cực đến công tác dự toán ngân sách quận, huyện,
phường hàng năm đó là đã rút ngắn được quy trình quyết định, phân bổ
và giao dự toán ngân sách quận, huyện, phường
2.2.3.2 Những mặt hạn chế tồn tại
Công tác lập, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cũng còn
những hạn chế, tồn tại, bất cập sau:
- Việc lập dự toán ngân sách vẫn được dựa trên cơ sở đánh giá
tình hình thực hiện ngân sách năm hiện hành. Với phương thức này đã
làm cho dự toán ngân sách vừa thừa lại vừa thiếu. Thừa là do không
loại ra nhũng nhiệm không cần thiết phải duy trì; thiếu là không phản
ánh được những nhiệm vụ mới phát sinh cần bổ sung … vào dự toán
ngân sách.
- Về căn cứ lập dự toán còn nặng về hình thức, có phần chủ

18
quan theo các chỉ tiêu phân bổ dự toán từ trên xuống, còn xem nhẹ nhu
cầu chi tiêu dự toán từ dưới lên.
- Vẫn còn tình trạng: khi lập dự toán ngân sách cho đơn vị mình,
cấp mình, một số cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán sao cho số chi nhiều
hơn, số thu ít hơn so với khả năng của mình để dễ bề thực hiện.
- Việc lập, phân bổ dự toán ngân sách thiếu mối liên hệ chặt
chẽ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn, nên thiếu sự
điều hoà giữa các năm ngân sách.
- Công tác phân bổ vốn đầu tư còn nhiều bật cập như: phân bổ
vốn còn dàn trải, chưa tập trung, phân bổ không phù hợp với nhu cầu
vốn đầu tư. Cùng một lúc vừa mở ra nhiều công trình quá lớn đòi hỏi
vốn nhiều, vừa mở ra nhiều công trình nhỏ lẻ làm phân tán nguồn vốn.
- Thời gian lập, phân bổ và giao dự toán cho từng cấp ngân
sách ngắn, nhất là thời gian phân bổ dự toán tại địa phương lại quá
ngắn (khoảng 1 tháng).
- Công tác dự báo chỉ mới thực hiện cho từng năm mà chưa có
được những dự báo ở tầm trung - dài hạn. Gây thất thu cho ngân sách
nhà nước, không phát huy được vai trò điều tiết của Nhà nước đối với
nền kinh tế.
2.2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại
- Do có sự chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ giữa cơ quan
Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư trong lập, phân bổ dự toán ngân sách
nên chưa có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bố trí kế hoạch đầu tư các
chương trình, dự án trung hạn với dự toán ngân sách hàng năm.
- Chính sách về thu ngân sách trong những năm gần đây luôn có
sự thay đổi và còn nhiều nội dung chưa thật sự hoàn thiện làm cho dự
toán thu ngân sách chưa thật sự thuận lợi trong quá trình chấp hành thu.
Chính sách, chế độ về chi ngân sách cũng thay đổi và được ban hành
mới khá nhiều, nhất là các chính sách về an sinh xã hội; hệ thống định
mức phân bổ dự toán còn nhiều điểm chưa cụ thể.
- Về phương pháp theo cơ chế chung hiện nay thì việc lập, phân
bổ dự toán ngân sách chưa gắn kết nguồn lực ngân sách với các kết quả
và đầu ra nên dự toán ngân sách thiếu thực tế, dễ bị điều chỉnh khi đi vào

19
thực hiện nên có thể tạo ra những kết quả ngoài mong đợi.
- Còn một số cơ quan, đơn vị trình độ lập dự toán còn hạn
chế như: công tác phân tích, đánh giá, dự báo, dự kiến chưa cao.
- Hệ thống định mức, các tiêu chí phân bổ ngân sách hiện nay
chưa phù hợp.
- Hệ thống ngân sách mang tính lồng ghép, quy trình ngân sách
chưa hợp lý.
Chương 3
CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP, PHÂN BỔ
VÀ GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Phương hướng mục tiêu của công tác lập, phân bổ và giao dự
toán ngân sách địa phương
Với mục tiêu chiến lược về đổi mới quản lý và sử dụng ngân
sách nhà nước của đảng, nhà nước ta là “Huy động, quản lý, phân phối
và sử dụng ngân sách nhà nước phải có hiệu quả và công bằng, tăng
cường kiểm soát các khoản chi, kiên quyết chống lãng phí, thất thoát.
Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước từ xác định
chủ trương, lập và duyệt dự án đến thực hiện dự án. Đảm bảo nguồn tài
chính cho những nhiệm vụ ưu tiên chiến lược”
Và những mục tiêu cụ thể như: Xác định rõ hơn trách nhiệm,
quyền hạn của từng cấp trong công tác quản lý tài chính – ngân sách nhà
nước tại phương trong việc lập, quyết định ngân sách. Tăng cường trách
nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách của các cấp, các cơ quan, đơn vị…
Đổi mới phương thức quản lý sử dụng ngân sách gắn với kết quả thực
hiện nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc hiệu quả và tiết kiệm. Tăng cường
công tác dự báo tài chính – ngân sách nhà nước trung hạn, gắn với công
tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm để việc định hướng và phân
bổ nguồn lực NSNN có hiệu quả hơn.
3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự
toán ngân sách địa phương
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống định mức lập, phân bổ dự toán ngân
sách địa phương; chế độ, chính sách