Tải bản đầy đủ
Quyết định dự toán chi ngân sách phải dựa trên các chuẩn mực khoa học đã được xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi ngân sách được quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách sách của địa phương, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu hợp lý...

Quyết định dự toán chi ngân sách phải dựa trên các chuẩn mực khoa học đã được xác định, nhằm đảm bảo cho dự toán chi ngân sách được quyết định phù hợp với khả năng cân đối ngân sách sách của địa phương, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu hợp lý...

Tải bản đầy đủ

22
đầu ra mong muốn đạt được từ từng chương trình, dự án và những hoạt
động được ngân sách nhà nước đảm bảo, hỗ trợ.
3.2.7. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong lập,
phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương
Cơ quan, đơn vị, địa phương làm công tác dự toán ngân sách
nhà nước nói chung, ngân sách địa phương nói riêng phải thực sự quan
tâm và có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình,
thủ tục lập, phân bổ, quyết định, giao dự toán, đảm bảo thời gian theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
3.2.8. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lập, phân bổ
và giao dự toán ngân sách địa phương
Xây dựng đội ngũ cán bộ lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách
địa phương, có khả năng phân tích và dự báo cáo… đào tạo chuyên sâu
về công tác lập, phân bổ dự toán ngân sách, kể cả việc bồi dưỡng các
vấn đề mang tính lý luận cơ bản và kỹ năng thể hiện về phương pháp
tính toán, quy trình lập, phân bổ dự toán để mỗi cán bộ làm công tác này
mang tính chuyên nghiệp cao.
3.2.9. Tăng cường công tác dự kiến, dự báo về quy mô, cơ cấu thu, chi
ngân sách trong công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa
phương
Qua thực hiện thu, chi các năm trong giai đọan 2007-2010 thì
kết quả thu, chi ngân sách đều tăng khá lớn so với dự toán, điều này cho
thấy: cần rút kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá, dự kiến, dự báo
hàng năm đã bảo đảm cho việc quyết định dự toán NSNN sát thực tế hay
chưa. Đồng thời, cần xem lại việc xác định quy mô, cơ cấu nguồn thu,
nhiệm vụ chi ngân sách đã phù hợp với cơ cấu kinh tế - xã hội của thành
phố hay chưa là đòi hỏi khách quan.
3.2.9. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập, phân bổ và
giao dự toán ngân sách địa phương
Đề nghị Chính phủ xem xét một số nội dung sau:
- Cho thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương thực hiện thí điểm theo hướng: lập, phân bổ và giao dự toán
ngân sách địa phương trên cơ sở kết quả và các yếu tố đầu ra từ hoạt
động ngân sách nhà nước, kết hợp kế hoạch chi tiêu trung hạn. Trên cơ

23
sở đó xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để thực hiện mở rộng trên
phạm vi toàn quốc. Có như vậy dự toán ngân sách mới thực sự là công
cụ quản lý ngân sách nhà nước.
- Trong quá trình sửa đổi Luật NSNN, thực hiện điều chỉnh quy
trình quyết định dự toán ngân sách thực hiện theo hướng Quốc hội quyết
định dự toán ngân sách nhà nước, dự toán ngân sách trung ương; giao
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương,
bao gồm: tổng số thu ngân sách địa phương, tổng số chi ngân sách địa
phương, chi tiết theo các lĩnh vực chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên
cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống định mức, các tiêu chí phân
bổ ngân sách nhà nước hiện nay cho phù hợp hơn để làm cơ sở cho các
địa phương xây dựng và ban hành Hệ thống định mức phân bổ dự toán
ngân sách địa phương.
- Về hệ thống ngân sách cần nghiên cứu sớm để xóa bỏ tính
lồng ghép trong ngân sách, tối thiểu là trong quan hệ giữa ngân sách
trung ương và ngân sách địa phương nhằm xử lý các bất hợp lý về thẩm
quyền lập, quyết định, phân bổ và giao dự toán ngân sách giữa các cấp
ngân sách như hiện nay.
- Việc thí điểm vừa qua thì ở đơn vị hành chính cấp quận,
huyện, phường không có Hội đồng nhân dân nhưng hệ thống ngân sách
nhà nước tại đó vẫn được xem như một cấp ngân sách là chưa phù hợp,
mà lẽ ra phải được tổ chức như một đơn vị dự toán mới đúng với quy
định của Luật NSNN. Vì vậy, vấn đề này cần được tiếp tục nghiên cứu
hoàn thiện trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật NSNN sao cho phù hợp.
KẾT LUẬN
Ngân sách nhà nước ngày càng có tác động sâu rộng đến mọi
mặt kinh tế - xã hội và trở thành yếu tố chủ đạo trong hệ thống tài chính
từ quốc gia đến các địa phương và vấn đề đặt ra là quản lý ngân sách nhà
nước như thế nào để phát huy được vai trò to lớn của nó. Yêu cầu đặt ra
hàng đầu là việc lập dự toán ngân sách nhà nước mà thực chất là việc
xác định quy mô và cơ cấu của từng khoản thu vào ngân sách và thực
hiện phân bổ các nguồn lực hạn hẹp sao cho mang lại lợi ích, hiệu qủa
cao nhất và thực sự trở thành công cụ hữu ích cho quá trình chấp hành

24
ngân sách trong chu trình ngân sách.
Công tác lập dự toán ngân sách nhà nước nói chung, dự toán
ngân sách địa phương nói riêng trong những năm gần đây đã có nhiều
cải tiến, đổi mới về phương thức, trình tự, thủ tục; dự toán thu, chi ngân
sách cũng đã sát thực hơn. Tuy vậy, trong dự toán thu ngân sách nhà
nước vẫn có rất nhiều vấn đề như: nguồn thu chưa vững chắc; cơ chế,
chính sách thu liên tục thay đổi làm ảnh hưởng đến nguồn thu; tương tự
dự toán chi ngân sách địa phương do chế độ, chính sách cũng có nhiều
thay đổi làm ảnh hưởng đến việc dự kiến, dự báo, thêm vào đó trong quá
trình tổ chức lập dự toán vẫn còn tình trạng một số đơn vị, địa phương
khi tính toán sao cho số thu thấp hơn, số chi cao hơn để cơ quan cấp trên
cắt giảm là vừa; Mặc dù dự toán mang tính dự báo không thể đòi hỏi
chính xác tuyệt đối đến từng con số, nhất là trong tình hình kinh tế luôn
có những biến động khó lường như hiện nay. Nhưng các ngành, các cấp
đã thể hiện đúng trách nhiệm, vai trò của mình trong công tác dự toán;
thực hiện đúng quy trình, thủ tục lập, thẩm tra và quyết định dự toán thu
ngân sách nhà nước, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, góp phần
đưa dự toán ngân sách địa phương thực sự là một công cụ điều hành
ngân sách địa phương hiệu qủa.
Từ nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận và qua đánh giá
thực trạng đã giúp cho tác giả cũng như những người làm công tác lập,
phân bổ và giao dự toán ngân sách có nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, ý
nghĩa của nó đồng thời cho chúng ta có cái nhìn toàn diện những mặt
mạnh, yếu; những ưu, nhược điểm, những bất cập để từ đó có giải pháp
hoàn thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương
phù hợp. Trong đó giải pháp lập, phân bổ dự toán ngân sách trên cơ
sở kết quả và đầu ra từ hoạt động ngân sách nhà nước kết hợp kế hoạch
chi tiêu trung hạn cần được quan tâm đúng tầm như đã kiến nghị.
Với những giải pháp nêu trên, hy vọng sẽ góp phần hoàn
thiện công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương tại
thành phố Đà Nẵng được hiệu quả trong một thời gian không xa, góp phần
cho việc quản lý và điều hành ngân sách ở thành phố Đà Nẵng được tốt hơn,
chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn góp phần thực hiện thành công quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá thành phố Đà Nẵng nói riêng, của đất nước nói
chung, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ, văn minh như nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra./.