Tải bản đầy đủ
GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

GIAI ĐOẠN 2007 – 2010

Tải bản đầy đủ

11
phòng ngân sách để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn
xảy ra.
2.1.2. Thực trạng về phân cấp ngân sách nhà nước tại địa phương
Việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tại thành phố được
thể hiện qua các nội dung sau:
- Nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức,
địa phương và cá nhân trong việc quản lý, điều hành và sử dụng ngân
sách theo Luật NSNN; phù hợp với yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và trình độ quản lý của mỗi cấp trên địa bàn
thành phố; đảm bảo nguồn thu đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ chi
phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.
- Thực hiện phân cấp nguồn thu theo hướng tập trung các nguồn thu
lớn cho cấp thành phố quản lý thu, nguồn thu thuộc lĩnh vực ngoài quốc
doanh được phân cấp chủ yếu cho cấp quận, huyện quản lý thu, nguồn
thu nhỏ từ các hộ kinh doanh cá thể được phân cấp cho cấp phường, xã
quản lý thu. Nhiệm vụ chi được phân cấp theo hướng những nhiệm vụ
có liên quan, tác động trên phạm vi tòan thành phố được phân cấp cho
ngân sách cấp thành phố đảm nhận, ngân sách quận, huyện đảm nhận
những nhiệm vụ chi liên quan trong phạm vi địa bàn mình.
Như vậy, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi trong thời gian qua
đã góp phần tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách; tập trung
được nhiều nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chỉnh
trang đô thị, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho các
quận, huyện trong thành phố tích cực khai thác nguồn thu, chủ động thực
hiện các nhiệm vụ chi.
2.2 Thực trạng công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa
phương
2.2.1. Những cơ sở pháp lý về lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa
phương
2.2.1.1 Những cơ sở pháp lý do trung ương ban hành
Ngoài những cơ sở pháp lý chính như: Chỉ thị của Thủ tướng,
Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, định mức phân bổ ngân sách
của Chính phủ, quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước…

12
thành phố Đà Nẵng là địa phương thực hiện thí điểm mô hình không tổ
chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường nên còn thực hiện theo
Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 quy định về công tác lập
dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận,
phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân.
2.2.1.2 Những cơ sở pháp lý do địa phương ban hành
Ngoài những cơ sở pháp lý do trung ương ban hành còn phải
căn cứ vào những cơ sở pháp lý chính do địa phương ban hành như: Chỉ
thị của Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội, định mức phân bổ ngân sách địa phương, các chính sách, chế độ
do địa phương ban hành theo thẩm quyền...
2.2.2 Tổ chức công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa
phương
Việc lập và xây dựng phương án phân bổ ngân sách địa phương
theo đúng phương pháp và trình tự.
2.2.2.1 Tiêu chí, phương pháp lập, phân bổ
a. Về tiêu chí lập, phân bổ:
- Đối với dự toán thu:
Căn cứ vào những tiêu chí như: tình hình thực hiện năm hiện
hành, tốc độ tăng thu ngân sách so với đánh giá của năm hiện hành;
các chính sách về thu; thuế suất quy định cho từng loại thuế; nguồn
thu phân cấp cho từng đơn vị, địa phương ..để lập, phân bổ dự toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo phương pháp quy định.
- Đối với dự toán chi:
+ Đối với chi đầu tư phát triển:
Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung được lập đảm bảo tối
thiểu 30% tổng chi cân đối ngân sách địa phương (không kể tiền sử dụng
đất và nguồn vốn huy động), khi phân bổ và giao cho các đơn vị chủ đầu
tư và địa phương bằng với dự toán trung ương giao hằng năm. Nguồn
tiền sử dụng đất, phân bổ căn cứ vào dự toán thu tiền sử dụng đất hàng
năm để bố trí cho các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các
công trình quan trọng khác của thành phố.
+ Đối với chi thường xuyên:
Việc lập, phân bổ được thực hiện theo các tiêu chí tương ứng
trên 17 lĩnh vực chi, ngoài ra, căn cứ vào từng nhiệm vụ chi đặc thù
và chính sách, chế độ mới phát sinh để tính toán phân bổ ngân sách

13
thực hiện các đề án, nhiệm vụ, mục tiêu… thực hiện hằng năm.
b. Về phương pháp lập, phân bổ:
Công tác lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương của
thành phố Đà Nẵng được thực hiện theo phương pháp tiếp cận từ trên
xuống (phân bổ từ trên xuống) và từ dưới lên (tổng hợp từ dưới lên).
Theo đó tiến hành trao đổi, mạn đàm ngân sách giữa các đơn vị, địa
phương với cơ quan tài chính để xác định dự toán. Về phương pháp tính
toán xác định dự toán được căn cứ vào số liệu của các chỉ tiêu cơ bản,
định mức phân bổ, tiêu chí phân bổ và chính sách, chế độ để lập, phân
bổ dự toán hàng năm.
2.2.2.2 Trình tự lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương
a. Về lập dự toán ngân sách địa phương
Việc lập dự toán ngân sách ở thành phố Đà Nẵng cũng được
tiến hành đầy đủ các bước theo trình tự, quy định, đảm bảo các nguyên
tắc, căn cứ và yêu cầu. Cụ thể:
- Về lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Lập dự toán thu ngân sách là xác định quy mô tổng thu và cơ
cấu của từng khoản thu vào ngân sách.
- Về lập dự toán chi ngân sách địa phương:
Lập dự toán chi ngân sách là lập kế hoạch phân bổ nguồn lực
cho các nhu cầu chi tiêu của nhà nước để nhà nước thực hiện chức năng,
nhiệm vụ của mình và đầu tư phát triển nền kinh tế.
- Cân đối dự toán thu chi ngân sách:
Cân đối dự toán thu, chi ngân sách là xác định mức chênh lệch
giữa dự toán thu và dự toán chi ngân sách trên cơ sở đó đề ra các biện
pháp xử lý.
- Dự toán thu, chi ngân sách:
+ Dự toán thu, chi ngân sách lập báo cáo Bộ Tài chính theo các năm như sau:

14
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Biểu đồ 2.1: Dự toán thu NSNN lập báo cáo Bộ Tài Chính

* Tổng chi ngân sách địa phương:
Biểu đồ 2.2 : Dự toán chi NSĐP lập báo cáo Bộ Tài chính