Tải bản đầy đủ
MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NHNo&PNTN TỈNH ĐẮK LẮK

MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY TẠI NHNo&PNTN TỈNH ĐẮK LẮK

Tải bản đầy đủ

21
3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
3.1.1 Căn cứ vào xu hướng phát triển hộ sản xuất cây công
nghiệp dài ngày trên địa bàn
Kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND tỉnh khóa VII đã thông qua các
Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2010. Chuẩn bị quỹ đất để đảm
bảo chỉ tiêu trồng mới cao su theo chủ trương của Chính phủ. Chuyển
một số diện tích cà phê kém hiệu quả và diện tích rừng nghèo sang trồng
cây cao su. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển cà phê bền vững
theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh, tăng sản lượng và giá trị sản
phẩm cà phê xuất khẩu.
3.1.2. Căn cứ chiến lược hoạt động của ngân hàng NHNo Đăk
Lăk
Tiếp tục bám sát định hướng phát triển của NHNo Việt Nam là tập
trung cho vay Tam nông.
Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn thông qua nhiều hình thức: đa
dạng hoá sản phẩm với chất lượng cao, duy trì đánh giá việc phân loại
khách hàng tiền gửi.
Mở rộng thị trường hoạt động, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ
với khách hàng truyền thống, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng
vay mới theo hướng an toàn hiệu quả, đặc biệt là cho vay hộ sản xuất
cây công nghiệp dài ngày.
3.2. Một số giải pháp cụ thể
3.2.1. Các giải pháp mở rộng nguồn vốn
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động huy
động vốn của chi nhánh bằng nhiều hình thức sinh động và hiệu quả.
- Thực hiện chính sách tiền gửi linh hoạt, đảm bảo hài hòa lợi ích
của ngân hàng lẫn khách hàng.
- Kết hợp chính sách lãi suất huy động vốn với chính sách khuyến
mại quà tặng nhân các dịp lễ kỷ niệm đất nước, của ngành.
- Thành lập tổ chăm sóc khách hàng cá nhân thuộc phòng dịch vụ

22
và chăm sóc khách hàng, phân chia khách hàng tiền gửi thành các hạng
như kim cương, vàng, bạc và có chính sách chăm sóc định kỳ.
- Xây dựng các hình thức lãi suất thưởng gửi tiền theo hình thức
cộng dồn theo quy mô tiền gửi và số lượng khách gửi bên cạnh việc
tặng kèm các hiện kim khác.
3.2.2. Giải pháp mở rộng quy mô cho vay
3.2.2.1. Giải pháp mở rộng số lượng khách hàng
Tập trung hướng tới HSX cây công nghiệp dài ngày, xem đây là
những khách hàng tiềm năng, có thể đem lại lợi nhuận lớn cho Ngân hàng
và là đối tượng Ngân hàng cần tập trung khai thác và mở rộng
3.2.2.2. Giải pháp mở rộng mạng lưới
Gom ba Chi nhánh nằm ngay chợ Buôn Mê Thuột thành một Chi
nhánh lớn. Hai chi nhánh còn lại sẽ chuyển thành phòng giao dịch chỉ thực
hiện chức năng huy động vốn và các dịch vụ chuyển tiền
Chú trọng mạng lưới ở khu vực nông thôn để tập trung vốn cho
vay theo đúng chủ trương đường lối của Chính phủ cũng như mục tiêu
hoạt động kinh doanh của NHNo Việt Nam.
3.2.3. Đáp ứng linh hoạt các nhu cầu về thời hạn cho vay
NHNo Đăk Lăk cần cho vay theo phương án vay vốn của hộ sản
xuất cây công nghiệp dài ngày.
Đối với những khách hàng có nhu cầu vay vốn theo dự án đầu tư,
cần kéo dài thời gian cho vay hơn, đảm bảo không để khách hàng bị áp
lực trả nợ trong những năm đầu.
3.2.4. Giải pháp mở rộng điều kiện cho vay
Không nên xem tài sản bảo đảm là điều kiện hàng đầu để quyết
định cho vay, mà cái chính ở đây là tính khả thi và hiệu quả của dự án,
phương án vay vốn, năng lực tài chính, uy tín của khách hàng
Mở rộng đối tượng nhận làm tài sản bảo đảm trong tương lai như
nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm.
Ngoài ra, cũng cần đơn giản hoá các thủ tục cấp tín dụng, các loại

23
giấy tờ cần thiết.
3.2.5. Linh hoạt trong các phương thức cho vay
- Tính toán tổng vốn đầu tư, tổng hợp cho tất cả các ngành nghề
liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ
Đối với các khách hàng vay vốn lần đầu, nếu xét thấy quá trình
hoạt động của khách hàng lâu dài, có nhu cầu vay vốn thường xuyên có
thể cho vay theo phương thức hạn mức
3.2.6. Phát triển đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng
Đa dạng hóa các kênh phân phối tín dụng đó là:
- Củng cố và phát triển hình thức cho vay qua tổ vay vốn thông
qua sự hỗ trợ của nhiều đầu mối hơn như của Hội nông dân, Hội phụ
nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên...
- Cho vay theo hạn mức thấu chi.
3.2.7. Giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng
- Thực hiện chính xác và kịp thời việc phân loại, đánh giá chất
lượng nợ hàng tháng, định kỳ 6 tháng để chấm điểm tín dụng, xếp hạng
khách hàng và đề ra đối sách tín dụng phù hợp
Từng bước cắt giảm giới hạn tín dụng đối với các khách hàng
thường xuyên có sản phẩm nông sản kém cạnh tranh hoặc thị trường
đang đe dọa bất ổn.
Tiến hành tự rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện qui trình thẩm định.
Phát triển các hình thức bảo hiểm.
3.2.8. Giải pháp có tính chất hỗ trợ
3.2.8.1. Dùng bộ phận vốn ưu đãi về lãi suất để hỗ trợ hộ sản
xuất cây công nghiệp dài ngày phát triển
3.2.8.2. Tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp có liên kết
thu mua hàng nông sản đối với HSX cây công nghiệp dài ngày
3.2.8.3. Giải pháp về nguồn nhân lực
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

24
- Ưu tiên phân bổ vốn các dự án ủy thác nước ngoài, vốn thực
hiện theo các chương trình phát triển NNNT trong nước.
- Giao quyền chủ động cho NHTM được quyết định mức cho vay có
thế chấp, không thế chấp, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay
- Nhanh chóng phát triển các hình thức bảo hiểm thay thế biện
pháp phòng ngừa rủi ro và do dựa trên tài sản thế chấp.
- Hình thành bảo hiểm mùa màng từ nguyên nhân thiên tai: đối
với các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai.
- Có các chính sách hỗ trợ nhằm giải quyết các khâu cơ bản sau
thu hoạch đó là chế biến và tiêu thụ.
3.3.2. Với chính quyền địa phương
Cần xây dựng quy chế phân công quy hoạch phát triển cụ thể cho
từng vùng, từng địa phương
Có chính sách thu hút cán bộ kỹ thuật, cán bộ trẻ có tâm huyết
cùng sống, cùng làm việc với HSX cây công nghiệp dài ngày bằng
chính sách đãi ngộ phù hợp.
Xây dựng cụ thể các cụm công nghiệp chuyên về chế biến và
xuất khẩu hàng nông sản.
3.3.3. Kiến nghị với NHNo Việt Nam
Có những quy trình cho vay cụ thể đối với từng loại cây công
nghiệp dài ngày riêng biệt.
Nên chăng đưa ra chương trình huy động vốn 3 năm, 5 năm với
lãi suất trả trước 1-2 năm, giảm lãi suất vay trực tiếp cho hộ sản xuất
cây công nghiệp dài ngày vay và nếu vay trả sòng phẳng để khuyến
khích hộ vay sử dụng vốn vay có hiệu quả.
Gắn kết chỉ tiêu về dịch vụ bảo hiểm đối với chỉ tiêu dư nợ cho
vay hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày cho CBTD và xem đây là một
trong những chỉ tiêu đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm
Kết luận Chương 3
Luận văn trình bày định hướng phát triển kinh tế tỉnh Đăk Lăk và

25
các loại cây công nghiệp dài ngày đến năm 2020, trên cơ sở này NHNo
tỉnh Đăk Lăk định hướng hoạt động tín dụng với các chỉ tiêu cụ thể,
trong đó chỉ tiêu cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày
trong thời gian đến.
Luận văn trình bày các giải pháp huy động vốn với các sản phẩm
có tính đặc thù với tình Đăk Lăk và các giải pháp tín dụng đối với các
loại hình cho vay giúp cho hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày tiếp
cận được nguồn vốn.
KẾT LUẬN
Trong luận văn này, tác giả đã sử dụng tổng hợp các phương
pháp nghiên cứu, khảo sát thực tế, đặc biệt là phân tích thực trạng các
hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày của chi
nhánh NHNo&PTNT tỉnh Đắk Lắk và hoàn thiện luận văn với các nội
dung sau:
1. Làm rõ vai trò của hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày với
các yếu tố tác động và sự đóng góp quan trọng của thành phần kinh tế
này trong việc ổn định xã hội - làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng tỉnh
Đắk Lắk góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất
nước.
2. Đánh giá thực trạng hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày ở
tỉnh Đắk Lắk và thực trạng tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế phát
triển từ đó làm rõ mối quan hệ giữa một bên là yêu cầu về vốn cho phát
triển sản xuất, một bên là Ngân hàng cung ứng vốn với các cơ chế thuận
lợi và hai bên cùng có lợi.
3. Luận văn cũng đánh giá những tồn tại và các vấn đề liên quan đến
cho vay đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày trong thời gian qua và
từ đó kiến nghị đề xuất những giải pháp nhằm mở rộng có hiệu quả vốn vay
đối với hộ sản xuất cây công nghiệp dài ngày trong khu vực.
4. Luận văn cũng đề xuất các giải pháp nhằm giúp hộ sản xuất
cây công nghiệp dài ngày phát triển mạnh và bền vững đặc biệt là góp

26
phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế NNNT và thực hiện công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông thôn trong tình hình hiện nay.
Những nghiên cứu, phân tích, đánh giá của luận văn chắc chắn
còn nhiều thiết sót cần phải được bổ sung và hoàn thiện hơn nữa trong
luận văn này. Mong các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp tham gia
góp ý để luận văn được hoàn thiện hơn.