Tải bản đầy đủ
GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ

- 21 - Cạnh tranh giữa các NHTM trong nước và với các ngân hàng nước ngoài
ngày càng gay gắt, quyết liệt.
- Sự phối kết hợp giữa các NHTM trong thực hiện các dịch vụ mới ngân hàng
còn kém
- Cơ sở hạ tầng của hệ thống viễn thông quốc gia còn nhiều hạn chế.
3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Quảng Nam trong thời gian tới
- Giữ vững và củng cố vị thế chủ đạo của Ngân hàng trong vai trò cung cấp
tài chính, tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
- Lành mạnh hoá tài chính Ngân hàng
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, hiện đại hoá công nghệ
- Từng bước phát triển đa dạng các dịch vụ ngân hàng
- Nâng cao năng suất và chất lượng lao động
- Tiếp tục hoàn thiện mạng lưới, tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị
điều hành
- Xây dựng chiến lược và thực hiện tốt công tác tiếp thị nhằm quảng bá
thương hiệu
3.1.3. Phương hướng mở rộng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh NHNo&PTNT
tỉnh Quảng Nam
Trong giai đoạn 2011 đến 2015, chú trọng triển khai các sản phẩm mới: cho
vay thấu chi, cho vay du học – khám chữa bệnh, bên cạnh đó cũng tiếp tục áp dụng

- 22 các sản phẩm thế mạnh đã triển khai trong thời gian qua, phấn đấu đến năm 2015,
dư nợ cho vay tiêu dùng chiếm 15%/tổng dư nợ.
3.2. Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHNo&PTNT tỉnh Quảng Nam
3.2.1. Tăng cường chính sách khách hàng CVTD trong chiến lược và chính
sách tín dụng của ngân hàng
* Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi thế của NHNo&PTNT tỉnh
Quảng Nam
* Xây dựng chính sách khách hàng
* Nâng cao chất lượng thu thập thông tin khách hàng
* Thực hiện cơ chế lãi suất linh hoạt, hợp lý đối với các đối tượng khách hàng
khác nhau
3.2.2. Đa dạng hoá các sản phẩm- dịch vụ, các phương thức và đối tượng của
cho vay tiêu dùng
- Về sản phẩm dịch vụ
- Về phương thức
- Về hình thức
- Về đối tượng
3.2.3. Mở rộng, sắp xếp mạng lưới, thị trường hoạt động của chi nhánh tới các
khu trung tâm mới
Tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, nhất là vùng có đông dân cư sinh
sống, khu đô thị mới, những nơi kinh tế phát triển và các khu chế xuất, khu công

- 23 nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời. Ngoài mở rộng, sắp xếp mạng lưới
theo vị trí địa lý, chi nhánh cần chú trọng thật sự vào kênh phân phối điện tử qua
việc ứng dụng công nghệ, mặc dù việc này đòi hỏi chi phí cao từ ban đầu.
3.2.4. Hoàn thiện chính sách, quy trình, thủ tục cho vay
* Đơn giản hóa các thủ tục, quy trình liên quan đến cho vay tiêu dùng
* Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
* Mở rộng quan hệ với các đơn vị hỗ trợ hoạt động ngân hàng
3.2.5. Giải pháp hỗ trợ khác mở rộng cho vay tiêu dùng
* Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng
* Quản lí rủi ro, hạn chế phát sinh nợ xấu
* Chính sách chăm sóc khách hàng truyền thống
* Phát triển các dịch vụ khác hỗ trợ
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Chính phủ
3.3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
3.3.3. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam
3.3.4. Đối với chính quyền địa phương

- 24 -

KẾT LUẬN
Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và có
bước phát triển, cho vay tiêu dùng đã trở thành mục tiêu chiến lược quan trọng đối
với các NHTM. Mở rộng cho vay tiêu dùng tạo điều kiện nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của người dân, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người dân. Mặt
khác, mở rộng cho vay tiêu dùng góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển,
giúp các nhà sản xuất – kinh doanh tăng quy mô sản xuất, tạo nhiều việc làm và
nhiều của cải cho xã hội. Trên cơ sở lý thuyết và thực trạng cho vay tiêu dùng tại
NHNo&PTNT Quảng Nam, đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại
Ngân hàng nông nghiêp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam” đã tập trung
giải quyết được một số vấn đề sau: luận văn đã đi sâu phân tích số liệu, đánh giá
thực trạng của hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng, làm rõ những kết quả đạt
được, những hạn chế và những nguyên nhân ảnh hưởng đến mở rộng cho vay
tiêu dùng. Nếu trước kia, khách hàng chủ yếu của ngân hàng là các doanh nghiệp,
còn bộ phận người tiêu dùng chỉ được cung cấp một số ít sản phẩm thì hiện nay
ngân hàng đã hướng tới người tiêu dùng nhiều hơn bằng cách cung cấp các sản
phẩm, dịch vụ cho vay tiêu dùng đa dạng hơn nhằm thỏa mãn nhu cầu khác nhau
của họ, qua đó số lượng khách hàng đến vay tiêu dùng tại ngân hàng ngày càng
tăng lên đáng kể.
Em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Hòa Nhân- giảng viên khoa Tài
Chính-Ngân hàng trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cùng các anh chị tại NHNo&PTNT
Quảng Nam đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.
Song do thời gian và trình độ có hạn, cũng như tài liệu tham khảo và sự tiếp
xúc thực tế còn bị hạn chế nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất
mong nhận được sự đóng góp của thầy cô cùng các anh chị để luận văn được hoàn
thiện hơn./.
Em xin chân thành cảm ơn!