Tải bản đầy đủ
c. Nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề

c. Nâng cao năng lực cạnh tranh của làng nghề

Tải bản đầy đủ

21
- Xây dựng thương hiệu cho làng nghề
Một thương hiệu cho làng nghề là điều kiện cần thiết giúp
sản phẩm vươn xa, tránh bị sao chép và cạnh tranh thiếu lành mạnh.
- Xây dựng hệ thống thông tin thị trường
Tận dụng các kênh thông tin sẵn có từ những tổ chức, cơ
quan quản lý nhà nước thì điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được.
- Tăng cường hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại
+ Định kỳ tham gia hội chợ triển lãm, trưng bày, giới thiệu
sản phẩm cho làng nghề trong các dịp tổ chức trên cả nước.
+ Xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các
trung tâm thương mại, điểm du lịch trong thành phố và các vùng phụ
cận tập trung dân cư đông đúc.
3.2.2. Các giải pháp để phát triển bền vững làng nghề về xã hội
- PTBV LN trên cơ sở đánh giá đúng vai trò làng nghề đối
với định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng
- Quy hoạch phát triển làng nghề cùng với quá trình chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và quá trình đô thị hóa
- PTBV LN trên cơ sở sử dụng lao động tại địa phương và
chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp
Phát triển bền vững làng nghề khi lực lượng tham gia làm
nghề, thu nhập ngày càng tăng góp phần xóa đói giảm nghèo và gia
tăng sự đóng góp cho xã hội.
Bảng 3.1: Lao động tham gia làm nghề và thu nhập bình
quân của làng nghề năm 2015
Năm
Chỉ tiêu
Lao động tham gia làm nghề (người)
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)

2015 (dự kiến)
600
4,0 – 6,0

22
Khi đầu tư phát triển làng nghề phải đưa mục tiêu giải quyết
lao động địa phương thành mục tiêu xã hội để xem xét.
- Phát triển làng nghề theo hướng phục vụ du lịch
+ Tạo dựng làng nghề truyền thống thành các điểm tham
quan du lịch.
- Xây dựng cơ chế quản lý và chia sẻ quyền lợi hợp lý giữa
các bên tham gia vào khu làng nghề.
- Có cơ chế ưu đãi, khuyến khích sự tham gia của các nghệ
nhân, của các doanh nghiệp có uy tín tại làng nghề của địa phương
vào khu làng nghề tập trung.
- Phối hợp với hiệp hội làng nghề thành phố phát hành các
ấn phẩm giúp thông tin, tuyên truyền, quảng bá về làng nghề và lưu
giữ lại những thông tin khoa học và bí quyết của làng nghề lại một
cách lâu dài và bền vững nhất.
- Chú trọng đến việc giới thiệu và thuyết minh cho khách du
lịch về yếu tố lịch sử và văn hoá của làng nghề, cũng như tính độc
đáo của sản phẩm.
- Phát triển làng nghề du lịch trên cơ sở kế thừa và bảo tồn
không gian làng nghề truyền thống.
- Phát triển làng nghề để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá nông thôn đồng thời phải gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và
bảo vệ môi trường
+ Áp dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất của
làng nghề để đảm bảo “bí quyết cổ truyền trên dây chuyền hiện đại”.
+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nghề truyền thống ở
làng nghề truyền thống.
3.2.3. Các giải pháp để phát triển bền vững làng nghề về môi trường

Đây là vấn đề lớn mang tính vĩ mô, cần quá trình lâu dài

23
chuẩn bị. Đòi hỏi sự đầu tư lớn, tâm huyết của các nhà khoa học và
sự phối hợp đồng bộ của nhiều ban, ngành và các hộ sản xuất trong
LN. Trọng tâm giải quyết các vấn đề:
Một là: Thực hiện công tác quy hoạch LN. Với hệ thống cơ
sở hạ tầng hoàn chỉnh, sẽ dễ dàng cho việc kiểm soát ô nhiễm, xử lý
chất thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Cụ thể, thành phố quy hoạch tổng diện tích sử dụng đất dành
cho làng nghề nước mắm Nam Ô dự kiến 3ha, bố trí từ 80-100 hộ
dân làng nghề. Các hộ dân trong làng nghề sẽ tự chịu chi phí xây
dựng nhà ở và khu vực dành cho sản xuất.
Hai là: Đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho LN.
Việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn và LN nói riêng là
một biện pháp rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay và chủ yếu tập
trung vào những vấn đề sau:
- Tập trung phát triển hệ thống xử lý chất thải, hệ thống thoát
nước,…
- Về hệ thống giao thông vừa xây dựng, vừa cải tạo bảo
dưỡng hệ thống giao thông hiện có.
- Quy hoạch xây dựng cơ sở nhà xưởng. Có kế hoạch di dời
các hộ sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi cộng đồng dân cư.
Ba là: Đặt hàng các trung tâm khoa học nghiên cứu chuyển
giao công nghệ thích hợp và cải tiến công nghệ sản xuất phù hợp để
hạn chế ô nhiễm môi trường.
Tiêu chí lựa chọn công nghệ tiên tiến bảo vệ môi trường ở
LN là: Công nghệ đơn giản, dễ vận chuyển, vốn đầu tư chi phí thấp,
phù hợp điều kiện sản xuất LN.
Bốn là: Tăng cường tuyên truyền cho người dân trong khu
vực LN về bảo vệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

24
Năm là: Theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng
làm, cần sớm có quy hoạch xây dựng cho LN các cụm công nghiệp
vừa và nhỏ.
Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu cần thực hiện để đảm bảo phát
triển bền vững làng nghề về môi trường
Năm
Chỉ tiêu

2015
(dự kiến)

Quy hoạch diện tích làng nghề (ha)
Số hộ sản xuất được tập huấn kiến thức
về môi trường (hộ)

5
100

Cán bộ làng nghề chuyên trách về vấn đề

2

môi trường (người)
Tỷ lệ hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn môi
trường (hộ)

>90%

3.3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kết luận
Trong quá trình thực hiện, luận văn không tránh khỏi những
thiếu sót, tác giả mong nhận được những đóng góp nhằm hoàn thiện
việc nghiên cứu của mình. Xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, bạn
bè, đồng nghiệp, thành viên làng nghề, các cơ quan, ban ngành đã
giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn. Đặc
biệt, trân trọng cảm ơn Thầy giáo PGS. TS Võ Xuân Tiến đã tận tình
giúp đỡ và chỉ dẫn để tác giả hoàn thành luận văn này./.
3.3.2. Kiến nghị
- Đối với làng nghề
- Đối với các cơ quan, ban ngành, các cấp chính quyền, địa
phương từ thành phố đến quận, phường.