Tải bản đầy đủ
Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Nhu cầu về ống nhựa trong các năm tới tại Miền Trung

Tải bản đầy đủ

21
- Theo tiêu thức phân đoạn theo các đặc điểm: Khách hàng
chủ yếu của công ty tại thị trường Miền Trung là nhắm đến các đối
tượng là các công ty xây dựng và đặc biệt cần quan tâm hơn nữa đến
các chủ đầu tư.
3.5. Xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược marketing
3.5.1. Xây dựng các phương án
Trên cơ sở phân tích môi trường vĩ mô, môi trường cạnh
tranh trên thị trường, đồng thời dựa trên việc xác định các điểm
mạnh, điểm yếu của Công ty, tác giả xin đưa ra các phương án chiến
lược để lựa chọn như sau:
* Phương án 1: Chiến lược của người thách thức thị trường
với mục tiêu tăng thị phần.
* Phương án 2: Chiến lược thâm nhập thị trường với mục
tiêu tăng trưởng
3.5.2. Lựa chọn phương án chiến lược
Để thuận lợi cho việc lựa chọn phương án chiến lược nhằm
phát huy tác dụng của các điểm mạnh, hạn chế ảnh hưởng các điểm
yếu của Công ty, qua đó nắm bắt tốt nhất các cơ hội, cũng như ứng
phó với những thác thức từ môi trường kinh doanh, cần xem xét bảng
3.3 so sánh giữa hai phương án .

22
Bảng 3.3. So sánh giữa hai phương án
TT

Phương án 1

Phương án 2

1.

Khai thác và phát huy

Khai thác và phát huy các

các điểm mạnh gặp ít thuận lợi

điểm mạnh gặp thuận lợi hơn tại các

do các đối thủ chính có khả

thị trường Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị,

năng cạnh tranh cao tập trung

Quảng Bình do các đối thủ thuộc

chủ yếu tại tại thị trường có sản

nhóm có khả năng cạnh tranh thấp.

lượng lớn.
2.

Sử dụng cạnh tranh về

Sử dụng hệ thống phân phối,

giá bán, chính sách chiết khấu,

chính sách chiết khấu tại các khu vực

hoa hồng trên toàn thị trường

thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi,

để hạn chế điểm yếu cơ bản là

Quảng Trị, Quảng Bình có sản lượng

giá bán cao.

thấp, hoặc sử dụng giá bán phân biệt
đối với một số khách hàng để khác
phục điểm yếu về giá bán cao.

3.

Khả năng đạt mục tiêu

Khả

năng đạt mục tiêu

marketing và mục tiêu lợi

marketing và mục tiêu lợi nhuận

nhuận khó khăn hơn.

thuận lợi hơn.

Qua việc so sánh giữa hai phương án và các vấn đề liên quan
nêu trên thì phương án 2 được xem là thích hợp để Công ty áp dụng
tại thị trường Miền trung trong giai đoạn 2012-2017.
Tuy nhiên, Công ty không nhất thiết phải tuân thủ theo một
phương án chiến lược duy nhất đã được chọn, mà khi cần thiết cũng

23
có thể kết hợp thêm các chiến lược khác nhằm làm tăng hiệu quả
cạnh tranh trên thị trường.
3.5. Các chính sách marketing
3.5.1. Chính sách sản phẩm
3.5.2. Chính sách giá
3.5.3. Chính sách phân phối
3.5.4. Chính sách truyền thông cổ động
KẾT LUẬN
Trên cơ sở phương pháp luận về chiến lược marketing cho
sản phẩm, kết hợp với sự phân tích, đánh giá thực trạng, tiềm năng
của công ty, đề tài đã đưa ra các nhận xét và đánh giá về xu hướng
phát triển của ngành ống nhựa, phân tích về môi trường bên ngoài và
bên trong, xác định thị trường mục tiêu. Từ đó xây dựng chiến lược
marketing thích hợp cho sản phẩm ống nhựa Đệ Nhất dựa trên việc
thâm nhập sâu hơn vào thị trường mục tiêu để tăng truởng.
Với mong muốn và tâm huyết của mình, hy vọng đề tài sẽ
được lãnh đạo Công ty quan tâm xem xét, triển khai áp dụng trong
thực tiễn, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của công
ty, để Ống nhựa Đệ Nhất trở thành một thương hiệu mạnh và có một
vị trí xứng đáng trong tâm trí khách hàng.