Tải bản đầy đủ
2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Quảng Nam

2 Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Quảng Nam

Tải bản đầy đủ

20

3.2.2.2 Đa dạng hoá các hình thức thanh toán XNK
 Mở rộng và nâng cao chất lượng thanh toán chuyển tiền, phổ
biến và khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhờ thu trơn hoặc
nhờ thu chứng từ đối với những khách hàng có quan hệ làm ăn lâu dài
với đối tác nước ngoài, những đối tác uy tín.
 Đa dạng hoá hình thức thanh toán thông qua sử nhiều loại Lc
khác nhau như L/c điều khoản đỏ, L/c giáp lưng, L/c chuyển nhượng...
3.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động TTQT
3.2.3.1 Hoàn thiện các chương trình ứng dụng công nghệ ngân hàng
trong hoạt động TTQT
 Xây dựng hệ thống dự phòng khi đường truyền bị lỗi, nâng
cấp đường truyền dữ liệu trong chương trình TF đồng thời xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu cho tất cả khách hàng tiềm năng và khách hàng
hiện có nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động Marketing.
 Mở rộng việc kết nối thanh toán điện tử qua mạng vi tính đối
với khách hàng lớn, phát triển các dịch vụ internet banking, phone
banking…Việc triển khai dự án hiện đại hoá ngân hàng cần đi đôi với
việc nâng cao khả năng an ninh mạng, điều này rất cần thiết cho quá
trình triển khai các dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
3.2.3.2 Kiểm soát và quản lý rủi ro trong các phương thức thanh toán
 Chủ động đưa ra một quy trình kiểm tra chứng từ chặt chẽ và
cụ thể các nội dung kiểm tra, soạn thảo cẩm nang “Tình huống rủi ro
và biện pháp xử lý” cho từng mảng L/C, T/T, nhờ thu, thường xuyên
cập nhật và tổng hợp các bất hợp lệ thường gặp của bộ chứng từ dựa
trên cơ sở thực tế xảy ra tại chi nhánh trong quá trình tác nghiệp và
tham khảo thêm ở những chi nhánh cùng và khác hệ thống, thực hiện
các nghiệp vụ TTQT phải bám sát quy định quản lý ngoại hối của
Ngân hàng nhà nước, quy định của Chính phủ và theo thông lệ quốc tế

21

 Cập nhật thông tin thị trường và sử dụng có hiệu quả hệ

thống thông tin liên quan đến TTQT của Hội sở chính như các
thông tin về khách hàng, tình hình biến động chính trị, xã hội,
pháp luật và đặc thù của một số quốc gia
3.2.3.3 Nâng cao trình độ cán bộ thanh toán quốc tế
3.2.3.4 Tư vấn khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế
3.2.4 Hoàn thiện cơ chế, chính sách quy trình nghiệp vụ TTQT
Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế là cơ sở giúp cho việc thực
hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế được quy chuẩn trong toàn hệ
thống và có sự nhất quán trong quy trình làm việc. Vì vậy, có một quy
trình hợp lý sẽ giúp cho hiệu quả công việc được nâng cao, xử lý công
việc được nhanh gọn, chính xác, tăng tính trách nhiệm trong xử lý
nghiệp vụ.
3.2.5 Xây dựng “chương trình xuất nhập khẩu trọn gói”
Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, VCB Quảng Nam
cần tung ra “chương trình xuất nhập khẩu trọn gói”. Đây chính là mô
hình cung cấp cho các doanh nghiệp XNK các dịch vụ thanh toán và
dịch khác liên quan đến một lô hàng XNK theo L/c hay hợp đồng
ngoại thương như dịch vụ vận tải hàng hoá, bảo hiểm…nhằm tạo điều
kiện cho khách hàng và gia tăng thu nhập cho hoạt động TTQT tại Chi
nhánh. Tuy nhiên, để thực hiện được mô hình này cần có sự chuẩn bị
kỹ càng về yếu tố con người, và sự hợp tác giữa các ngành dịch vụ có
liên quan.
3.2.6 Xây dựng chính sách khách hàng và ứng dụng Marketing
trong hoạt động thanh toán quốc tế
Công tác Marketing cho hoạt động TTQT chưa được đầu tư đúng
mức và mới chỉ dừng lại việc tiếp cận khách hàng qua mối quan hệ tín

22

dụng, vì vậy cần có chính sách tiếp thị và chính sách giá cả hợp lý để
thu hút khách hàng
3.2.7 Phát triển hoạt động kinh ngoại tệ thông qua nhiều hình thức
VCB Quảng Nam cần đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh
ngoại hối thông qua việc mở rộng các đại lý thu đổi ngoại tệ trên địa
bàn tỉnh, đẩy mạnh thanh toán thẻ, sec du lịch, khai thác và thu hút
dịch vụ chi trả kiều hối, quản lý tốt việc sử dụng ngoại tệ, đảm bảo
khả năng tái tạo ngoại tệ cho hoạt động thanh toán XNK .
3.2.8 Phát triển hoạt động tài trợ xuất khẩu
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
3.3.1.1 Củng cố và mở rộng quan hệ đại lý với các NH nước ngoài
3.3.1.2 Thành lập trung tâm môi giới ngoại hối
Trước tình trạng mất cân bằng trong xuất nhập khẩu ở nước ta vẫn
còn tiếp diễn và có khả năng diễn biến xấu hơn ảnh hưởng không nhỏ
đến vấn đề thu chi ngoại tệ và tình trạng khan hiếm nguồn USD trong
thời gian qua. Vì vậy, để đảm bảo nguồn ngoại tệ dồi dào, đáp ứng đủ
nhu cầu thanh toán quốc tế cho các khách hàng của VCB thì
NHTMCP Ngoại thương VN cần phải thành lập trung tâm môi giới
ngoại hối để những nhà xuất khẩu bán ngoại tệ và những nhà NK cần
ngoại tệ gặp nhau, đồng thời VCB sẽ hưởng phí từ dịch vụ đó.
3.3.1.3 Hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ thanh toán XNK
Tiếp tục hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế phù hợp với giai
đoạn hiện nay, quy trình 40/QĐ/NHNT.THTT về hình thức tín dụng
chứng từ và nhờ thu chứng từ trong hệ thống VCB còn nhiều bất cập,
hướng dẫn chưa thực sự rõ ràng. Đặc biệt, các văn bản trong việc thực
hiện các nghiệp vụ chuyển tiền bằng điện ra nước ngoài còn chồng
chéo nhau, chưa có sự nhất quán như quyết định 192/QĐ-NHNT-

23

HĐQT và 160/2006/NĐ-CP gây ra sự lúng túng cho cán bộ thực hiện
tác nghiệp.
3.3.1.4 Tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn
3.3.1.5 Đổi mới tư duy trong việc quản lý và tiếp cận các doanh nghiệp
3.3.2 Kiến nghị đối với Chính phủ và cơ quan chức năng
 Xây dựng văn bản quy định quy chế về giao dịch thanh toán
XNK, trong đó nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà nhập
khẩu, nhà xuất khẩu và các ngân hàng khi tham gia vào quan hệ thanh
toán hàng xuất khẩu
 Chính phủ cần chỉ đạo Bộ công thương thực hiện có hiệu quả
hơn chính sách thương mại phát triển theo hướng khuyến khích đẩy
mạnh xuất khẩu, quản lý chặt chẽ nhập khẩu nhằm cải thiện cán cân
TTQT. Bên cạnh đó cần có các văn bản liên ngành phối hợp chặt chẽ
giữa các bộ ngành nhằm tránh mâu thuẫn lẫn nhau trong quá trình
hướng dẫn thực hiện.
 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thị trường, ngăn chặn việc
nhập những mặt hàng mà trong nước sản xuất được, tăng cường chống
buôn lậu
 Cải cách mạnh mẽ và triệt để các thủ tục hành chính, tạo hành
lang thông thoáng cho hoạt động XNK. Cần có sự phối hợp giữa các
Bộ, Ngành như Hải quan, Thuế, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ doanh
nghiệp tham gia hoạt động XNK theo một chu trình tuần tự khép kín,
giảm bớt các thủ tục, tránh phiền hà, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trong việc thực hiện
các chính sách quản lý ngoại hối, tiến tới xoá bỏ quản lý hạn ngạch
nhập khẩu mà thay thế bằng việc áp dụng các biện pháp về thuế. Kịp
thời phát hiện các lệch lạc trong thực thi song cần mềm dẻo linh hoạt

24

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động
kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo ổn định kinh tế đất nước.
KẾT LUẬN
Ngày nay, trong xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế và thương
mại quốc tế ngày càng phát triển, thanh toán quốc tế đã trở thành một
hoạt động cơ bản, không thể thiếu của các NHTM và là một mắt xích
không thể tách rời trong toàn bộ dây chuyền thực hiện một hợp đồng
ngoại thương đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế, cho khách hàng và
cho chính bản thân các ngân hàng.
Hoạt động TTQT là một hoạt động chiếm vị, trí quan trọng
trong chiến lược kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Mở rộng
và phát triển hoạt động kinh doanh này luôn là vấn đề ưu tiên của các
ngân hàng hiện đại, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển thương mại quốc
tế như vũ bão hiện nay. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, sự phát
triển hoạt động TTQT tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
chi nhánh chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của ngân hàng.
Vì vậy, luận văn “Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế
tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng
Nam” đã phân tích những thuận lợi, khó khăn và tìm ra nguyên nhân
để đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm giúp chi nhánh trong thời
gian tới thực hiện tốt hơn nữa các yêu cầu của phát triển, nâng cao
năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trong và ngoài tỉnh.