Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN QUẢNG NAM

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM-CN QUẢNG NAM

Tải bản đầy đủ

11

71.07% õy l iu kin tt cho cỏc Doanh nghip XNK trong vic u t
sn xut v thanh toỏn tin hng cg nh vic phỏt trin hot ng TTQT
ca chi nhỏnh. T l n xu cú s st gim iu ny cho thy chớnh sỏch
qun lý n ca chi nhỏnh cú nhng bc ci thin t 1.02% n xu xung
cũn 0.47% n xu, t l d n cú TSB mc tng i cao trờn 80% d
n, gi vng c th phn trờn a bn.
2.3 Thc trng phỏt trin hot ng thanh toỏn quc t ti Ngõn
hng TMCP Ngoi thng Vit Nam-CN Qung Nam
2.3.1 Doanh s hot ng thanh toỏn quc t
Bng 2.3 S liu v Doanh s XNK
VT: triu USD
2008

2009

2010

Thanh toỏn XNK

Ds

T trng

Ds

T trng

Ds

T trng

Doanh s nhp khu

113

85%

130

82%

111

80%

Doanh s xut khu

20

15%

28

18%

28

20%

Tng doanh s

133

100%

158

100%

139

100%

Tc tng trng qua cỏc nm
+ S tuyt i

-

25

-19

+ S tng i

-

19%

-12%

(Ngun: S liu tng hp ca Vietcombank Qung Nam)

Doanh s hot ng TTQT ca chi nhỏnh cú s tng trng
nhng khụng n nh qua cỏc nm, cỏc mt XNK tp trung ch
yu mt hng go, thy sn; cỏc mt hng NK cú th phn
thanh toỏn ln l cỏc linh kin ụ tụ, mỏy múc thit b, xe ụ tụ
con, xe mỏy, mỏy iu hũa, nguyờn ph liu may mc. S st
gim trong nm 2010 l do s s gim doanh s thanh toỏn hng
nhp

12

2.3.2 Th phn thanh toỏn XNK ca Vietcombank Qung Nam trờn
a bn tnh
T nm 2008-2010 doanh s thanh toỏn XNK chi nhỏnh chim
bỡnh quõn gn 21% so vi Kim ngch XNK ca tnh, trong ú: Doanh
s thanh toỏn XK chim khong 10%, NK chim khong 22%, tc
tng trng qua cỏc nm cú xu hng chm li. Nh vy, vi th phn
thanh toỏn XNK nh vy cha tng xng vi tim nng tnh v th
mnh v thanh toỏn quc t ca chi nhỏnh.
2.3.3 Cỏc phng thc TTQT ti Vietcombank Qung Nam
2.3.3.1 Chuyn tin bng in
Bng 2.5 Doanh s thanh toỏn thụng qua chuyn tin bng in
VT: triu USD
Ch tiờu
TT nhp
khu
TT xut
khu

Giỏ tr
S mún
Giỏ tr
S mún

2008

2009

2010

Tỷ lệ
tăng/giảm(
%)
2008-2009

29.3
410
13
338

17.79
300
25.47
370

31.2
500
21.33
350

-39.28%
-26.83%
95.92%
9.47%

Tỷ lệ
tăng/giảm(
%)
2009-2010

75.38%
66.67%
-16.25%
-5.41%

( Ngun: Bỏo cỏo ca phũng TTQT Vietcombank Qung Nam)
Qua cỏc nm, hot ng chuyn tin ra nc ngoi ca cỏc Doanh
nghip qua VCB Qung Nam a s l thanh toỏn tin hng hoỏ,
chuyn tin dch v cho cỏc cụng ty du lch v v chuyn tin du hc
sinh.
2.3.3.2 Nh thu chng t
Thanh toỏn xut nhp khu thụng qua hỡnh thc nh thu ch yu
l nh thu chng t hng nhp nhng li phỏt sinh rt khiờm tn ti
VCB Qung Nam, tp trung ch yu mt s cụng ty nh.

13

2.3.3.3 Phng thc thanh toỏn tớn dng chng t
Bng 2.7 Doanh s thanh toỏn tớn dng chng t
VT: triu USD

Ch tiờu

2008

2009

2010

Doanh s LC NK

83.5

98

90

Doanh s LC XK

7.05

6.6

2

Tỷ lệ
tăng/giảm(
%)
2008-2009

Tỷ lệ
tăng/giảm(%
)
2009-2010

17.37%
-6.38%

-8.16%
-69.70%

(Ngun s liu: Bỏo cỏo ca phũng TTQT Vietcombank Qung Nam)
õy l phng thc c nhiu doanh nghip XNK s dng nhiu
nht. Mt hng NK ch lc ti chi nhỏnh VCB Qung Nam l linh
kin ụ tụ, cỏc mt hng dc phm v may mc chim t l cao, ngoi
ra cũn mt s mt hng nh giy, thu hi sn, dõy chuyn thit b
Trong khi ú mt hng XK thỡ go chim khong 70%, phn cũn li l
XK hng thnh phm hng may mc, hi sn.
2.3.4 Doanh thu hot ng thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam
Thu nhp t hot ng TTQT chim t l khỏ cao trong hot ng
kinh doanh ca Chi nhỏnh, dao ng t 15% n 25%, õy l lnh vc
tim nng gúp phn lm tng li nhun cho Chi nhỏnh bờn cnh hot
ng huy ng vn v tớn dng.
Bng 2.8 Thu nhp t hot ng TTQT
VT: triu VN
2008
2009
2010
Ch tiờu thu nhp Thu nhpT trng Thu nhpT trng Thu nhp T trng
994
66.2%
3,501
83.0%
3,027
84.4%
TN t L/c
TN t Chuyn tin

501

33.4%

710

16.8%

554

15.4%

TN t Nh thu
Tng TN

6
1,501

0.4%
100%

9
4,220

0.2%
100%

7
3,588

0.2%
100%

(Ngun: S liu tng hp ca Vietcombank Qung Nam)

14

2.3.5 ỏnh giỏ cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti VCB
Qung Nam
Cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam
trong ba nm qua c cp lónh o quan tõm, to iu kin cho cỏn
b thanh toỏn c nõng cao trỡnh , cụng ngh thụng tin luụn c
i mi ng b vi vic thay i, i mi quy trỡnh nghip v,
chng trỡnh chuyn tin v lp in luụn c cp nht thng
xuyờn. Ngoi ra, cỏn b TTQT hng dn, t vn t m cho nhng
khỏch hng giao dch ln u. Tuy nhiờn, chng loi thanh toỏn quc
t ti chi nhỏnh v mi ch dng li mt s hot ng chuyn tin,
nh thu, L/c. Vỡ vy, cht lng hot ng thanh toỏn quc t ti chi
nhỏnh cha c cao v s hp dn ca nú cũn hn ch.
2.3.6 Cụng tỏc qun lý ri ro trong ng thanh toỏn quc t ti VCB
Qung Nam
Trong nhng nm qua, m bo an ton cho hot ng XNK,
VCB Qung Nam ó thc hin ỳng theo quy trỡnh xut nhp khu
ca ton h thng v thng xuyờn cung cp, cp nht nhng thay i
ca cỏc ngõn hng i lý cỏn b thanh toỏn nm bt kp thi. Tuy
nhiờn, hot ng TTQT ti VCB Qung Nam hin nay vn cũn tim
n nhiu ri ro v cha cú bin phỏp, k hoch phũng nga c th gõy
nh hng n s phỏt trin ca hot ng kinh doanh chung ca CN
v s phỏt trin hot ng TTQT núi riờng.
2.4 Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng n hot ng TTQT ti
Vietcombank Qung Nam
2.4.1 Nhng nhõn t nh hng n hot ng TTQT ti VCB
Qung Nam

Nhõn t khỏch quan

15

õy l nhõn t nh hng giỏn tip n hot ng TTQT ti VCB
Qung Nam nh chớnh sỏch v mụ ca nh nc, t giỏ hi oỏi, tỡnh
hỡnh chớnh tr xó hi v hnh lang phỏp lý. Tuy nhiờn, nhng nhõn t
ny nh hng khụng nh n nhu cu xut nhp khu ca cỏc Doanh
nghip trờn a bn Qung Nam.

Nhõn t ch quan
õy chớnh l cỏc nhõn t to ra t chớnh bn thõn ca ngõn hng,
vỡ vy nú mang tm nh hng rt quan trng n hot ng ngõn
hng v s phỏt trin ca hot ng TTQT. Mt s nhõn t ch yu
nh: Quy mụ hot ng ca Chi nhỏnh, thng hiu v uy tớn, cụng
ngh thụng tin, trỡnh ngun nhõn lc, chin lc kinh doanh
Ngoi ra, cỏc yu t v phớ giao dch, s a dng trong chng loi
cỏc sn phm, dch v cng nh hng khụng nh n s phỏt trin
ca hot ng TTQT ti VCB Qung Nam. Bờn cnh ú, s lng v
cht lng khỏch hng ca CN cng l mt trong nhng yu t quan
trng, mang tớnh bn vng v n nh.
2.4.2 Kho sỏt cỏc nhõn t nh hng n hot ng thanh toỏn
quc t ti VCB Qung Nam
2.4.2.1 Xõy dng tin trỡnh thu thp thụng tin
2.4.2.2 Ni dung thụng tin kho sỏt
2.4.2.3 Kt qu kho sỏt
Qua kt qu iu tra cho ta thy, khỏch hng rt quan tõm n
mng li giao dch, thng hiu v uy tớn ca NH. Bờn cnh ú,
khỏch hng vn cha thc s ỏnh giỏ cao cht lng ca hot ng
thanh toỏn, trong khi chng loi sn phm li c khỏch hng ỏnh
giỏ mc bỡnh thng. Ngoi ra, phớ dch v v trỡnh ngun
nhõn lc cng c khỏch hng rt quan tõm.

16

2.4.3 Nhng kt lun sau khi kho sỏt cỏc nhõn t nh hng n
hot ng TTQT ti VCB Qung Nam
Tuy cuc iu tra quy mụ cũn nh do s lng mu cũn ớt nờn
cha th ỏnh giỏ ht nhng nhõn t tỏc ng n hot ng TTQT ti
VCB Qung Nam núi chung v trờn a bn tnh núi riờng. Nhng
cng giỳp ta ban u thy c nguyờn nhõn vỡ sao vic phỏt trin
hot ng TTQT ti VCB Qung Nam cha tng xng vi tim nng
ca tnh v th phn so TTQT so vi ton chi nhỏnh cũn khỏ thp.
2.5 Nhng kt qu t c v nguyờn nhõn tn ti trong phỏt
trin hot ng TTQT ti Ngõn hng TMCP Ngoi thng
Vit Nam-CN Qung Nam
2.5.1 Nhng kt qu t c trong hot ng TTQT ti VCB
Qung Nam
Bng chớnh n lc ca mỡnh, Vietcombank Qung Nam ó vn
lờn gi v trớ quan trng trong hot ng thanh toỏn trong nc v
tng bc chim lnh th phn thanh toỏn xut nhp khu thụng qua
cỏc nghip v TTQT nh LC, nh thu, chuyn tin bng in ra nc
ngoiT ú, nõng cao kh nng cnh tranh vi cỏc ngõn hng
TMCP khỏc v ngõn hng nc ngoi trờn a bn tnh.
2.5.2 Nhng mt hn ch v nguyờn nhõn trong quỏ trỡnh phỏt trin hot
ng TTQT ti VCB Qung Nam.
2.5.2.1 Nhng mt hn ch
Doanh s thanh toỏn XNK cũn thp, cha tng xng vi
tim nng ca tnh. Nhiu mt hng xut khu ch lc ca tnh nh:
giy da, may mc, giy, mõy trecha c khai thỏc trit v mt
s mt hng nh vng, cỏt, ht iu, qucha cú quan h thanh toỏn
vi Chi nhỏnh.

17

K hoch tip cn v thu hỳt cỏc doanh nghip cú hot ng
thanh toỏn XNK trờn i bn tnh cha thc s rừ nột v cha cú k
hoch rừ rng.
Cha phỏt trin mnh loi hỡnh dch v t vn v thanh toỏn
XNK cho khỏch hng mi
Ngun cung ng ngoi t v gii phỏp cõn i ngoi t cho
cỏc n v nhp khu cũn nhiu bt cp, cỏc sn phm dch v mi
liờn quan n kinh doanh ngoi t nh cỏc hp ng tng lai, hp
ng mua bỏn quyn chncha c trin khai.
Cỏc sn phm, dch v thanh toỏn XNK cha phong phỳ, a
dng.
Tỡnh trng mt cõn i ln gia thanh toỏn hng nhp khu v
thanh toỏn hng xut khu
2.5.2.2 Nguyờn nhõn
a, Nguyờn nhõn khỏch quan
Tỡnh hỡnh kinh t chớnh tr xó hi
Khng hong ti chớnh vi qui mụ ton cu trong nhng nm
2008-2010 xut phỏt t M ó lan n cỏc nc Chõu u, Chõu ;
nh hng ca nú n giỏ du, vng v lm cho tỡnh hỡnh ngoi t trờn
th trng bin ng khú lng. Sau ú l khng hong n cụng v s
phỏ giỏ ng tin ca mt s nc...ó nh hng khụng nh n nn
kinh t trong nc, c bit tỡnh hỡnh xut nhp khu ca cỏc doanh
nghip trong nc núi chung v tnh Qung Nam núi riờng.
S thay i bt thng ca t giỏ hi oỏi
S thay i bt thng ca t giỏ hi oỏi cũn nh hng
khụng tt n vic mua bỏn ngoi t ca Ngõn hng. Vic cõn nhc
nờn mua hay bỏn ngoi t tr nờn khú khn hn nhiu khi th trng
cú nhiu bin ng bt thng. nh hng n ngun ngoi t phc

18

v cho thanh toỏn XNK. Vỡ vy, ụi lỳc Chi nhỏnh ó phi bỏn ngun
ngoi t khụng li nhun c gng duy trỡ hot ng TTQT.
Chớnh sỏch tin t ca Ngõn hng nh nc
Trong nm qua, nh nc ó thc hin tht cht tớn dng v
mc tiờu sit cht tng trng tớn dng trong nm nh hng n
ngun vn thanh toỏn XNK ca doanh nghip, t ú nh hng n
hot ng TTQT ca Chi nhỏnh.
Chớnh sỏch thng mi ca nh nc cha n nh
S mt cụng i trong kim ngch xut nhp khu ca nc ta
Trc tỡnh trng nhp siờu ca nc ta trong nhng nm va
qua ó kộo theo tỡnh trng nhp siờu ca cỏc doanh nghip trờn a bn
tnh. iu ny lý gii c tỡnh trng mt cõn i trong doanh s
TTQT, doanh s thanh toỏn hng nhp chim trờn 80% trong tng
doanh s TTQT ca VCB Qung Nam.
S cnh tranh gay gt gia cỏc ngõn hng
Thúi quen giao dch ca khỏch hng
b, Nguyờn nhõn ch quan
Quy trỡnh TTQT ca chi nhỏnh cũn nhiu bt cpChớnh sỏch khỏch hng v hot ng Marketing trong hot ng
XNK cha c quan tõm.
Hot ng kinh doanh ngoi t cha thc s hiu qu ỏp
ng nhu cu thanh toỏn.
Mc dự hin nay Chi nhỏnh ó cú s u t v mỏy múc, cụng
ngh nhng vn cha ỏp ng c yờu cu ca thc tin. c bit,
chng trỡnh TF ũi hi phi s dng ng truyn vi tc cao thỡ
chi nhỏnh vn cũn ang s dng ng truyn vi tc thp, h
thng d phũng khi ng truyn b li cha c xõy dng v quan
tõm.

19

Trỡnh cỏn b tr cũn hn ch
S thiu hiu bit v lut l trong thanh toỏn quc t ca
khỏch hng, iu ny khụng ch nh hng n uy tớn ngõn hng m
cũn nh hng trc tip n quyn li ca khỏch hng.
CHNG 3: GII PHP PHT TRIN HOT NG THANH
TON QUC T TI NGN HNG TMCP NGOI THNG
VIT NAM-CN QUNG NAM
3.1 Cn c xut gii phỏp
3.1.1 Tim lc xut nhp khu ca tnh Qung Nam
3.1.2 nh hng phỏt trin chung
3.1.3 Mc tiờu v nh hng phỏt trin hot ng thanh toỏn quc
t ti Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam-chi nhỏnh Qung
Nam
3.2 Gii phỏp phỏt trin hot ng TTQT ti Ngõn hng TMCP
Ngoi thng Vit Nam-chi nhỏnh Qung Nam
3.2.1 Phỏt trin mng li thc hin thanh toỏn quc t.
Phỏt trin mng li cỏc phũng giao dch sao cho va thun li
cho KH giao dch, va em li hiu qu cho NH. ng thi, cn xỏc
nh c nhúm khỏch hng mc tiờu m VCB ang hng n
xõy dng cỏc phũng giao dch. Thc hin liờn kt vi cỏc doanh nghip
XNK trong v ngoi tnh m rng mng li thanh toỏn XNK.
3.2.2 a dng hoỏ cỏc hỡnh thc thanh toỏn quc t ti VCB Qung Nam
3.2.2.1 Phỏt trin loi hỡnh dch v bao thanh toỏn
Hin nay, dch v bao thanh toỏn ti CN ó c trin khai,
song trong 2 nm lin doanh s bao thanh toỏn ti VCB Qung Nam
vn bng 0. Vỡ vy, chi nhỏnh cn y mnh phỏt trin dch v ny
nhm gúp phn vo s phỏt trin chung ca hot ng TTQT.

20

3.2.2.2 a dng hoỏ cỏc hỡnh thc thanh toỏn XNK
M rng v nõng cao cht lng thanh toỏn chuyn tin, ph
bin v khuyn khớch khỏch hng s dng dch v nh thu trn hoc
nh thu chng t i vi nhng khỏch hng cú quan h lm n lõu di
vi i tỏc nc ngoi, nhng i tỏc uy tớn.
a dng hoỏ hỡnh thc thanh toỏn thụng qua s nhiu loi Lc
khỏc nhau nh L/c iu khon , L/c giỏp lng, L/c chuyn nhng...
3.2.3 Nõng cao cht lng hot ng TTQT
3.2.3.1 Hon thin cỏc chng trỡnh ng dng cụng ngh ngõn hng
trong hot ng TTQT
Xõy dng h thng d phũng khi ng truyn b li, nõng
cp ng truyn d liu trong chng trỡnh TF ng thi xõy dng
h thng c s d liu cho tt c khỏch hng tim nng v khỏch hng
hin cú nhm phc v tt nht cho hot ng Marketing.
M rng vic kt ni thanh toỏn in t qua mng vi tớnh i
vi khỏch hng ln, phỏt trin cỏc dch v internet banking, phone
bankingVic trin khai d ỏn hin i hoỏ ngõn hng cn i ụi vi
vic nõng cao kh nng an ninh mng, iu ny rt cn thit cho quỏ
trỡnh trin khai cỏc dch v ngõn hng trc tuyn.
3.2.3.2 Kim soỏt v qun lý ri ro trong cỏc phng thc thanh toỏn
Ch ng a ra mt quy trỡnh kim tra chng t cht ch v
c th cỏc ni dung kim tra, son tho cm nang Tỡnh hung ri ro
v bin phỏp x lý cho tng mng L/C, T/T, nh thu, thng xuyờn
cp nht v tng hp cỏc bt hp l thng gp ca b chng t da
trờn c s thc t xy ra ti chi nhỏnh trong quỏ trỡnh tỏc nghip v
tham kho thờm nhng chi nhỏnh cựng v khỏc h thng, thc hin
cỏc nghip v TTQT phi bỏm sỏt quy nh qun lý ngoi hi ca
Ngõn hng nh nc, quy nh ca Chớnh ph v theo thụng l quc t

21

Cp nht thụng tin th trng v s dng cú hiu qu h

thng thụng tin liờn quan n TTQT ca Hi s chớnh nh cỏc
thụng tin v khỏch hng, tỡnh hỡnh bin ng chớnh tr, xó hi,
phỏp lut v c thự ca mt s quc gia
3.2.3.3 Nõng cao trỡnh cỏn b thanh toỏn quc t
3.2.3.4 T vn khỏch hng trong nghip v thanh toỏn quc t
3.2.4 Hon thin c ch, chớnh sỏch quy trỡnh nghip v TTQT
Quy trỡnh nghip v thanh toỏn quc t l c s giỳp cho vic thc
hin cỏc nghip v thanh toỏn quc t c quy chun trong ton h
thng v cú s nht quỏn trong quy trỡnh lm vic. Vỡ vy, cú mt quy
trỡnh hp lý s giỳp cho hiu qu cụng vic c nõng cao, x lý cụng
vic c nhanh gn, chớnh xỏc, tng tớnh trỏch nhim trong x lý
nghip v.
3.2.5 Xõy dng chng trỡnh xut nhp khu trn gúi
ỏp ng nhu cu a dng ca khỏch hng, VCB Qung Nam
cn tung ra chng trỡnh xut nhp khu trn gúi. õy chớnh l mụ
hỡnh cung cp cho cỏc doanh nghip XNK cỏc dch v thanh toỏn v
dch khỏc liờn quan n mt lụ hng XNK theo L/c hay hp ng
ngoi thng nh dch v vn ti hng hoỏ, bo himnhm to iu
kin cho khỏch hng v gia tng thu nhp cho hot ng TTQT ti Chi
nhỏnh. Tuy nhiờn, thc hin c mụ hỡnh ny cn cú s chun b
k cng v yu t con ngi, v s hp tỏc gia cỏc ngnh dch v cú
liờn quan.
3.2.6 Xõy dng chớnh sỏch khỏch hng v ng dng Marketing
trong hot ng thanh toỏn quc t
Cụng tỏc Marketing cho hot ng TTQT cha c u t ỳng
mc v mi ch dng li vic tip cn khỏch hng qua mi quan h tớn