Tải bản đầy đủ
2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

Tải bản đầy đủ

10
dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại
VietinBank Khánh Hòa tập trung chủ yếu vào loại hình DNTN,
CTCP, CTY TNHH chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu dư
nợ cho vay loại hình hoạt động
Tình hình cho vay các doanh nghiệp ở các NHTM nhà
nước cũng như NHTM cổ phần trong những năm vừa qua tăng
trưởng mạnh. Điều đó cho thấy rằng, nhu cầu mở rộng SXKD của
các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.
VietinBank Khánh Hòa tập trung hoàn thiện phát triển
mạng lưới rộng khắp, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng
khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần.
2.2.2 Phân tích tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp vay vốn
tại VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010.
2.2.2.1 Cơ cấu loại hình khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại
VietinBank Khánh Hòa.
Cùng với sự gia tăng về dư nợ của loại hình doanh nghiệp
TN, CTCP, CTY TNHH là sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp từ
428 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 68% đến 1.773 doanh nghiệp
chiếm tỷ trọng 91%.
2.2.2.2 Cơ cấu ngành nghề khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại
VietinBank Khánh Hòa.
Trong thời gian qua, hoạt động cho vay đã có sự mở rộng ở
hầu khắp các ngành nghề, các lĩnh vực thể hiện qua mức dư nợ gia
tăng ở hầu hết các lĩnh vực mỗi năm. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề
cho vay của ngân hàng ít có sự biến động lớn. Các ngành Thương
nghiệp, xây dựng, công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến vẫn
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ cho vay của ngân hàng.

11
Năm 2008, tỷ trọng cho vay của VietinBank Khánh Hòa đối
với ngành xây dựng là 24,02% - một tỷ trọng rất lớn, đối với công
nghiệp là 15,79%, đối với ngành thương nghiệp là: 11.67%. Tới
năm 2009, các con số trên lần lượt tương ứng là: 10,11%; 24,14%;
25,42% và năm 2010 là: 10,47%; 19,06%; 23,48%. Điều này có
nghĩa là VietinBank Khánh Hòa đã ngày càng đa dạng hoá và cân
đối tỷ trọng cho vay đối với các ngành SXKD khác nhau. Một vấn
đề quan trọng ở đây là: đa dạng hoá ngành nghề cho vay đồng nghĩa
với việc phân tán rủi ro theo ngành nghề cho các khoản vay.
2.2.3 Phân tích thực trạng tăng trưởng dư nợ bình quân khách
hàng tại VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010:
Mức tăng trưởng dư nợ bình quân của VietinBank Khánh
Hòa hàng năm đều giảm là do nhiều dự án vay vốn không đảm bảo
đủ các điều kiện vay vốn trung và dài hạn do VietinBank ban hành.
Tỷ lệ dự án không được vay vốn do không đảm bảo đủ các điều
kiện vay vốn là không nhỏ. Có 3 điều kiện mà các doanh nghiệp
thường không thoả mãn được là không đảm bảo vốn tự có bằng
30% tổng số vốn đầu tư của dự án, thiếu tài sản thế chấp và tổ chức
hạch toán kế toán không đúng pháp luật về kế toán thống kê.
2.2.4 Phân tích việc đa dạng hóa các phương thức cho vay tại
VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010:
So với các phương thức cho vay mà NHNN đã quy định tại
quyết định số 1627/QĐ-NHNN về ban hành quy chế cho vay, tại
VietinBank Khánh Hòa không triển khai 2 nghiệp vụ đối với doanh
nghiệp là cho vay hợp vốn và cho vay theo hạn mức tín dụng dự
phòng. Trong các phương thức cho vay trên thì cho vay từng lần và
cho vay theo hạn mức tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất và tăng dần

12
qua các năm. Năm 2008 dư nợ cho vay từng lần các doanh nghiệp
đạt 539 tỷ đồng đến năm 2010 đã đạt 889 tỷ đồng. Cho vay theo dự
án đầu tư có tăng về số tuyệt đối, tuy nhiên tỷ trọng trong tổng dư
nợ lại giảm, nguyên nhân vì trong giai đoạn từ năm 2008, và năm
2009, nền kinh kế thế giới gặp nhiều khó khăn các dự án đầu tư gặp
nhiều rủi ro hơn nên chi nhánh được sự chỉ đạo của Hội sở
VietinBank đã hạn chế cho vay đối với phương thức này.
2.2.5 Phân tích thực trạng trích lập dự phòng rủi ro tại
VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008-2010:
Về độ an toàn của hoạt động tín dụng tại VietinBank Khánh
Hòa những năm vừa qua đã dần được cải thiện. Đơn vị thường
xuyên chuyển nợ quá hạn kịp thời, hàng quý phân loại tài sản Có để
trích lập quỹ DPRR để bù đắp những khoản nợ khó đòi đã chuyển
ra theo dõi ngoại bảng, không còn khả năng thu hồi. Hiện nay, quỹ
DPRR của Chi nhánh đã có thể bù đắp được tất cả các khoản nợ đó.
2.2.6 Phân tích tăng trưởng thu nhập từ hoạt động cho vay các
doanh nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa giai đoạn
2008-2010:
Thu nhập cho vay và thu nhập cho vay các doanh nghiệp
của VietinBank Khánh Hòa liên tục tăng lên trong những năm vừa
qua. Năm 2009, thu nhập cho vay và thu nhập cho vay các doanh
nghiệp tăng lên gần gấp đôi so với năm 2008. Tỷ trọng thu nhập
cho vay các doanh nghiệp luôn chiếm trên 44% trong tổng số thu
nhập cho vay của VietinBank Khánh Hòa. Tỷ lệ này ở mức như vậy
là tốt và hợp lý, vì ngoài hoạt động tín dụng, Chi nhánh nằm giữa
trung tâm thành phố Nha Trang, còn thực hiện những hoạt động,
dịch vụ ngân hàng khác của một ngân hàng hiện đại, và những hoạt

13
động đó cũng đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho VietinBank
Khánh Hòa. Điều này cũng thể hiện việc đa dạng hoá đầu tư hay
phân tán rủi ro tốt của VietinBank Khánh Hòa.
2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO
VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK
KHÁNH HÒA.
2.3.1 Những kết quả đạt được của mở rộng cho vay các doanh
nghiệp.
Trong những năm qua, nhận thức được vai trò cũng như
tiềm năng của khu vực doanh nghiệp, bám sát chủ trương phát triển
doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, chính sách của Hội sở,
VietinBank Khánh Hòa đã chú trọng cấp tín dụng đến nhiều thành
phần kinh tế, các ngành SXKD trên địa bàn thành phố Nha Trang,
cơ cấu cấp tín dụng thay đổi theo hướng phát triển kinh tế nhiều
thành phần, và tập trung vào các khách hàng SXKD có hiệu quả,
lành mạnh, các dự án đầu tư có triển vọng tốt, thể hiện ở tốc độ tăng
trưởng tín dụng qua các năm, năm sau có tốc độ tăng trưởng cao
hơn năm trước, góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển doanh
nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Kết quả đạt được có ý
nghĩa rất lớn đối với cả các doanh nghiệp và VietinBank.
Góp phần làm tăng trưởng dư nợ cho vay. Góp phần làm
tăng lợi nhuận cho vay của VietinBank Khánh Hòa. Chất lượng của
các khoản vay đang ngày càng được nâng cao.
Góp phần đa dạng hóa các hình thức cho vay, cùng với việc
mở rộng đối tượng cho vay đã tạo điều kiện cho việc tiếp cận giữa
vốn tín dụng ngân hàng với doanh nghiệp được thuận lợi hơn, đồng
thời khẳng định thương hiệu, hình ảnh của VietinBank Khánh Hòa

14
trên địa bàn.
Vốn tín dụng ngân hàng đã đem lại những hiệu quả đầu tư
quan trọng cho các doanh nghiệp, cung cấp vốn kịp thời cho hoạt
động kinh doanh, phần nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm
được vật tư thiết bị máy móc công nghệ, nguyên nhiên vật liệu,
nâng cao tay nghề của người lao động ...
Thông qua phân tích kết quả cho vay các doanh nghiệp của
VietinBank Khánh Hòa trong giai đoạn 2008 – 2010 ta nhận thấy
Ngân hàng triển khai phát triển hoạt động cho vay các doanh
nghiệp là một chính sách hoàn toàn hợp lý. Hoạt động này đã thu
hút được một số thành công đáng kể như sau:
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ, lợi nhuận từ cho vay các doanh
nghiệp trong tổng dư nợ cao và ổn định.
- Tỷ lệ nợ quá hạn thấp.
- Mức thu lãi trên một đồng vốn vay cao.
- Số lượng khách hàng ngày càng tăng.
Có được những thành tựu như trên là do Ngân hàng đã có
những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, biết thu
hút khách hàng, các cán bộ tín dụng đã cố gắng khắc phục những
khó khăn hiện nay, cùng với đó là sự ủng hộ của các đối tác, các
khách hàng.
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân cản trở mở rộng cho vay các
doanh nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa:
2.3.2.1 Những hạn chế :
- Về vấn đề thông tin: ngân hàng cũng như doanh nghiệp
chưa có thói quen tận dụng và chia sẻ thông tin gây khó khăn trong
quá trình thẩm định doanh nghiệp.