Tải bản đầy đủ
1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK KHÁNH HÒA.

1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETINBANK KHÁNH HÒA.

Tải bản đầy đủ

7
 Các hoạt động chính:
 Huy động vốn
 Cho vay, đầu tư
 Bảo lãnh
 Thanh toán và tài trợ thương mại
 Ngân quỹ
 Thẻ và ngân hàng điện tử
 Hoạt động khác
2.1.2.2 Sơ đồ mô hình tổ chức và mạng lưới của VietinBank
Khánh Hòa:
Các phòng nghiệp vụ bao gồm: Phòng Kiểm tra kiểm soát
nội. Phòng Kế toán. Phòng Tổ chức hành chính. Phòng Ngân quỹ.
Tổ Quản lý rủi. Phòng Thông tin Điện toán. Phòng khách hàng
doanh. Phòng khách hàng cá nhân. 5 phòng giao dịch loại 1. 2
phòng giao dịch loại 2.
2.1.3 Khái quát tình hình kinh doanh của VietinBank Khánh
Hòa giai đoạn 2008-2010.
- Nguồn nhân lực của VietinBank Khánh Hòa từ năm 2008
– 2010 không có sự biến động nhiều, tăng cao nhất năm 2010 là 6
nhân lực..
- Nguồn lực tài chính: tổng tài sản của VietinBank Khánh
Hòa không ngừng tăng trưởng qua các năm 2008 – 2010 từ 1.951 tỷ
đồng năm 2008 đến 2.800 tỷ đồng năm 2010.
- Công nghệ thông tin: các hệ thống vẫn chưa được hoàn
chỉnh nên VietinBank đang có các giải pháp thay thế để đảm bảo
công việc được xử lý thông suốt, an toàn và hiệu quả.

8
2.1.4 Thực trạng tình hình hoạt động tại VietinBank Khánh
Hòa:
2.1.4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Lợi nhuận của VietinBank Khánh Hòa không ngừng tăng
trưởng qua các năm 2008 – 2010 mà đỉnh cao là năm 2009 với lợi
nhuận đạt được trên 85.016 tỷ đồng.
Tình hình huy động vốn và cho vay tại VietinBank Khánh
Hòa vẫn tăng đều qua các năm 2008 – 2010. Năm 2010 là năm có
sự gia tăng về huy động cũng như cho vay cao nhất trong giai đoạn
2008 – 2010.
2.1.4.2 Tình hình huy động vốn:
Giai đoạn 2008 – 2010 nhìn chung tốc độ huy động vốn của
chi nhánh tăng dần theo từng năm. Năm 2009 vốn huy động đạt
1.502tỷ đồng tăng so với năm 2008 là 96 tỷ đồng, tương đương với
tỷ lệ tăng là 6,83%. Trong bối cảnh tình hình tài chính thế giới năm
2009 có nhiều biến động lớn song chi nhánh vẫn giữ được mức tăng
trưởng khả quan.
Để hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra, Vietinbank Khánh
Hòa đã tích cực thúc đẩy mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại
hình dịch vụ ngân hàng như: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc
linh hoạt; tiết kiệm lãi suất bậc thang theo số dư thực gửi, tiết kiệm
dự thưởng, phát hành chứng chỉ tiền gửi.
2.1.4.3 Tình hình sử dụng vốn
VietinBank Khánh Hòa cũng không nằm ngoài tình hình
chung của cả nước khi tín dụng trong năm 2009 so với năm 2008
không mấy tăng trưởng, cụ thể chỉ đạt khoảng 110% so với năm
2008 (thấp nhất giai đoạn 2008 – 2010). Doanh số cho vay năm

9
2010 đạt mức 2.357 tỷ đồng.
Nhìn tổng thể, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng trưởng
qua các năm 2008 – 2010, đặc biệt không có nợ xấu. Xét về cơ cấu
dư nợ theo thời gian, cho vay ngắn hạn vẫn chiếm doanh số lớn
trong tổng dư nợ, tiếp theo là dài hạn, trung hạn chiếm tỷ trọng nhỏ
trong tổng dư nợ.
2.1.4.4 Về các hoạt động thu dịch vụ phí:
Thu dịch vụ phí tại VietinBank Khánh Hòa chỉ chiếm một
tỷ trọng rất nhỏ trong tổng phí dịch vụ tại Chi nhánh. Các dịch vụ
ngân hàng điện tử cũng không ngừng phát triển, gia tăng nhiều tiện
ích và mở rộng mạng lưới..
2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH
HÒA.
2.2.1 Phân tích tăng trưởng dư nợ cho vay các doanh nghiệp tại
VietinBank Khánh Hòa:
Về tốc độ tăng trưởng dư nợ tại VietinBank Khánh Hòa qua
các năm, ta cũng thấy: cơ cấu đầu tư cũng dần dần được thay đổi, tỷ
trọng dư nợ các doanh nghiệp ngày càng tăng lên, năm 2008 chỉ
chiếm 69,51%, đến năm 2010 tỷ lệ này đã đạt 79,35%. Tốc độ tăng
trưởng dư nợ cho vay tại Vietinbank Khánh Hòa cũng tăng dần
trong những năm vừa qua.
Việc mở rộng cho vay các doanh nghiệp cho thấy đã có
những sản phẩm tín dụng hấp dẫn cho khách hàng, uy tín ngân hàng
được đảm bảo và nâng cao.
Từ năm 2008 tới năm 2010, tỷ trọng cho vay ngắn hạn của
Chi nhánh đã có sự thay đổi giảm, nhưng vẫn giữ tỷ trọng cao. các

10
dư nợ cho vay đối với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa tại
VietinBank Khánh Hòa tập trung chủ yếu vào loại hình DNTN,
CTCP, CTY TNHH chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu dư
nợ cho vay loại hình hoạt động
Tình hình cho vay các doanh nghiệp ở các NHTM nhà
nước cũng như NHTM cổ phần trong những năm vừa qua tăng
trưởng mạnh. Điều đó cho thấy rằng, nhu cầu mở rộng SXKD của
các doanh nghiệp ngày càng tăng cao.
VietinBank Khánh Hòa tập trung hoàn thiện phát triển
mạng lưới rộng khắp, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, tăng
khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần.
2.2.2 Phân tích tăng trưởng khách hàng doanh nghiệp vay vốn
tại VietinBank Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010.
2.2.2.1 Cơ cấu loại hình khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại
VietinBank Khánh Hòa.
Cùng với sự gia tăng về dư nợ của loại hình doanh nghiệp
TN, CTCP, CTY TNHH là sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp từ
428 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 68% đến 1.773 doanh nghiệp
chiếm tỷ trọng 91%.
2.2.2.2 Cơ cấu ngành nghề khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại
VietinBank Khánh Hòa.
Trong thời gian qua, hoạt động cho vay đã có sự mở rộng ở
hầu khắp các ngành nghề, các lĩnh vực thể hiện qua mức dư nợ gia
tăng ở hầu hết các lĩnh vực mỗi năm. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề
cho vay của ngân hàng ít có sự biến động lớn. Các ngành Thương
nghiệp, xây dựng, công nghiệp chủ yếu là công nghiệp chế biến vẫn
chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ cho vay của ngân hàng.