Tải bản đầy đủ
TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.

Tải bản đầy đủ

18
6.

Doanh số thanh toán xuất khẩu

134.000

Nghìn USD

7.

Số dư bảo lãnh bình quân tháng

39

Tỷ đồng

8.

Doanh số chi trả kiều hối

12.000

Nghìn USD

9.

Doanh số mua ngoại tệ từ khách hàng

140.000

Nghìn USD

10.

Lợi nhuận sau khi trích lập DPRR

227

Tỷ đồng

- Trong đó Lợi nhuận từ hoạt động

195

Tỷ đồng

kinh doanh
3.1.2 Định hướng phát triển mở rộng cho vay các doanh nghiệp
tại VietinBank Khánh Hòa:
Mục tiêu của Chi nhánh là phải bám sát mục tiêu phát triển
của VietinBank, có sự vận dụng sáng tạo vào tình hình và khả năng
phát triển của ngân hàng.
* Triển khai đề án tái cơ cấu VietinBank Khánh Hòa:
* Đẩy mạnh công tác huy động vốn
* Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng
* Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng
* Phát triển nguồn nhân lực
3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP TẠI VIETINBANK KHÁNH HÒA.
3.2.1 Mở rộng chiến dịch quảng bá, Marketing cho vay các
doanh nghiệp, Xây dựng chính sách khách hàng:
Là một doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường, VietinBank Khánh Hòa không thể thiếu các chiến dịch
quảng bá, tiếp thị sản phẩm dịch vụ của mình nhằm mở rộng thị
phần tạo ra một lực lượng khách hàng ổn định và vững chắc. Bộ
phận Marketing sẽ phối hợp với các phòng ban khác để sử dụng
một cách mềm dẻo, linh hoạt các công cụ kỹ thuật của marketing

19
ứng dụng trong hoạt động ngân hàng nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu
cầu của khách hàng như các chính sách về sản phẩm, giá cả, các
chính sách trước và sau khi bán hàng, . . ..
VietinBank Khánh Hòa cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng
cáo trên báo chí, truyền hình, đài phát thanh, niêm yết bảng, tờ rơi,
trên internet, . . . hay tham gia tài trợ cho các chương trình ca nhạc,
game show, tổ chức các hội chợ việc làm giúp cho các doanh nghệp
biết đến VietinBank Khánh Hòa nhiều hơn.
VietinBank Khánh Hòa phải thường xuyên phân loại khách
hàng theo tiêu chí nhất định để có chính sách ưu đãi nhất định đối
với các doanh nghiệp có uy tín, có quan hệ tín dụng thường xuyên,
trả nợ gốc và lãi đúng hạn thì ngân hàng có thể đưa ra những hình
thức chăm sóc khách hàng như tặng quà, gửi thiệp, hoa, . . . vào
ngày sinh nhật hoặc những dịp đặc biệt trong năm.
VietinBank Khánh Hòa nên kiến nghị với Hội sở chính để
xây dựng một quy trình cho vay dành riêng cho các doanh nghiệp.

.3.2.2. Đa dạng hóa các sản phẩm – dịch vụ, các phương
thức và đối tượng của cho vay doanh nghiệp.
Cùng với quá trình đa dạng hóa các phương thức, hình thức
cho vay, việc mở rộng đối tượng cho vay cũng tạo ra những cơ hội
mới cho khách hàng tiếp xúc với vốn vay của VietinBank Khánh
Hòa. Mở rộng đối tượng cho vay có ý nghĩa lớn trong việc khai thác
tiềm năng khách hàng.
3.2.3. Đơn giản hóa các thủ tục, quy trình liên quan đến cho vay
các doanh nghiệp.
Trên thực tế việc tiếp xúc giữa khách hàng và ngân hàng
còn tồn tại những khó khăn do sự thiếu thống nhất về thủ tục vay,

20
thời gian cấp vốn, đối tượng vay vốn, . . . Do đó ngân hàng cần đơn
giản hơn nữa các thủ tục, quy định liên quan đến cho vay các doanh
nghiệp để khách hàng có thể tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng với
vốn vay của ngân hàng. Ngoài ra, việc xác định mức lãi suất cho
vay linh hoạt có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc đẩy mạnh
hoạt động cho vay các doanh nghiệp.
3.2.4. Nâng cao chất lượng danh mục cho vay, chất lượng danh
mục tài sản đảm bảo, thực hiện bảo đảm tín dụng:
Đẩy mạnh cho vay ngắn hạn, hạn chế cho vay trung dài
hạn, cho vay ngoại tệ đối với khách hàng không có nguồn thu ngoại
tệ chắc chắn để trả nợ.
Đối với danh mục tài sản bảo đảm: Trong thời gian tới, Chi
nhánh vẫn nên tập trung vào nhóm tài sản bảo đảm là bất động sản.
Ngân hàng và khách hàng phải xác định lịch trả nợ phù
hợp, tránh gây căng thẳng về vốn cho doanh nghiệp.
Ngân hàng cần phát hiện sớm các khoản cho vay có dấu
hiệu bị đe doạ để chủ động tìm biện pháp xử lý chứ không nên
trông chờ vào doanh nghiệp.
3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định tài chính dự án
đầu tư.
Đổi mới quy trình tín dụng: đổi mới quy trình thẩm định và
xét duyệt cho vay, kiểm tra giám sát tình hình cho vay luân chuyển
vốn vay. Chia phòng kinh doanh làm hai bộ phận: Bộ phận quản lý
doanh nghiệp và Bộ phận thẩm định dự án độc lập với bộ phận
quản lý doanh nghiệp.
Hệ thống chỉ tiêu đầy đủ rõ ràng, nhóm phản ánh khả năng
sinh lợi của dự án, nhóm phản ánh độ rủi ro của dự án, để phản ánh

21
hiệu quả dự án được toàn diện, chính xác.
Phân tích tìm hiểu khách hàng đầy đủ chính xác: là việc cần
thiết trong khả năng thu hồi vốn cho Ngân hàng.
Nâng cao chất lượng thông tin: giúp các quyết định quản lý
cho vay càng hiệu quả.
3.2.6. Biện pháp tăng cường giám sát và san sẻ rủi ro:
Cần tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay của
khách hàng. Tăng cường kiểm tra kiểm soát trước trong và sau khi
cho. Theo định kỳ thì ngân hàng phải phân tích tình hình sản xuất
kinh doanh, qua đó có sự phân loại doanh nghiệp để áp dụng cho
vay tùy từng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp.
Chi nhánh cũng có thể hạn chế rủi ro của mình bằng cách
chuyển bớt rủi ro cho bên thứ ba. Cho vay đồng tài trợ. Bán rủi ro.
Thực hiện bảo hiểm tiền vay.
3.3 KIẾN NGHỊ
3.3.1. Kiến nghị đối với Hội sở:
- Triển khai kịp thời, hướng dẫn cụ thể việc thi hành các
văn bản, quyết định của NHNN và VietinBank.
- Cần tăng thêm mức chi hoa hồng cho các tổ chức và cá
nhân thu được nợ tồn đọng cho ngân hàng.
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước:
Cần bổ sung các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu
lực trong việc chấp hành cơ chế, thể lệ tín dụng.
Mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín
dụng (CIC) để phòng ngừa rủi ro tín dụng cho các NHTM.
Có thể nghiên cứu bổ sung vào điều kiện vay vốn những

22
đối tượng khách hàng hay dự án đầu tư phải có mua bảo hiểm kinh
doanh trong khi sử dụng vốn vay.
NHNN cần từng bước đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động
trong việc thiết lập, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và quản
lý, giám sát hoạt động của các trung gian tài chính.
NHNN cần tăng thêm quyền tự chủ cho các NHTM nói
chung và VietinBank Khánh Hòa nói riêng.
NHNN nên sử dụng có hiệu quả hơn các chính sách tiền tệ
bao gồm nghiệp vụ thị trường mở, công cụ lãi suất, dự trữ bắt buộc,
tỷ giá hối đoái.
NHNN cần giúp NHTM nói chung và VietinBank Khánh
Hòa nói riêng xử lý dứt điểm nợ tồn đọng và tăng vốn điều lệ.
3.3.3. Kiến nghị về phía cơ chế chính sách của các cơ quan quản
lý nhà nước:
Trước hết, nhà nước cần thay đổi phương pháp quản lý đối
với các doanh nghiệp đặc biệt là các DNNN nhằm quản lý chặt chẽ
hơn nữa hoạt động của doanh nghiệp.
Đối với các DNNN cần triệt để thực hiện quá trình cải cách
doanh nghiệp, chỉ giữ lại những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, các
doanh nghiệp còn lại có thể cổ phần hoá, giải thể, sáp nhập.
Nhà nước cần có biện pháp buộc các doanh nghiệp phải
chấp hành đúng pháp lệnh kế toán thống kê và chế độ kiểm toán.
Nhà nước cần có những chính sách bảo vệ quyền lợi của
người sản xuất, chống hàng giả, hàng lậu.
Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý để bảo vệ
quyền lợi của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro đối với hoạt động
kinh doanh của ngân hàng.

23
Ngoài ra nhà nước cũng cần có những chính sách khuyến
khích, hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng để ngân hàng thực sự đóng
vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, hỗ trợ cho sự phát triển của các
ngành kinh tế khác.
Nhà nước cần tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước,
thu hồi có thời hạn hoặc vĩnh viễn giấy phép kinh doanh của các
trường hợp buôn lậu, lừa đảo, sản xuất hàng giả… một cách nghiêm
khắc hơn.

24

KẾT LUẬN
Trong điều kiện phải đương đầu và chịu sự cạnh tranh gay
gắt của các NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, VietinBank Khánh
Hòa luôn là một trong những ngân hàng hàng đầu và khẳng định vị
trí của mình qua kết quả hoạt động kinh doanh và uy tín trên thị
trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn còn những ưu thế và
hạn chế nhất định trong việc mở rộng cho vay đối với các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Với mục đích nghiên cứu mở rộng cho vay đối với doanh
nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa, trên cơ sở vận dụng các phương
pháp nghiên cứu, luận văn đã hoàn thành một số nội dung sau:
- Lý luận về mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp.
- Phân tích thực trạng mở rộng cho vay đối với doanh
nghiệp tại VietinBank Khánh Hòa.
- Giải pháp mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp tại
VietinBank Khánh Hòa.
Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và đưa ra những
giải pháp trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động mở rộng cho vay đối
với doanh nghiệp, tuy nhiên việc mở rộng cho vay đối với doanh
nghiệp là một vấn đề lớn, trong quá trình nghiên cứu luận văn cũng
không tránh khỏi những sai sót nhất định. Tác giả rất mong nhận
được những ý kiến đóng góp của Quý thầy cô, nhà khoa học và các
đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn.