Tải bản đầy đủ
Nhận xét tính chất sinh học& kháng kháng sinh của 102 chủng S.TYPHI phân lập tại cả tỉnh miền Trung 1996-1998

Nhận xét tính chất sinh học& kháng kháng sinh của 102 chủng S.TYPHI phân lập tại cả tỉnh miền Trung 1996-1998

Tải bản đầy đủ