Tải bản đầy đủ
Tìm hiểu về nấm Candida gây bệnh và tính nhạy cảm với kháng sinh của các chủng phân lập được tại Nha Trang - Khánh Hoà 1996-1998

Tìm hiểu về nấm Candida gây bệnh và tính nhạy cảm với kháng sinh của các chủng phân lập được tại Nha Trang - Khánh Hoà 1996-1998

Tải bản đầy đủ