Tải bản đầy đủ
PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY

PHỤ LỤC 2KẾT QUẢ KHẢO SÁT VỀ TÌNH HÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY

Tải bản đầy đủ

Trách nhiệm lãnh đạo
Lãnh đạo thể hiện việc cam kết tham gia vào việc
triển khai, áp dụng và thực hiện cải tiến liên tục hệ
thống quản lý chất lượng như thế nào?

-

-

16

90

21

Việc theo dõi và nhận biết sự thỏa mãn của khách
hàng được Ban lãnh đạo quan tâm như thế nào?

-

-

13

95

19

14

86

27

-

47

45

35

-

47

45

35

Nhu cầu & mong đợi của các bên quan tâm
Việc xác định nhu cầu và mong đợi của khách hàng
Việc xác định nhu cầu của mọi người về sự thừa
nhận, thỏa mãn trong công việc, phát triển năng lực
và cá nhân như thế nào?

-

Nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên
quan tâm khác được thể hiện rõ trong chính sách chất
lượng?
Chính sách chất lượng
Trưởng các bộ phận thể hiện mức độ quan tâm và phổ
biến nội dung chính sách chất lượng đến mọi thành
viên biết và hiểu chưa?

-

-

-

119

8

Ban lãnh đạo có cụ thể hóa chính sách chất lượng
thành các mục tiêu chất lượng và phân bổ đến các bộ
phận không?

-

-

-

115

12

Hoạch định

Có lập kế hoạch thực hiện các mục tiêu hay không?

-

38

60

17

12

Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu được thực
hiện như thế nào?

-

-

7

98

22

Xây dựng chức năng – nhiệm vụ của từng phòng ban
rõ ràng, cụ thể để đảm bảo công việc không bị chồng
chéo, không bỏ sót công việc được thực hiện như thế
nào?

-

-

50

69

8

Truyền đạt trách nhiệm và nhiệm vụ đến từng thành
viên được thực hiện như thế nào?

-

4

27

66

30

Hoạt động xem xét của lãnh đạo được thực hiện như
thế nào?

-

-

52

67

8

Việc chuẩn bị các báo cáo hồ sơ cho việc xem xét
lãnh đạo được thực hiện như thế nào?

-

-

53

67

7

Các kết luận trong cuộc họp sau đó được thực hiện/
triển khai như thế nào?

-

-

11

114

2

Xác định các nguồn lực cho việc thực hiện các mục
tiêu, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng được thực
hiện như thế nào?

-

27

69

24

7

Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực

-

25

86

16

-

Trách nhiệm – quyền hạn thông tin

Xem xét lãnh đạo

Hướng dẫn chung

Con người
Lãnh đạo khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ của toàn bộ công nhân viên trong việc cải tiến

40

65

17

5

Lãnh đạo đảm bảo khả năng của nhân viên thích hợp với nhu cầu hiện tại và tương lai

26

57

44

-

Cơ sở hạ tầng
Quản lý và cấp trang thiết bị cho hoạt động sản xuất
được thực hiện như thế nào?

-

-

107

20

-

Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng được thực hiện như thế
nào?

-

8

95

24

-

Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của công ty
được cung cấp và duy trì như thế nào?

-

-

55

72

-

Các hoạt động nhằm xây dựng môi trường làm việc
hiệu quả, tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên
và công ty được thực hiện như thế nào?

-

-

54

73

-

Việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện như thế
nào?

-

-

54

73

-

Trang bị có thiết bị/ phương tiện an toàn lao động tại
nơi làm việc như thế nào?

-

-

54

73

-

Môi trường làm việc

Thông tin

Thu thập, xử lý và sử dụng các thông tin để đáp ứng
các chiến lược, mục tiêu của công ty được thực hiện
như thế nào?

-

13

65

44

5

-

-

74

38

15

Kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng được thực hiện
như thế nào?

-

-

104

23

-

Các yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận và giải
quyết như thế nào?

-

16

75

36

-

Hoạt động xem xét và đánh giá khả năng đáp ứng yêu
cầu được thực hiện như thế nào?

-

7

86

34

-

Quy trình đánh giá nhà cung cấp được thực hiện như
thế nào?

-

9

97

21

-

Kế hoạch cung ứng vật tư – nguyên vật liệu cho sản
xuất được thực hiện như thế nào?

-

13

86

28

-

Hoạt động kiểm soát các nhà cung cấp như thế nào?

-

-

107

20

-

Nhà cung cấp và mối quan hệ đối tác
Các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác
giữa công ty và các nhà cung cấp chính, phụ và đối
tác được thực hiện như thế nào?
Hướng dẫn chung

Mua hàng

Hoạt động sản xuất

Quy trình khởi động được thực hiện như thế nào?

-

-

107

20

-

Khi sản xuất, các nguồn lực cần thiết được cung cấp
như thế nào?

-

12

97

18

-

Trong quá trình sản xuất, các hoạt động kiểm tra chất
lượng được thực hiện như thế nào?

-

-

109

18

-

Các quy định về nhận biết và truy nguyên nguồn gốc,
quản lý kim được thực hiện như thế nào?

-

-

111

16

-

Các quy định về xử phạt khi không thực hiện đầy đủ
an toàn lao động được thực hiện như thế nào?

-

-

85

42

-

-

-

109

18

-

-

12

86

29

-

Lãnh đạo đảm bảo việc thu thập các dữ liệu liên quan
đến khách hàng để phục vụ cho việc phân tích nhằm
thu thập các thông tin để cải tiến

-

15

76

36

-

Công ty sử dụng tự đánh giá hệ thống quản lý chất
lượng để cải tiến tính hiệu lực và hiệu quả tổng thể

-

55

69

3

-

Kiểm soát thiết bị đo lường và theo dõi
Việc thực hiện kiểm soát (hiệu chuẩn, hiệu chỉnh) các
thiết bị theo dõi, đo lường được thực hiện như thế
nào?
Hướng dẫn chung
Lãnh đạo khuyến khích các hoạt động đo lường, phân
tích và cải tiến như thế nào để đo lường, phân tích
hiệu quả công việc như thế nào?
Đo lường và theo dõi

của công ty được thực hiện như thế nào?
Kiểm soát sự không phù hợp
Kiểm soát sự không phù hợp của quá trình và sản
phẩm được thực hiện như thế nào?

-

37

64

26

-

Phân tích sự không phù hợp để làm bài học và để cải
tiến quá trình và sản phẩm như thế nào?

-

79

48

-

-

-

82

45

-

-

Các hành động khắc phục – phòng ngừa được thực
hiện như thế nào?

-

82

45

-

-

Có hồ sơ lưu trữ các hành động – khắc phục không?

-

82

45

-

-

Áp dụng các phương pháp cải tiến mới được thực
hiện như thế nào?

-

82

45

-

-

Phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu để đánh giá sự hoạt động và nhận
biết các khu vực cần cải tiến như thế nào?
Cải tiến

PHỤ LỤC 3
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ THỎA MÃN
CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
Để giúp cho các lãnh đạo đề ra các chính sách nhân sự phù hợp và nâng cao mức độ
thõa mãn của nhân viên đới với công ty. Chúng tôi trân trọng mời anh/chị vui lòng
điền vào phiếu khảo sát dưới đây. Xin lưu ý rằng không có câu trả lời nào đúng hay
sai. Tất cả các câu trả lời điều có giá trị và ý kiến của anh chị được giữ bí mật tuyệt
đối.
Đề nghị đánh dấu X vào ô thích hợp.
A - Vui lòng cho biết mức độ thõa mãn của anh/ chị đối với các yếu tố sau tại nơi
làm việc:
1.
2.
3.
4.

Hoàn toàn không đồng ý
Không đồng ý
Bình thường
Đồng ý

Hoàn toàn đồng ý
Mức độ đánh giá
STT

Tiêu chí đánh giá
1

I

Bản chất công việc

1

Công việc phù hợp với năng lực của mình

2

Cảm thấy công việc của mình rất thú vị

3

Công việc có nhiều thách thức

4

Công việc được phân công một cách hợp lý

2

3

4

5

II

Cơ hội đào tạo và thăng tiến

5

Anh/ chị có nhiều cơ hội thăng tiến khi làm
việc tại công ty

6

Công ty có chính sách thăng tiến rõ ràng

7

Anh/ chị được đào tạo và phát triển nghề
nghiệp

III

Lãnh đạo

8

Lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến cấp
dưới

9

Lãnh đạo lắng nghe quan điểm và suy nghĩ
của nhân viên

10

Lãnh đạo coi trọng tài năng của nhân viên

11

Người lao động được đối xử công bằng

IV

Đồng nghiệp

12

Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn
nhau

13

Đồng nghiệp của anh/ chị phối hợp làm việc
tốt với nhau

14

Đồng nghiệp của anh/ chị thân thiện với nhau

15

Đồng nghiệp của anh/ chị thoải mái, dễ chịu

V

Thu nhập