Tải bản đầy đủ
Thiết kế giao diện trên WinCC:

Thiết kế giao diện trên WinCC:

Tải bản đầy đủ

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.2
Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface
and Design/ chọn WinCC classic và ấn OK

Page
46

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

H
ình 2.3
BƯỚC 2: Cài đặt kênh kết nối với các trạm điều khiển.
Click chuột phải vào Tag Management/ chọn Add New Driver…

Page
47

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.4
Có nhiều các loại kênh để kết nối với các trạm điều khiển khác nhau như:
SIMATIC S7 Suite.chn, OPC.chn,… Ở đây ta chọn SIMATIC S7 Protocol
Suite.chn
Sau khi chọn Open SIMATIC S7 Protocol
Suite.chn, chọn
MPI/ New Driver
Connection…
Trong New Driver Connection… ta có thể
khai báo các biến.

Hình 2.5a
Dưới đây là bảng khai báo biến (hình 2.5b):

Page
48

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.5b
BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.
Để thiết kế đồ họa trên WinCC ta cần phải vào mục Graphics Designer / New
picture / xuất hiện 1 trang có tên mặc định là NewPdl0.Pdl, ta click đúp chuột để mở
trang và thiết giao diện trên đó (như hình 2.6).

Page
49

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.6
 Cách lấy các phần tử trong library:

Page
50

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.7
Lấy xe như hình 2.8 dưới đây

Page
51

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.8
Tiếp tục lấy thùng, ống, băng tải, động cơ,… trong Library như cách lấy xe.

Hình 2.9: Vẽ thiết kế như trên, với các nút bấm thì ta vào mục Window Objects rồi
chọn Button.
 Thiết lập sự kiện, thuộc tính cho các đối tượng:
• Nút ấn
Thiết lập màu khi không tác dụng và tác dụng như hình 2.10

Page
52

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Chọn tag tại mục Expression/Formula
Và chọn loại dữ liệu tại Data Type.
Mục Yes/True: thể hiện màu khi mà nút
ấn tác động.
Mục No/False: thể hiện màu khi mà nút
ấn không tác động.

Hình 2.10 : a,b
Thiết lập sự kiện cho nút ấn (nút ấn RUN)

Page
53

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.11: a,b
Page
54

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

• Chấm nhỏ biểu tượng nhiên liệu:
Tương tự như nút ấn, ta cũng thiết lập đặc tính và sự kiện cho chấm nhỏ(Hình 2.12).

Page
55

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.12 a,b
• Với xe chạy: do xe chỉ di chuyển theo trục ngang là X nên ta làm như hình
2.13 dưới đây.

Page
56