Tải bản đầy đủ
Các cấu hình hệ thống cơ bản

Các cấu hình hệ thống cơ bản

Tải bản đầy đủ

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hệ thống dùng một máy tính ( sing-user system)
Cấu trúc này thường được dùng cho các ứng dụng nhỏ với một hệ thống hoạt động
độc lập. Tuy nhiên nó cũng có thể nối với các máy tính văn phòng khác thông qua
mạng LAN.
Hệ thống điều khiển dùng nhiều máy tính ( multi-user system)
Cấu trúc này cho phép nhiều người cùng tham gia điều khiển các công đoạn khác
nhau của một quá trình. Các thông tin về hoạt động của các công đoạn đều có thể truy
cập tới thông qua tất cả các máy tính. Các máy tính này hoạt động dưới một sự điều
phối thống nhất chia sẻ các dịch vụ chung. Hệ thống kiểu này hoạt động theo nguyên
tắc client/server. Trạm chủ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ trung tâm như phối
ghép và thu thập các số liệu cho các trạm khách (máy tính). Việc áp dụng cấu trúc
kiểu này yêu cầu modul phần mềm WinCC/Server.
Cấu trúc client / server có dự phòng
Ưu thế của cấu trúc này là tạo nên tính toàn vẹn của dữ liệu. Modul phần mềm
WinCC/Redundancy cho phép hai trạm chủ (Server) làm việc song song.
-Trong trường hợp bình thường, hai trạm chủ hoạt động giống hệt nhau. Nếu một
trong hai trạm có sự cố, lập tức trạm còn lại đóng vai trò chủ đạo và hệ thống tự động
chuyển các yêu cầu của các trạm khách (client) sang trạm chủ còn hoạt động. Sau khi
sự cố được khắc phục, dữ liệu sẽ tự động chuyển từ trạm còn làm việc sang trạm có
sự cố và trở về trạng thái làm việc như ban đầu. Quá trình này không ảnh hưởng tới
quá trình hoạt động trực tuyến của hệ thống.
Cấu trúc của hệ thống phân tán với nhiều trạm chủ
 Trong cấu trúc phân tán, toàn bộ ứng dụng có thể chia sẻ cho nhiều trạm chủ.
Việc phân chia này sẽ nâng cao khả năng hoạt động của hệ thống.
 Về nguyên tắc, toàn bộ nhiệm vụ giám sát có thể chia cho nhiều trạm chủ dựa
theo cấu trúc của nhà máy hay dựa theo chức năng của từng bộ phận của hệ
thống. Đối với cấu trúc phân tán dùng nhiều trạm chủ, mỗi trạm chủ yếu cần
một bản quyền phần mềm cho trạm chủ (WinCC / Server option). Sự phân chia
nhiệm vụ cụ thể cho từng trạm chủ có thể qui định bởi cấu hình của hệ thống
(do người cài đặt quyết định). Hệ thống cũng cung cấp cái nhìn tổng thể cho cả
hệ thống bằng việc thể hiện thông tin cua nhiều trạm chủ kết hợp lại.
Page
36

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

 Với WinCC , hệ thống có thể chia thành cấu trúc phân tán có tới 6 trạm chủ,
mỗi trạm chủ phục vụ tới 16 trạm khách (client) . Trong trường hợp cần thiết,
hệ thống nhiều trạm chủ cũng có thể cấu trúc thành cấu trúc dự phòng.
-Win CC truyền thông với SIMATIC S7 qua các chuẩn sau:
 MPI
 Profibus
 Industrial Ethenet
-TCP/IP

 OPC
5 Tích hợp giữa WINCC và STEP7 – 300

Yêu cầu phần mềm :
 SIMATIC NET dùng để cài Driver cho CP 1413.
 Phần mềm STEP7 dùng để tạo một dự án STEP7.
 WinCC với Driver truyền thông SIMATIC S7 Protocol Suite để tạo một dự án
WinCC.
-Tổng quan các bước kết nối truyền thông giữa WinCC và S7_300
+Khởi động bộ xử lý truyền thông CP 1413
Page
37

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

+Gắn card xử lý truyền thông CP1413 vào khe ISA của máy tính và phân định phạm
vi vào ra cho card CP1413 qua Jumpers và cài Driver IE S7 -1413 V5.1 từ phần mềm
SIMATIC NET cho CP1413 để máy tính nhận nó, tiếp tục cài đặt CP1413 qua biểu
tượng giao tiếp PG/PC nằm trong Control Panel, trong bước này chọn phân vùng vào
ra trùng với phân vùng vào ra đặt bằng Jumpers ban đầu.
+Nhập địa chỉ Ethernet của CP1413 tham gia vào mạng 08.00.06.0100.01
-Tạo một dự án Step7
+Gắn module nguồn, module CPU 300, CP343-1 lên thanh Rack. Cài đặt mục tuỳ
chọn NCM S7-ind.Ethernet V5.0 SP1.
+Mở dự án STEP7 để tạo một dự án mới, xác lập cấu hình phần cứng cho trạm S7
300, đặt địa chỉ Ethernet tham gia trên mạng Ethernet 08.00.06.01.00.00. Rồi lưu và
nạp xuống cho PLC. Tiếp tục xác định địa chỉ của trạm dùng để truyền thông với các
trạm mà cùng sử dụng phần mềm S7, trong trường hợp này ta nhập 2.
+Mở dự án Step7 để tạo khối dữ liệu muốn giao lưu với trạm WinCC, ví dụ ở đây ta
tạo khối DB75.
-Tạo một dự án WinCC:
+Trong quá trình tạo dự án, ta xác định địa chỉ Ethernet của bộ xử lí truyền thông
CP343-1:08.00.06.01.00.00. Tạo các biến WinCC, là biến sẽ nhận dữ liệu của khối dữ
liệu DB75. Các thay đổi của dữ liệu của khối DB75 sẽ được giám sát bởi WinCC.

CHƯƠNG III: LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN
1. Lập trình
Bảng định địa chỉ
TÊN
RUN
STOP
S1
S2
LS1

ĐỊA CHỈ
I0.0
I0.1
I0.2
I0.3
I0.4

CHỨC NĂNG
Cho hệ thống chạy
Cho hệ thống dừng
Báo có xe
Báo đủ cân
Báo hết nhiên liệu
Page
38

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

LS2
DEN BAO
VAN 1
VAN 2
DC 1
DC 2
DC 3
XE

I0.5
Q0.0
Q0.1
Q0.2
Q0.3
Q0.4
Q0.5
Q0.6

GV: Bùi Văn Huy

Báo đày nhiên liệu
Cấp nhiên liệu vào bình
Xả nhiên liệu đi
ĐK băng truyền 1
ĐK băng truyền 2
ĐK băng truyền 3

 Chương trình

Page
39

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
40

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
41

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
42

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
43

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
44

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

2. Thiết kế giao diện trên WinCC:
Để thiết kế được giao diện như đề bài đã cho trên phần mềm mô phỏng WinCC, ta
cần thực hiện các bước sau, cũng là trình tự các bước mà nhóm chúng em đã thực
hiện trong quá trình làm bài tập lớn này:
BƯỚC 1: Khởi động phần mềm WinCC:
Đầu tiên ta click vào biểu tượng WinCC trên màn hình desktop

Hình 2.1
Chọn new, cửa sổ bên dưới hiện ra cho phép tạo một project mới, chỉ cần chọn
OK/đặt tên cho project/ create.

Page
45

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.2
Đây là giao diện cho dự án vừa tạo ra, click vào Properties/ User Interface
and Design/ chọn WinCC classic và ấn OK

Page
46