Tải bản đầy đủ
BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

BƯỚC 3: thiết kế đồ họa mô phỏng trên WinCC.

Tải bản đầy đủ

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.6
 Cách lấy các phần tử trong library:

Page
50

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.7
Lấy xe như hình 2.8 dưới đây

Page
51

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.8
Tiếp tục lấy thùng, ống, băng tải, động cơ,… trong Library như cách lấy xe.

Hình 2.9: Vẽ thiết kế như trên, với các nút bấm thì ta vào mục Window Objects rồi
chọn Button.
 Thiết lập sự kiện, thuộc tính cho các đối tượng:
• Nút ấn
Thiết lập màu khi không tác dụng và tác dụng như hình 2.10

Page
52

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Chọn tag tại mục Expression/Formula
Và chọn loại dữ liệu tại Data Type.
Mục Yes/True: thể hiện màu khi mà nút
ấn tác động.
Mục No/False: thể hiện màu khi mà nút
ấn không tác động.

Hình 2.10 : a,b
Thiết lập sự kiện cho nút ấn (nút ấn RUN)

Page
53

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.11: a,b
Page
54

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

• Chấm nhỏ biểu tượng nhiên liệu:
Tương tự như nút ấn, ta cũng thiết lập đặc tính và sự kiện cho chấm nhỏ(Hình 2.12).

Page
55

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.12 a,b
• Với xe chạy: do xe chỉ di chuyển theo trục ngang là X nên ta làm như hình
2.13 dưới đây.

Page
56

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.13 a,b
• Cài đặt hiển thị màu cho băng chuyền

Page
57

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.14 a,b
• Tạo chuyển động băng chuyền:
Page
58

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Hình 2.15 a,b
BƯỚC 4:Thiết lập thông số cho WinCC Runtime, chạy thực nghiệm, kiểm tra
và sửa lỗi.
MỤC LỤC
Page
59

BTL HỆ THU THẬP DỮ LIỆU

GV: Bùi Văn Huy

Page
60