Tải bản đầy đủ
Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

Tải bản đầy đủ

217

08/16/17

218

08/16/17

Lĩnh vực theo học:

219

08/16/17

Những chương tình thạc sĩ (2012)
1.
2.
3.
4.
5.
220

India: 29,185
China: 23,085
Nigeria: 9,780
USA: 6,035
Pakistan: 5,105
08/16/17

Số lượng nhân viên, giảng viên
Nhân viên: 387,000
Giảng viên: 181,000
Germany: 3,130
CH Ireland: 2,410
USA: 2,380
China: 2,280
Italy: 1,870
France: 1,850

221

08/16/17

222

08/16/17

Một vài đặc điểm
Các trường tự chủ và độc lập
Học phí do qui định của từng trường ĐH
Học phí cao nhất SV Anh/EU: 9,000 bảng
(2010)
2012: học phí cho SV Anh/ EU: 7,500 bảng
Vay tiền: 21,000 bảng/1 năm
223

08/16/17

224

08/16/17

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

225

08/16/17

 Dân số: 65 triệu (2013) – 6 triệu ở Bangkok
 Năm 2013, Thái Lan có 171 trường CĐ-ĐH, 2 triệu SV
80 trường công
71 trường tư
20 trường cao đẳng
 GDĐH phân thành 4 loại trường:
1.Trường ĐH nghiên cứu
2.Trường ĐH chuyên ngành và hỗn hợp
3.Cao đẳng cộng đồng và CĐ nghệ thuật
226
SV vay: gia đình thu nhập dưới 200,00008/16/17
Baht

 Đánh giá chất lượng:
1. Đánh giá ngoài: do Cơ quan Tiêu chuẩn và kiểm định
chất lượng GD Quốc gia
2. Đánh giá trong: tự đánh giá trên 9 tiêu chí của Ủy ban
GDĐH:
1. triết lý, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện kế hoạch;
2. dạy và học;
3.

hoạt động phát triển SV;

4.

nghiên cứu;

5. phục vụ cộng đồng;
6. giữ gìn bản sắc văn hóa;
7. hành chính và quản lý;
227

8. tài chính ngân sách;
9. cam kết về chất lượng và cải tiến.

08/16/17