Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÁI LAN

Tải bản đầy đủ

 Dân số: 65 triệu (2013) – 6 triệu ở Bangkok
 Năm 2013, Thái Lan có 171 trường CĐ-ĐH, 2 triệu SV
80 trường công
71 trường tư
20 trường cao đẳng
 GDĐH phân thành 4 loại trường:
1.Trường ĐH nghiên cứu
2.Trường ĐH chuyên ngành và hỗn hợp
3.Cao đẳng cộng đồng và CĐ nghệ thuật
226
SV vay: gia đình thu nhập dưới 200,00008/16/17
Baht

 Đánh giá chất lượng:
1. Đánh giá ngoài: do Cơ quan Tiêu chuẩn và kiểm định
chất lượng GD Quốc gia
2. Đánh giá trong: tự đánh giá trên 9 tiêu chí của Ủy ban
GDĐH:
1. triết lý, mục tiêu, trách nhiệm và thực hiện kế hoạch;
2. dạy và học;
3.

hoạt động phát triển SV;

4.

nghiên cứu;

5. phục vụ cộng đồng;
6. giữ gìn bản sắc văn hóa;
7. hành chính và quản lý;
227

8. tài chính ngân sách;
9. cam kết về chất lượng và cải tiến.

08/16/17

228

08/16/17

Thang điểm

229

08/16/17

Du hoc của SV Thái

230

08/16/17

Số lượng SV Quốc tế tại Thái Lan

231

08/16/17

232

08/16/17