Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VƯƠNG QUỐC ANH

Tải bản đầy đủ

Dân
số

212

08/16/17

Các
trường
ĐH-CĐ

213

08/16/17

Các mô hình phân cấp trong QL GDĐH

214

08/16/17

Top các trường ĐH
1. University of Oxford (3)
2. University of Cambridge (5)
3. Imperial College London (9)
4. University College London (22)
5. London School of Economics and Political
Science (34)
6. University of Edinburgh (36)
7. King's College London (40)
215

08/16/17

Sinh viên quốc tế tại Anh (10.7 tỷ, 2012)

216

08/16/17

217

08/16/17

218

08/16/17

Lĩnh vực theo học:

219

08/16/17

Những chương tình thạc sĩ (2012)
1.
2.
3.
4.
5.
220

India: 29,185
China: 23,085
Nigeria: 9,780
USA: 6,035
Pakistan: 5,105
08/16/17