Tải bản đầy đủ
Sinh viên Quốc tế học tập ở Nhật Bản

Sinh viên Quốc tế học tập ở Nhật Bản

Tải bản đầy đủ

Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011)

184

08/16/17

SV Quốc tế tham gia CT học

185

08/16/17

Sinh viên Nhật đi du học

Năm 2012: 40,487 người
Quốc gia

Số lượng

1

United States

24,622

2

United Kingdom

3,354

3

Australia

2,413

4

Germany

1,784

186

08/16/17

Đầu tư cho nghiên cứu và Phát
triển (R&D)

187

08/16/17