Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PHÁP

Tải bản đầy đủ

Dân số: 64.3 triệu người (2013)
CĐ-ĐH: 3,500 trường (83 ĐH + 225 Grandes
Écoles và hơn 3000 trường, cơ sở khác )
Năm 2012: có 73 (90%) trường hoàn toàn tự chủ
Năm 2011: 284,659 SV Quốc tế và trên 2 triệu SV
Pháp
Nguồn tài chính SV:
Tài trợ (hoàn cảnh): € 1,000 – 5,5000/năm
Vay: SV Pháp/EEA € 15.000
169

08/16/17

Học phí:
Cử nhân €174
Thạc sĩ €237
Tiến sĩ: €357
Kỷ thuật + công nghệ: €564
Tư thục: €3,000-10,000
170

08/16/17

Tuyển sinh
Bằng tốt nghiệp THPT
University: DAEU (Diploma for Access to
University Studies)
Grandes Écoles: PCGE (Preparatory
Classes for Grandes Écoles)
171

08/16/17

Loại hình đào tạo
Ngắn hạn
(2năm)

Dài hạn

Văn bằng

Giai đoạn
Kỷ thuật viên
Giai đoạn 1 (2
cao cấp (BTS) năm)
Bằng công
nghệ (DUT)

Giai đoạn 2 (12 năm)

Văn bằng
Chú ý
DEUG + ngành học BTS, DUT,
(DEUG về luật)
DEUST =
DEUG
Cử nhân

GD1+GD2:
180TC

Bằng khoa học Giại đoạn 3 (1- Thạc sĩ (nghiên cứu
và kỷ thuật
2 năm)
hoặc ứng dụng)
(DEUST)
172

Giại đoạn 4 (3
năm)

Tiến sĩ

08/16/17

120 TC

Luận án

Quốc
gia
cung
ứng
SV
QT

173

08/16/17