Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NEW ZEALAND

Tải bản đầy đủ

 Dân số: 4 triệu người
 Đại học: 8
 CĐ kỷ thuật + cộng đồng: 25, CĐ sư phạm: 6
 Trên 800 cơ sở đại học khác
 Năm 2013: 62% TN ĐH có việc làm
 Sinh viên: 418,000, SV Quốc tế: 48,000
 Kỳ thi TN THPT + thi ĐH (xét vào ĐH và nhận
học bổng của Chính phủ)
 Chiến lược: tập trung kết nối GDĐH vối công
nghiệp, cộng đồng và kinh tế toàn cầu08/16/17
164

165

08/16/17

166

08/16/17

Nguồn tài chính
85% Chính phủ
12% học phí
3% khác
74% sinh viên vay tiền cho việc học ĐH
Học phí cử nhân: NZ$ 18 – 25,000 (295410tr)
Học phí SĐH: NZ$ 40,000/năm (656 triệu)
167

08/16/17

GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC
PHÁP

168

08/16/17

Dân số: 64.3 triệu người (2013)
CĐ-ĐH: 3,500 trường (83 ĐH + 225 Grandes
Écoles và hơn 3000 trường, cơ sở khác )
Năm 2012: có 73 (90%) trường hoàn toàn tự chủ
Năm 2011: 284,659 SV Quốc tế và trên 2 triệu SV
Pháp
Nguồn tài chính SV:
Tài trợ (hoàn cảnh): € 1,000 – 5,5000/năm
Vay: SV Pháp/EEA € 15.000
169

08/16/17