Tải bản đầy đủ
Loại hình và số lượng trường ĐH

Loại hình và số lượng trường ĐH

Tải bản đầy đủ

Tuyển sinh ĐH
 ĐH Nghiên cứu (research universities):
Bằng VWO (trung học+dự bị ĐH)
Hoàn thành năm 1 (60 TC) tại trường ĐH ứng dụng
 ĐH Khoa học Ứng dụng (university of applied sciences):
Bằng HAVO or MBO (bằng giáo dục nghề)
Bằng VWO sẽ được miễn từ 1 năm học
141

08/16/17

First-cycle
ĐH nghiên cứu:
-Hoàn thành: 180
TC (3 năm)
-BA/ BSc
ĐH ứng dụng:
-Hoàn thành: 240
TC (4 năm)
-VWO: 180TC (3
năm)
-Bằng nghề: 120TC
(2 năm)
-BEg, B Nursing
142

Secondcycle
ĐH nghiên cứu:
-Hoàn thành: 60-180
TC (1-2 năm)
-MA/ MSc
ĐH ứng dụng:
-Hoàn thành: 60-120
TC (1-2 năm)
-MEg, MArch

Third-cycle

ĐH nghiên cứu:
-PhD/ PDEng

08/16/17

Excellence Rankings of European Graduate
Programmes (2010)

143

08/16/17

Tuition fees
Bachelor:
International programmes: € 4,000 – €
9,000 Dutch taught programmes: € 1,800
Master:
International programmes: € 8,000 – €
18,000
Dutch taught programmes: € 1,800

144

08/16/17

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ẤN ĐỘ

145

08/16/17

 Năm 2014: dân số trên 1,2 tỷ người (17,31% thế giới)
 Ngôn ngữ: 16 chính thức (Tiếng Anh) và nhiều ngôn
ngữ địa phương và dân tộc
 Trường Đại học: 677 (2014), Cao đẳng: 37,204 (2013)
ĐH Trung Ương
ĐH Bang
ĐH dân lập bang
Viện GD trọng yếu quốc gia
Viện GD của bang
 Tuổi TB học ĐH: 19.4
 Tỷ lệ SV/GV: 26/1
146

08/16/17