Tải bản đầy đủ
Hệ thống GDDH Liên bang Nga

Hệ thống GDDH Liên bang Nga

Tải bản đầy đủ

Có 5 loại trường:
1. ĐH Liên bang: 9
2. ĐH nghiên cứu Quốc
gia: 29
3. ĐH
4. Học viện
5. Viện
ĐH đổi mới (innovative
university): 34
133

08/16/17

70-80%: ngân sách nhà nước
Nguồn khác: học phí, tài trợ, chuyển
giao công nghệ…
Hiệu trưởng: nhiệm kỳ 5 năm và
từng là Phó HT
Hội đồng khoa học: Hiệu Trưởng +
Phó HT + Trưởng các khoa
134

08/16/17

135

08/16/17

136

08/16/17

137

08/16/17

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀ LAN

138

08/16/17

139

08/16/17