Tải bản đầy đủ
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

Tải bản đầy đủ

104

08/16/17

14 trường ĐH và 20 trường cao đẳng
Sinh viên miễn phí (bao gồm EU/ European
Economic Area (EEA), và Thụy Sĩ)
Năm 2011, các quốc gia khác phải trả phí và
học phí cho 2 vòng đầu
Có khoảng 30,000 SV quốc tế đang theo học

105

08/16/17

Chiến lược giáo dục
Năm 2020, 40-45% dân số 30-34 tuổi có ít
nhất 2 năm GDĐH
Ít nhất 20% sinh viên đi học nước ngoài
(không dưới 3 tháng)

106

08/16/17

107

08/16/17