Tải bản đầy đủ
Dân số: 11,135,576 (2014)

Dân số: 11,135,576 (2014)

Tải bản đầy đủ

98

08/16/17

99

08/16/17

Tỷ lệ
dân số
từ
25-64
tuổi có
trình độ
đại học
(1997 2010)

100

08/16/17

Đầu tư
1 SV
ĐH/
GDP
(2009)

101

08/16/17

Đầu tư
USD/
1 SV

102

08/16/17

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THỤY ĐIỂN

103

08/16/17

104

08/16/17