Tải bản đầy đủ
Đầu tư cho nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Đầu tư cho nghiên cứu và Phát triển (R&D)

Tải bản đầy đủ

93

08/16/17

Type of
University

By Related Subject
Humanities

Sciences
National
University
Tuition Fees Fine Arts
Medicine
Humanities
Sciences
Private
University
Tuition Fees Fine Arts
Medicine

ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH
SĐH
ĐH

Cost (USD, per semester)
$2,000 ~ $2,300
$2,500 ~ $2,700
$2,500 ~ $2,800
$3,000 ~ $3,300
$2,800 ~ $3,000
$3,500 ~ $3,800
$4,300 ~ $4,400
$4,000 ~ $5,100
$3,000 ~ $3,500
$3,800 ~ $4,000
$4,000 ~ $5,000
$5,000 ~ $6,000
$4,000 ~ $5,000
$5,000 ~ $6,000
$5,000 ~ $6,000

GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC
VƯƠNG
QUỐC BỈ

95

08/16/17

96

08/16/17