Tải bản đầy đủ
Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011)

Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011)

Tải bản đầy đủ

Tỷ lệ
dân số
từ
25-64
tuổi có
trình
độ đại
học
(1997
2010)
89

08/16/17

Đầu tư
1 SV
ĐH/
GDP
(2009)

90

08/16/17

Đầu tư
USD/
1 SV

91

08/16/17

Đầu tư cho nghiên cứu và Phát
triển (R&D)

92

08/16/17

93

08/16/17