Tải bản đầy đủ
SV QT học ĐH : 160,735 (2013)

SV QT học ĐH : 160,735 (2013)

Tải bản đầy đủ

79

08/16/17

Sinh viên quốc tế tại Canada

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HÀN QUỐC

81

08/16/17

Population

49,039,986

Languages

Korean

Ethnic Makeup

Korean, more than 99%

GDP Per Capita

$33,200

Unemployment

3.20%

Youth Unemployment

8.9%

Secondary School Completion

94.91%

Adults with Tertiary Education

42%

82

08/16/17

Source: OECD Education at a Glance 2014

83

08/16/17

84

08/16/17

Quốc gia cung ứng SV Quốc tế

85

08/16/17

86

08/16/17

SV Quốc tế tham gia CT học

87

08/16/17

Tỷ lệ sinh viên học ở trường tư (2011)

88

08/16/17