Tải bản đầy đủ
Những điểm ưu tiên trong đổi mới

Những điểm ưu tiên trong đổi mới

Tải bản đầy đủ

Đảm bảo công
bằng XH trong
GD đi đôi XHH,
thị trường hóa
GD

Phát triển cá
nhân hài hòa
với phát triển
XH 52

GD là quốc sách
hàng đầu

Đổi mới
chính
sách và
chiến
lược
Chấn hưng GD
đi đôi với giao
lưu, hội nhập
08/16/17

Nâng cao năng lực
hợp tác và cạnh tranh
Chọn
chương
trình nước
ngoài, liên
kết CTGD,
giảng dạy
bằng tiếng
Anh
53

Chiến lược để hội nhập

08/16/17

Tạo cơ chế
và điều
kiện thuận
lợi cho các
nhà đầu tư

Sự phát triển XH

Phát triển con người

Người thầy trung
tâm

Người học trung tâm

Đổi mới mục tiêu giáo dục

Nội dung giảng dạy: kiến thức hàn lâm –
kiến thức thiết thực

Đổi mới
CTĐT,
PPGD,
ĐG

Phương pháp giảng dạy: tích cực hóa
người học
Đánh giá: kết quả - quá trình (đa dạng
hóa hình thức kiểm tra, đánh giá)

55

08/16/17