Tải bản đầy đủ
Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG

Quốc gia được SV Việt Nam đến học tập (THPT và ĐH, 2013) – 125,000 SV/49 QG

Tải bản đầy đủ

?
43

Vì sao GDĐH Việt Nam cần phải hội
nhập Quốc tế?

08/16/17

Yêu cầu kinh tế hội nhập thúc đẩy GD hội
nhập

Động
lực hội
nhập

Nhu cầu giao lưu, học hỏi và chia sẽ của
người học và giảng viên

Phát triển hay đào thải
44

08/16/17

?
45

Theo anh/chị, hiện nay 1 số trường
ĐH Việt nam đang thực hiện quá
trình Hội nhập quốc tế theo những
hình thức nào?

08/16/17

Liên kết đào tạo sinh viên, Thạc sĩ, tiến sĩ
Đào tạo theo chương trình của 1 số ĐH nước ngoài
Đưa giảng viên sang các trường ĐH nước ngoài
tham gia các dự án nghiên cứu,
Mời các giảng viên nước ngoài (Kiều bào) sang
giảng dạy,
Hợp tác trong các dự án, chương trình nghiên cứu,
Công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí
QT
46

08/16/17

Chương trình đào tạo

47

08/16/17

Thuận lợi
hội nhập

Tạo động
lực cho sự
thay đổi
48

Tiếp thu
được
nhiều cái
mới

Nhận
được
nhiều
nguồn
học bổng
08/16/17

Chính
sách cho
phép du
học

1. Hội nhập về đào tạo
2. Hội nhập về nghiên cứu khoa học
3. Hội nhập về kiểm định chất lượng
GDĐH
Không phải tất cả các trường ĐH “dàn hàng ngang” tiến
vào Hội nhập Quốc tế
49

08/16/17

Cơ sở vật chất nghèo nàn
Trình độ giáo viên chưa chuẩn,
chính sách cho GV
Khó
khăn hội
nhập

Cách quản lý lạc hậu
Tiêu cực trong thi cử, thành tích

50

Cạnh tranh trong GD

08/16/17

Những điểm ưu tiên trong đổi
mới
1. Đổi mới chính sách và chiến lược
2. Đổi mới mục tiêu giáo dục
3. Đổi mới chương trình đào tạo,
phương pháp giảng dạy, đánh giá
4. Đổi mới quản lý giáo dục
51

08/16/17

Đảm bảo công
bằng XH trong
GD đi đôi XHH,
thị trường hóa
GD

Phát triển cá
nhân hài hòa
với phát triển
XH 52

GD là quốc sách
hàng đầu

Đổi mới
chính
sách và
chiến
lược
Chấn hưng GD
đi đôi với giao
lưu, hội nhập
08/16/17