Tải bản đầy đủ
Hội nhập quốc tế GDĐH

Hội nhập quốc tế GDĐH

Tải bản đầy đủ

?

Theo các anh/chị với xu hướng hội
nhập quốc tế hiện nay mang lại
những cơ hội và thách thức gì cho
GDĐH Việt Nam?

Các nhóm có

10 phút thảo luận.

Cơ hội

9

08/16/17

Chất lượng và tiêu chuẩn hội nhập
(AUN-ACTS)

Đa quốc gia hóa giáo dục đại học
Thách
thức

Sở hữu trí tuệ
Chảy máu chất xám

10

Duy trì trường ĐH như một tổ
chức học tập
08/16/17

Xu hướng phát triển GDĐH hiện đại

11

08/16/17

Các mô hình nhà trường đại
học

12

08/16/17