Tải bản đầy đủ
4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

4 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

Tải bản đầy đủ

Trong quá trình giảng dạy, tôi theo dõi đánh giá tính tích cực, chủ động
tiếp thu kiến thức của học sinh. Kết thúc thực nghiệm tôi tiến hành phân tích, xử
lý kết quả từ các mẫu báo cáo bằng phương pháp toán học.
a. Kết quả điểm bài kiểm tra
Lớp

Sĩ số

Thực nghiệm
Đối chứng

50
42

Kết quả điểm bài kiểm tra
Trung bình
Khá
Giỏi
SL
%
SL
%
SL
%
8
16
27
54
15
30
22
52,4
17
40,5
3
7,1

Biểu đồ thể hiện kết quả đánh giá của bài kiểm tra
Quan sát biểu đồ trên ta thấy, kết quả điểm bài kiểm tra của lớp thực nghiệm cao
hơn hẳn so với lớp đối chứng.
b. Hứng thú học tập của học sinh
Mức độ hứng thú (%)
Lớp


số

Rất hứng
thú

Hứng thú

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Bình thường

Không
hứng thú

Thực nghiệm

50

15

30

27

54

8

16

0

0

Đối chứng

42

2

4,8

13

30,9

18

42,9

9

21,4

14

Biểu đồ kết quả kiểm tra mức độ hứng thú của học sinh
Từ biểu đồ trên cho ta thấy: Hứng thú học tập của học sinh giữa hai nhóm
lớp thực nghiệm và đối chứng không giống nhau. Tỷ lệ học sinh biểu hiện trong
các mức độ hứng thú học tập ở hai lớp có sự chênh lệch đáng kể.
Qua quá trình phân tích kết quả thực nghiệm cho thấy:
- Kết quả học tập của học sinh ở lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối
chứng. Trong đó tỷ lệ học sinh đạt kết quả loại khá, giỏi ở lớp thực nghiệm là
cao hơn hẳn.
- Khả năng tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học
sinh lớp thực nghiệm cũng cao hơn lớp đối chứng. Điều này chứng tỏ học sinh ở
lớp thực nghiệm hiểu bài hơn, khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề
tốt hơn lớp đối chứng.
- Trong giờ kiểm tra thực nghiệm học sinh có hứng thú học tập hơn,
nguyên nhân chủ yếu là do đề kiểm tra không chỉ học thuộc lòng nội dung bài
học mà đòi hỏi học sinh liên hệ nội dung bài học vào thực tiễn cuộc sống, phải
biết tổng hợp kiến thức, vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề, tình
huống trong cuộc sống thực tế . Từ đó kích thích tính sáng tạo, tự lực, chủ động
tìm tòi của học sinh.
- Kết quả thực nghiệm chứng tỏ việc áp dụng kiểm tra theo hướng phát
triển năng lực giúp học sinh tăng cường mức độ hoạt động trong giờ học, học
sinh tích cực tham gia vào tiến trình bài học một cách tự giác. Nâng cao khả
năng tư duy sáng tạo của học sinh, tự học của học sinh.

15

III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
3.1. Kết luận
Sau khi kết thúc các tiết thực nghiệm kiểm tra theo định hướng phát triển
năng lực, tôi nhận thấy:
Kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực các em đã phát huy tốt khả
năng tự học, chủ động, sáng tạo trong quá trình kiếm tìm tri thức. Biết tổng hợp
kiến thức, vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn của đời sống.
Kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực đạt được sự công bằng, khách
quan trong kiểm tra. Học sinh không còn học theo những dạng bài có sẵn nữa
với giáo viên khác nhau các em vẫn đạt kết quả cao.
Đối với giáo viên: đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá góp phần đổi
mới phương pháp dạy học . Kiểm tra, đánh giá theo phát triển năng lực là một sự
lựa chọn mà hiện nay nhiều giáo viên đang áp dụng để học sinh cảm thấy tự tin
hơn trong các kì thi.
3.2. Đề xuất
- Sở GD&ĐT Thanh Hóa cần mở nhiều hơn các chu kỳ bồi dưỡng thường
xuyên để giáo viên tiếp cận nhiều phương pháp dạy học mới và đưa vào thực tế
dạy học ở các trường THPT.
- Các tổ, nhóm chuyên môn tạo ngân hàng đề kiểm tra.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 5 năm 2017
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh
nghiệm của mình viết, không sao chép nội
dung của người khác.

Ngô Thị Phương

16

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Tin học 11 – Đào Hải Tiệp, Lê Thái Hòa – Nhà
xuất bản Hà Nội, 2007.
2. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì môn Tin học lớp 11 – Quách Tất
Kiên (chủ biên), Đỗ Đức Đông – Nhà xuất bản giáo dục, 2008.
3. Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên về dạy học và kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực – Bộ giáo dục và đào
tạo, 2014.
4. Sách giáo khoa Tin học 11 – Hồ Sĩ Đàm (chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ
Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết - Nhà xuất bản
giáo dục, 2007.
5. Sách giáo viên Tin học 11 – Hồ Sĩ Đàm (chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Trần Đỗ
Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Ánh Tuyết - Nhà xuất
bản giáo dục, 2007.

17