Tải bản đầy đủ
Các bước cần làm khi viết một chương trình con

Các bước cần làm khi viết một chương trình con

Tải bản đầy đủ

- Nếu không thỏa mản các tinh chất trên thì chương trình con là Procedure.
Ví dụ : Function BinhPhuong( x: real) : real;
Begin
BinhPhuong := x * x;
End;
(*---------------------------------------------*)
Procedure BinhPhuong( x : real; var y: real);
Begin
y:=x*x;
End.
Xem cách tính c = a2 + b2
+ Nếu dùng Function: c: = BinhPhuong(a) + BinhPhuong(b);
+ Nếu dùng Procedure với một biến trung gian tg:
BinhPhuong(a,tg); c:=tg; (c:=a2)
BinhPhuong(b,tg); c:= c+tg; (c:= a2 + b2)
Như vậy với bài này chúng ta nên chọn chương trình con là hàm (Function) thì sẽ
hợp lí và nhanh hơn.
Bước 2: Giải quyết vấn đề tham số của chương trình con.
Giải quyết :
- Chương trình con có cần tham số không?
- Nếu đối tượng của chương trình con là biến toàn cục thì biến này không cần đưa
vào làm tham số.
- Nếu chương trình phải thực hiện với nhiều đối tượng theo cùng một qui cách ta
phải khai báo tham số ở phần đầu chương trình.
- Nếu có tham số thì loại tham số nào ?
- Các tham số đóng vai trò cung cấp dữ liệu đầu vào sẽ là các Tham trị.
- Các tham số là các kết quả thu lại được từ chương trình con là Tham biến.
16

2.4. KẾT QUẢ
1. Bằng phiếu điều tra
(1). Trước khi thực hiện:
Năm học

Lớp

2015-2016
2015-2016

11D1
11D2

Hs hứng thú với

Hs chưa hứng

giờ học
60%
55%

thú với giờ học
40%
45%

Hs hứng thú với

Hs chưa hứng

giờ học
100%
100%

thú với giờ học
0%
0%

(2). Sau khi thực hiện
Năm học

Lớp

2016-2017
2016-2017

11A1
11A4

2. Bằng quan sát trực tiếp
Trong năm học vừa qua tôi đã áp dụng phương pháp này vào việc giảng dạy,
Tôi thấy rằng học sinh hứng thú hơn trong việc lập trình. Một số học sinh có thể tự
lập trình được các bài toán đơn giản. Các em đã có thể tự xác định được bài toán
trong trường hợp nào dùng Hàm hay Thủ tục.
3. Kiểm tra theo hình thức tự luận
Tôi đã cho học sinh làm bài kiểm tra thực hành trên máy tính với đề bài sau:
Viết chương trình lần lượt thực hiện các công việc sau: (sử dụng chương trình con)
- Nhập 3 số thực dương a,b,c từ bàn phím
- Kiểm tra 3 số trên có lập thành 3 cạnh của một tam giác không?
- Tính diện tích tam giác
- Tính các trung tuyến của tam giác
Kết quả bài làm của học sinh thể hiện qua bảng thống kê sau:
Lớp

Số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu
17

lượng
SL
%
SL
%
SL
11A1
45
10
22.2%
25
55.6%
10
11A4
46
8
17.4%
25
54.3%
13
Kết quả trên cho thấy 100% học sinh đạt yêu cầu.

%
22.2%
28.3%

SL
0
0

%
0%
0%

18

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Qua thời gian nghiên cứu và thử nghiệm tôi thấy học sinh có tiến bộ hơn
trong việc lựa chọn chương trình con phù hợp cho từng bài toán. Học sinh có thể tự
xây dựng chương trình chính có sử dụng chương trình con và lời gọi chương trình
con với những bài toán từ đơn giản đến phức tạp hơn.
Hiện nay, ngôn ngữ lập trình Pascal đã trở thành ngôn ngữ lập trình phổ biến
nhất trên thế giới sử dụng trong lĩnh vực giảng dạy. Trong quá trình giảng dạy các
thầy cô có thể đưa ra các vấn đề như lập trình các game nhỏ…để các em có thể
chứng tỏ được khả năng của mình làm cho học sinh yêu thích môn học, ham học
hỏi và sáng tạo.
3.2. Kiến nghị
Sau khi nghiên cứu và thử nghiệm tôi thấy cần có thời gian nhiều hơn để thử
nghiệm, vì vẫn còn có một số học sinh chưa đạt yêu cầu tuy điểm kiểm tra xấp xỉ
trung bình.
Môn Tin học là một môn học mới mẻ của học sinh THPT, học sinh chưa có
khái niệm về công nghệ thông tin, khái niệm thuật toán trong các ngôn ngữ lập
trình, vì vậy rất khó cho việc dạy và học. Cần phải có thời gian nhiều hơn cho lý
thuyết và thực hành, vì theo phân phối chương trình như hiện thời gian giảng dạy
còn ít, học sinh chưa nắm bắt được lý thuyết cũng như thực hành. Đội ngũ giáo
viên Tin học còn ít kinh nghiệm về giảng dạy, cho nên bài tập thực hành còn ít, hầu
như chỉ bó gọn trong sách giáo khoa, chưa có được những thư viện về bài tập. Vận
dụng và sử dụng các thiết bị về công nghệ thông tin còn ít.

19

Trên đây là những bài toán và cách hướng dẫn của tôi, chắc chắn không tránh
khỏi những thiếu sót, kính mong quý thầy cô góp ý để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 05 năm 2017
CAM KẾT KHÔNG COPY.
Người viết

Đoàn Thị Anh

20