Tải bản đầy đủ
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Tải bản đầy đủ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Sách giáo khoa tin học 11

Hồ Sĩ Đàm chủ biên

2. Sách giáo viên tin học 11

Hồ Sĩ Đàm chủ biên

3. Lý thuyết và Bài tập lập trình Pascal 5.5-6.0

Nguyễn Thị Kiều Duyên

4. Ngôn ngữ lập trình Pascal 7

Quách Tuấn Ngọc

5. Turbo Pascal 7.0
Văn Tuấn Dũng.

PGS-TS Bùi Thế Tâm – Võ

6. Giải một bài toán trên máy tính như thế nào

GS-TS Hoàng Kiếm

7. 101 thuật toán và chương trình
(NXB Khoa Học Và Kĩ Thuật)

Lê Văn Dũng – Trần khắc Tuấn

8. Một số sáng kiến kinh nghiệm và ý kiến của đồng nghiệp.
9. Một số bài tập tham khảo trên Internet.
--------------------------------------

21

22

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO
HƠN XẾP TỪ LOẠI C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Tống Thanh Toàn
Chức vụ và đơn vị công tác: TPCM, TKHĐ, trường THPT Quảng Xương 4
Stt

Tên đề tài

1

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH NHẰM
TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT
QUẢNG XƯƠNG 4

2

Thông qua một số ví dụ giúp học sinh biết cách vận dụng cấu trúc điều khiển
lặp “while… do” vào lập trình giải quyết các bài toán trong chương trình Tin
học lớp 11 ở trường THPT Quảng Xương 4

Cấp đánh giá
Sở GDĐT
Thanh Hóa
Sở GDĐT
Thanh Hóa

Kết quả đánh
giá xếp loại

Năm xếp loại

C

2014

C

2013