Tải bản đầy đủ
Chương V: BÔI TRƠN,LẮP GHÉP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP

Chương V: BÔI TRƠN,LẮP GHÉP VÀ ĐIỀU CHỈNH ĂN KHỚP

Tải bản đầy đủ

Bảng dung sai lắp ghép bánh răng :
Mối lắp
Φ34 H 7 / k 6

Sai lệch giới hạn trên
ES
es
25
18

µm

Sai lệch giới hạn dưới
EI
ei
0
2

µm

Bảng dung sai lắp ghép bạc lót trục
Mối lắp
Φ 20 D11 / k 6
Φ 26 D11 / k 6

Sai lệch giới hạn trên
ES
es
160
12
195

µm

15

Sai lệch giới hạn dưới
EI
ei
50
1
65

µm

2

Bảng dung sai lắp ghép ổ lăn:
Mối lắp
Φ 25k 6

Φ52 H 7
Φ 62 H 7

Sai lệch giới hạn trên
ES
es
0
15
0
15

µm

Sai lệch giới hạn dưới
EI
ei
0
2
0
2

25

0

0

0

30

0

0

0

µm

Bảng dung sai lắp ghép nắp ổ lăn

µm

Mối lắp
Φ52 H 7 / d11
Φ 62 H 7 / d11

Sai lệch giới hạn trên
ES
es
25
-100
30

-100

Bảng dung sai lắp ghép vòng chắn dầu
54

µm

Sai lệch giới hạn dưới
EI
ei
0
-290
0

-290

Mối lắp
Φ 25 F 8 / k 6

Sai lệch giới hạn trên
ES
es
53
15

Φ35F 8 / k 6

64

µm

18

Sai lệch giới hạn dưới
EI
ei
20
2
25

µm

2

Bảng dung sai lắp then:
Kích
thước tiết
diện then
Bxh
8x7
10x8

Sai lệch giới hạn chiều rộng
rãnh then
Trên trục
Trên bạc
P9
D10
-0,042
-0,015

Sai lệch giới hạn chiều sâu
rãnh then
Sai lệch giới
Sai lệch giới
hạn trên trục
hạn trên bạc t2
t1

0,078

0,03

3,5

2,8

0,098

0,04

4

3

55

Bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY
Họ và tên sinh viên:

Mã số sinh viên:

Mã đề:

Đánh giá của người hướng dẫn
ST
T
1
2
3

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Đi thông qua đầy đủ và Hoàn thành đúng tiến
độ được yêu cầu
Trình bày thuyết minh
Trình bày bản vẽ
Tổng (I)

1,0

Điểm

Ghi chú

1,0
1,0
3,0
………., ngày ……… tháng ……… năm

……..
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá của người hỏi thi
ST
T
1
2
3

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

Mức độ nắm được các nội dung về tính toán
Mức độ nắm được các nội dung về thiết
kế/lựa chọn kết cấu các chi tiết máy
Câu hỏi nâng cao
Tổng (II)

2,0

Điểm

3,5
1,5
7,0
………., ngày ……… tháng ……… năm

……..
Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

56

Ghi chú

Tổng Điểm = Tổng (I) + Tổng (II) =

/10
………., ngày ……… tháng ……… năm
……..
Người vào điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

57