Tải bản đầy đủ
Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Phụ lục 11Phương pháp tính toán ma trận Space

Tải bản đầy đủ

Bảng PL11.2: Ý kiến chuyên gia đánh giá Lợi thế cạnh tranh (CA) và Sự ổn định của môi trường (ES)

STT

-6

4
5
6
1
2
3
4
5
6

̣
Sự kiểm soát đối với nhà cung cấp
Sự kiểm soát đối với nhà phân phối
Sự ổn định của môi trường
Sự thay đổi công nghệ
Tỷ lệ lạm phát
Sự biến đổi của nhu cầu
Sản phẩm thay thế
Rào cản thâm nhập thị trường
Sự đàn hồi theo giá của nhu cầu

- 1 điểm
- 2 điểm
- 3 điểm
- 4 điểm
- 5 điểm
- 6 điểm

-

Tốt nhất
Khá tốt
Tốt
Xấu
Khá xấu
Xấu nhất

35
37
37

-119
-87
-85

-3.40
-2.35
-2.30

-3
-2
-2

9
24

37
37
37

-86
-52
-146

-2.32
-1.41
-3.95

-2
-1
-4

7
4
13

22

5

27

37
37
37
37
37
37

-62
-152
-84
-37
-195
-54

-1.68
-4.11
-2.27
-1.00
-5.27
-1.46

-2
-4
-2
-1
-5
-1

-3

-2

-1

2
1

11
3
3

21
11
9

1
19
17

4
7

1

2

4

3

7

14

3
2
11

18
11
2

15

2
9
4

6
7
11

5
2

3

2

15

Ấn định giá trị từ (-1) đến (- 6) đối với các yếu tố ES và CA
trong đó:

Tổng số
điểm

-4

Lợi thế cạnh tranh (CA)
Thị phần
Chất lượng sản phẩm
Lòng trung thành của khách hàng
Bí quyết công
ngh
ê

1
2
3

Tổng số
người
trả lời

-5

17
0

9
37

Điểm
làm tròn
đánh giá

Phụ lục 12
Bảng PL12.1: Ma trận QSPM nhóm chiến lược marketing
Các chiến lược có thể thay thế
Stt

Các yếu tố quan trọng

Phân
loại

Chiến lược xây
dựng thương
hiệu
AS
TAS

Chiến lược đẩy
mạnh công tác
Marketing
TAS
AS

Cơ sở số điểm hấp dẫn

CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG
1

Nhà xưởng rộng rãi, đã đầu tư hoàn chỉnh.

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

2

Có dây chuyền chế biến sợi, quy trình khép kín, chi phí thấp.

4

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

3

Sản xuất chủ động, chi phí thấp

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

3

3

9

3

9

Khá hấp dẫn cho cả hai chiến lược

3

3

9

2

6

4
5

Hoạt động marketing mang tính tập trung, có khả năng tạo ra
lợi thế cạnh tranh trong tương lai
Thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian, được người
tiêu dùng chấp nhận

Nền tảng cơ bản cho việc xây dựng thương hiệu
thành công
Trong ngành thuốc lá, chất lượng nhân viên là
một đảm bảo cho chất lượng cảm nhận.

6

Nhân viên điều hành sản xuất có kinh nghiệm trên 15 năm

3

2

6

0

0

7

Nguồn lực tài chính hạn hẹp, khả năng tự tài trợ thấp.

1

1

1

1

1

ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược

8

Khả năng thanh toán nhanh thấp, rủi ro tài chính cao

1

1

1

1

1

Không ảnh hưởng nhiều đến chiến lược

9

Hoạch đinh chiến lược còn mang tính đối phó

2

2

4

1

2

10

Chất lượng sản phẩm chưa ổn định.

1

1

1

2

2

11

Ngân sách cho marketing còn thấp.

2

1

2

1

2

ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược

4

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

3

2

6

2

6

yếu tố này kéo theo sự gia tăng về nhu cầu nên
có tính hấp dẫn đôi chút đến việc lựa chọn
chiến lược

1
2

CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
Tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc giảm giá thực tế của giá
mua thuốc lá bao
Sự gia tăng mức sống của dân cư và số lượng dân số trưởng
thành, xu hướng di dân

Ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn đối với công tác
marketing
Ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn đối với công tác
xây dựng thương hiệu

3
4

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, sản phẩm thay thế không đáng
kể.
Áp lực từ người bán thấp, khả năng hội nhập dọc cao giúp
tiết kiệm chi phí

3

1

3

3

9

Sự gia tăng lượng cầu có tính hấp dẫn khá lớn
đối với chiến lược marketing

4

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

5

Không có công ty chi phối thị trường

3

1

3

3

9

Chiến lược marketing sẽ đạt thành công vượt
bậc khi không có lực lượng chi phối thị trường

6

Sức ép ngày càng tăng của môi trường luật pháp, chính trị

3

1

3

1

3

ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược

7

Sự gia tăng của lãi suất

2

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

8

Sự tham gia của các công ty đa quốc gia và sản phẩm nhập
khẩu từ thị trường thế giới

1

1

1

3

3

9

Khả năng mặc cả của người mua cao

1

1

1

3

3

50
AS: Số điểm hấp dẫn - TAS Tổng số điểm hấp dẫn
Số điểm hấp dẫn
1 điểm
2 điểm
3 điểm
4 điểm

-

Không hấp dẫn
Có hấp dẫn đôi chút
Khá hấp dẫn
Rất hấp dẫn

Phân loại các yếu tố bên ngoài
1: phản ứng của Nhà máy còn ít
2: phản ứng của Nhà máy ở mức trung bình
3: phản ứng của Nhà máy cao hơn trung bình
1: phản ứng của Nhà máy cao nhất

ại các yếu tố bên trong
ểm - yếu nhiều nhất
ểm - yếu ít nhất
ểm - mạnh ít nhất
ểm - mạnh nhiều nhất

56

Chiến lược marketing hợp lý sẽ giúp NM hạn
chế các đe dọa từ công ty ĐQG
Chiến lược marketing sẽ giúp Nhà máy giảm
thiểu nguy cơ này

Bảng PL12.2 : Ma trận QSPM nhóm chiến lược có mục tiêu tăng năng lực cạnh tranh bằng việc giảm chi phí
Các chiến lược có thể thay thế
Stt

Các yếu tố quan trọng

Phân
loại

Chiến lược hội
nhập ngược

tối thiểu hóa chi
phí

AS

TAS

AS

TAS

Cơ sở số điểm hấp dẫn

1

CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG
Nhà xưởng rộng rãi, đã đầu tư hoàn chỉnh.

3

4

12

4

12

2

Có dây chuyền chế biến sợi, quy trình khép kín, chi phí thấp.

4

4

16

3

12

3

Sản xuất chủ động, chi phí thấp

3

3

9

4

12

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

4
5

Hoạt động marketing mang tính tập trung, có khả năng tạo ra
lợi thế cạnh tranh trong tương lai
Thương hiệu đã được khẳng định qua thời gian, được người
tiêu dùng chấp nhận

Ảnh hưởng rất lớn đến cả hai chiến lược
Đây là năng lực lõi của chiến lược hội nhập
ngược.
Quy trình sản xuất theo hện thống kéo góp phần
vào chiến lược tối thiểu hóa chi phí

6

Nhân viên điều hành sản xuất có kinh nghiệm trên 15 năm

3

2

6

3

9

Yếu tố ảnh hấp dẫn nhiều hơn với chiến lược
tối thiểu hóa chi phí

7

Nguồn lực tài chính hạn hẹp, khả năng tự tài trợ thấp.

1

1

1

2

2

ảnh hưởng tiêu cực đến cả hai chiến lược

8

Khả năng thanh toán nhanh thấp, rủi ro tài chính cao

1

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược

9

Hoạch đinh chiến lược còn mang tính đối phó

2

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược

10

Chất lượng sản phẩm chưa ổn định.

1

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược

11

Ngân sách cho marketing còn thấp.

2

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược

4

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

1
2

CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI
Tăng trưởng kinh tế dẫn đến việc giảm giá thực tế của giá
mua thuốc lá bao
Sự gia tăng mức sống của dân cư và số lượng dân số trưởng
thành, xu hướng di dân

3
4

Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, sản phẩm thay thế không đáng
kể.
Áp lực từ người bán thấp, khả năng hội nhập dọc cao giúp
tiết kiệm chi phí

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

4

4

16

0

0

Đây là động lực quan trọng của chiến lược hội
nhập ngược

5

Không có công ty chi phối thị trường

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

6

Sức ép ngày càng tăng của môi trường luật pháp, chính trị

3

0

0

0

0

Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược

7

Sự gia tăng của lãi suất

2

3

6

1

2

8

Sự tham gia của các công ty đa quốc gia và sản phẩm nhập
khẩu từ thị trường thế giới

1

3

3

1

1

9

Khả năng mặc cả của người mua cao

1

0

0

0

0

69

50

Không hấp dẫn đối với chiến lược tối thiểu hóa
chi phí
Chiến lược hội nhập ngược giúp NM trở thành
đối tác quan trọng đối với các công ty đa quốc
gia
Không ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược