Tải bản đầy đủ
4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MÁY TÍNH BẢNG CỦA KHÁCH HÀNG

4 PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIẾN ĐỊNH TÍNH ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA MÁY TÍNH BẢNG CỦA KHÁCH HÀNG

Tải bản đầy đủ

54

Independent Samples Test
Kiểm
địnhLevene

F

Kiểm định t-test

Sig.

t

df

Sig. (2- Sai lệch
Sai lệc S.E
tailed) trung bình

Độ tin cậy 95%
Dưới

Giả định
phương
sai bằng
nhau
QD

0.001

0.97

Giả định
phương
sai khác
nhau

Trên

0.309

256 0.757

0.02485

0.08031

-0.1333

0.183

0.309

255.9 0.757

0.02485

0.08031

-0.1333

0.183

4.4.2 Ảnh hưởng của độ tuổi đến quyết định mua máy tính bảng của khách
hàng
Đối với biến độ tuổi, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như sau
Bảng 4.8: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của độ tuổi đến quyết định mua máy
tính bảng
QD

Thống kê Levene df1

df2

Sig.

.558

253

.693

4

ANOVA
QD

Tổng bình

Bình phương

phương

df

trung bình

F

Sig.

Giữa các nhóm

.805

4

.201

.482

.749

Trong nhóm

105.723

253

.418

Tổng

106.528

257

55

Với mức ý nghĩa sig=0.693 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính
bảng giữa các nhóm tuổi không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.
Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị sig>
0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy
tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có độ tuổi khác nhau
4.4.3 Ảnh hưởng của học vấn đến quyết định mua máy tính bảng của
khách hàng
Đối với biến học vấn, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như
sau

Bảng 4.9: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của học vấn đến quyết định mua máy
tính bảng

Thống kê Levene
.788

df1

df2
3

Sig.
254

.502

ANOVA
QD
Tổng bình
phương

Bình phương
df

trung bình

F

Sig.

Giữa các nhóm
.547

3

.182

105.982

254

.417

106.528

257

.437

.727

Trong nhóm
Tổng

Với mức ý nghĩa sig=0.502 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính
bảng giữa các nhóm học vấn không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.

56

Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị
sig> 0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua
máy tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có học vấn khác nhau
4.4.4 Ảnh hưởng của thu nhập đến quyết định mua máy tính bảng của khách
hàng
Đối với biến thu nhập, sau khi tiến hành kiểm định Anova, ta có kết quả như
sau
Bảng 4.10: Bảng kết quả kiểm định ảnh hưởng của thu nhập đến quyết định mua
máy tính bảng
Thống kê Levene
.206

df1

df2
2

Sig.
255

.814
ANOVA

QD
Tổng bình
phương

Bình phương
df

trung bình

F

Sig.

Giữa các nhóm
.062

2

.031

106.466

255

.418

106.528

257

.074

.928

Trong nhóm
Tổng

Với mức ý nghĩa sig=0.814 có thể nói phương sai của quyết định mua máy tính
bảng giữa các nhóm thu nhập không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê.
Với độ tin cậy của phép kiểm định này là 95%, kiểm định Anova có giá trị sig>
0.05 ta có thể nói không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy
tính bảng giữa những nhóm người được phỏng vấn có thu nhập khác nhau.

57

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

Trong chương 4 tác giả đã trình bày kết quả nghiên cứu gồm các nội dung:
thông tin mẫu nghiên cứu, kiểm định thang đo và các giả thuyết nghiên cứu, kết quả
phân tích hồi qui. Tác giả cũng xem xét ảnh hưởng của các biến định tính đến quyết
định mua máy tính bảng của khách hàng.
Qua kết quả nghiêu cứu định lượng cho thấy, các thang đo sử dụng trong mô
hình nghiên cứu đạt độ tin cậy ở mức cao. Mặt khác, kết quả nghiên cứu cũng phù
hợp với nghiên cứu sơ bộ định tính ban đầu.
Đặc biệt quan trọng, chương này đã cho thấy mô hình nghiên cứu các yếu tố
ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng bao gồm 5 yếu tố
chính là: giá trị cảm xúc, giá trị xã hội, giá trị tính theo giá cả, giá trị chất lượng và
giá trị hình ảnh. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã làm nổi bật lên yếu tố giá trị cảm
xúc là quan trọng nhất trong 5 yếu tố. Những kết quả rút ra từ chương này là cơ sở
cho một số đề xuất và kết luận mà tác giả sẽ trình bày ở chương sau.

58

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ HÀM Ý
Chương 4 đã trình bày kết quả nghiên cứu, mục đích chính của chương này là
tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính của đề tài và thông qua đó, tác giả nêu lên một
số hàm ý cho các nhà quản lý các công ty kinh doanh máy tính bảng nhằm góp phần
nâng cao doanh số công ty.
5.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ CHÍNH VÀ MỘT SỐ HÀM Ý
5.1.1 Kết quả chính của đề tài
Kết quả chính của đề tài trước hết là sự vận dụng các mô hình nghiên cứu và
kế thừa các thang đo đã có ở những nghiên cứu trước đây một cách hiệu quả để xây
dựng mô hình nghiên cứu và thang đo phù hợp với lĩnh vực tác giả nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng kết hợp với
nhau nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của
khách hàng. Kết quả phân tích hồi qui đã cho thấy có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến
quyết định mua máy tính bảng có ý nghĩa về mặt thống kê, đó là:
-

Giá trị cảm xúc

-

Giá trị xã hội

-

Giá trị tính theo giá cả

-

Giá trị chất lượng

-

Giá trị hình ảnh
Trong đó, giá trị cảm xúc là tác động nhiều nhất, kế đến là giá trị xã hội, tiếp

theo là giá trị tính theo giá cả. Kết quả cũng cho thấy giá trị chất lượng và giá trị
hình ảnh có ảnh hưởng đến đến quyết định mua máy tính bảng nhưng ở mức độ
không cao.
Các giả thuyết nghiên cứu sau khi được kiểm định thì chỉ có 5 giả thuyết được
chấp nhận, 1 giả thuyết bị bác bỏ, cụ thể như sau:
Giả thuyết H1: Giá trị hình ảnh có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy
tính bảng của khách hàng được chấp nhận.

59

Giả thuyết H2: Giá trị chất lượng có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy
tính bảng của khách hàng được chấp nhận.
Giả thuyết H3: Giá trị tính theo giá cả có tác động cùng chiều đến quyết định mua
máy tính bảng của khách hàng được chấp nhận.
Giả thuyết H4: Giá trị nhân sự có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính
bảng của khách hàng bị bác bỏ.
Giả thuyết H5: Giá trị cảm xúc có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính
bảng của khách hàng được chấp nhận.
Giả thuyết H6: Giá trị xã hội có tác động cùng chiều đến quyết định mua máy tính
bảng của khách hàng được chấp nhận.
Tác giả cũng tiến hành xem xét sự ảnh hưởng các biến định tính đến quyết định
mua máy tính bảng. Qua quá trình phân tích và kiểm định T-test, Anova, kết quả chỉ
ra như sau:
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng
giữa 2 giới tính của mẫu nghiên cứu.
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về quyết định mua máy tính bảng
giữa các nhóm có thu nhập, trình độ học vấn, độ tuổi của mẫu nghiên cứu.
5.1.2 Một số hàm ý cho các nhà quản lý
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý nhằm giúp cho
các nhà quản lý của các công ty sản xuất, kinh doanh máy tính bảng thu hút khách
hàng và gia tăng quyết định mua sắm của họ.
Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất ảnh
hưởng đến quyết định mua máy tính bảng của khách hàng là giá trị cảm xúc. Điều
đó cho thấy các nhà quản lý cần phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề đáp ứng được
mong muốn, kỳ vọng người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ hậu mãi làm khách
hàng cảm thấy hài lòng. Các nhà kinh doanh máy tính bảng phải hỗ trợ việc cập