Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ VÀO THỊ TROWNGF CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2020

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ VÀO THỊ TROWNGF CHÂU ÂU ĐẾN NĂM 2020

Tải bản đầy đủc
ng xỳc ti n xu t khy m nh xu t kh u sang th

ng Chõu u

v cỏc th
ng truy n th ng.

Cỏc nhi m v tri n khai th c hi

n 2015-2020: Th ng nh tu ch nh m t s

nh v

u m i thụng tin v h tr mua hng;Nghiờn c u l


hỡnh thnh m t s

s n xu t, kho hng, ngu n nguyờn

v t li u; T ch c cỏc H i ngh
s
i ptu chc ngoi, tng m t

p c n khỏch hng b ngcụng ngh thụng tin qua cỏc trang m ng giao d ch uy tớn, tham gia cỏc h i ch tri n


lóm quy mụ l


gi


y manh hoc nhi u s quan tõm, chỳ ý c a cỏc khỏch hng trờn th
ngy cng l n m


ng qu ng cỏo, xõy d ng hỡnhu c a cụng ty


u n tr r i ro trong vi c liờn k t mua
bỏn hng húa.
Xỳc ti n xu t kh u c a NBC th i gian t

n s phự h p v i cỏc

n xu t kh u c a qu c gia,l


hi
xu t kh
i hoỏ, td ch vit
un ph m ch bi n v ch

mbc kinh doanh s n xu t, ng d ng m nh miny xu t kh u

ng hoỏ th

i

ngn t trongy m nh cụng nghi p hoỏ,y nhanh chuy n dm c h p lý, ti n t i cõn b ng xu t nh p kh u. M rng nhu c u nh p kh u trang thi t b v cụng ngh

tiờn ti n, nh p kh u nguyờn v t li u ph c v s n xu
ng cụng ngh v ch t xỏm cao, thỳc

c lm, thu ngo i t

ng xu t kh u, gúp phng nõng cao giỏ trt o cỏc lo i s n ph


Vikinh doanh xu t kh u, h i nh p th ng l i vo kinh t th gi i.
3.2. Tri n v ng phỏt tri n xu t kh u hng húa c a T ng cụng ty c ph n may
Nh Bố sang thng Chõu u

m 2020


ng phỏt tri n c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố

2020
nh ng k t qu
c trong nhc, v i nh ng phõn


tỡnh hỡnh kinh t


c v trờn th gi
ng th


nh rừy tinh th

ng m t s chng s n xu t, T ng cụng ty c ph n may

- Gi chõn khỏch hng hi n h u 100%


-l hng cao c p lờn 20%

- Ti p t c tỡm ki m v phỏt tri n khỏch hng ti
n v ng phỏt tri n xu t kh u c a T ng cụng ty c ph n may

3.2.

Nh Bố sang th

ng Chõu u

Chõu u l th
ng l n, s tiờu th

nh, nờn vi

t trong nh ng try m nh xu t kh um c a chớnh sỏch th

ng xu tkh u c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố. Bờn c nh nh ng n l c c a Chớnh
ph , cỏc ngnh ch


trỡnh c th


l

t may v thu sng xu t kh u sang Chõu u. Cũn cỏcnh cho s thnh cụng c a xu t kh u


doanh nghi p l nhõn t
phỏt tri n s n xu

qthõm nhng trờn th

ng Chõu u Giai

n 20102020. Tuy khụng m y thu n l i do kh ng ho ng v kinh t di n ra trờn
ton th gi


i nh ng c g ng c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố,


xu t kh u c a cụng ty sang Chõu u s v


kh u NBC


n, quy mụ buụn bỏn

khụng ngChõu u s chuy n bi

ng cú th gi

ng tớch c

u hng xu t

tr ng hng
xu t kh u lờn 90%


u

i v i nhúm hng xu t kh

kim ng


d

i tiờu dựng th

, qu n nam/n s cú tng Chõu

i nha qua vỡ nhu c u c a thng

ng Chõu uiv


u khỏ l n.V


l i, xu th t


u kinh t hon ton bng qu c t thu n


i, khu v c hoỏ v ton c u hoỏ kinh t v n l c c a


cỏc doanh nghi p Vi
ng cụng ty c ph n may Nh Bố, ho t
ng xu t kh u hng hoỏ c a NBC vo Chõu u s
v phỏt tri n m nh m

tb c

i. Quy mụ xu t kh u c a cỏc doanh


c chuy n bi

nghi p Vi t Nam vo th
ng ny s

cm rng v i ti m l c kinht c a Vi t Nam v nhu c u nh p kh u c a Chõu u.


ng xỳc ti n xu t kh u vo th3.3. M t s gi i phỏp v ki n ngh nh

ng Chõu u c a T ng cụng ty c ph n may Nh Bố

3.3.1. Gii v i cụng ty

Hong xỳc ti n xu t kh u l cụng vi c chớnh c a doanh nghi

m nh xõy d ng chi


ký k t cỏc hi


c phỏt tri n trờn cỏc th

nh, th a thung thụng qua vi

, hnh lang phỏp lý thu n lm t o ra

y m nh xu t kh u.

Ngoi vi c chỳ tr ng nõng cao ch
ng v h giỏ thnh s n ph

s c c nh tranh c a hng húa, cụng ty c n ph

th c hi n cỏc ho
ng xỳc ti n xu t kh u sang thChỳ tr ng tỡm ki
lóm v h i thng Chõu u.ng tr c ti p ho

c.

i v Cụng nghi p Vi t Nam, C c xỳc ti

i

Bi t i Vi t

Cụng ty c n ph i nghiờn c u ng d ng cỏc nghi p v


d ch viB

phỏt hi nt i cỏc th
ng: t ch c cỏc ho
duy trỡ, c ng c uy tớn hng húa c


nhi u m t hng m i cú kh

c, trung tõm thụng tinvi.

i Vi t Nam t

ng

i tỏc cho hng thụng qua vi c tham gia h i ch , tri nt ch c t i Vi t Nam ho

Nghiờn c u thc ti p th , tớch c c

tiy

ng

ii tiờu dựng.

nõng cao hi u qu


ng d ng cỏc gi i phỏp trong th c t , nờn chia cỏc gi i


phỏp thnh 2 nhúm: nhúm gi i phỏp th c hi n ngay (mang tớnh ng n h n) v nhúm


gi i phỏp mang tớnh chi


c di h n.


Trong b i c nh Vi t Nam h i nh p nhanh vo n n kinh t th gi i, t o ra
nhi u thu n l


doanh nghi p. Mu n n m b t t
th c: cụng ty c


i v i ho

ng xuyờn phõn tớch ho

i, h n chng xu t kh u c a cỏc


c nhthỏchng kinh doanh xu t kh u c a
mxuc cỏc gi i phỏp mang tớnh th c t , khoa h

nh xu t kh u c a doanh nghi p mỡnh.

ng cụng tỏc nghiờn c u v tỡm hi u th

é

õ

ng, ph i h p v i cỏcùé

é

V i s phỏt tri n c


n truy

n nay, cú nhi udoanh nghi p c p nh t thụng tin v th

ng mỡnh c

qua cỏc t ch c chuyờn trỏch, bỏo chớ chuyờn ngnh. Thụng tin t cỏc t ch c
XTTM l r t quan tr ng, nú cung c p cho doanh nghi p tỡnh hỡnh bi


ng, nhb ov


u ch nh, ra m i c

cỏc cụng ty nhu c u, th hi

c, giỳp doanh nghi p n m bNgoi ra, c

ng trờn th

ng c

n chn chỳ ýnh p kh u v ht ki m d ch, b o v

doanh, t p quỏn

i tiờu dựng, cỏc tiờu chu

nh phỏp lý hay nh ng th anh c a phỏp lu t, th t c nh p kh u, ch
th ng lu

kinh doanh
nghiờn c

thu n ging th c v t, lu t

ng.tr c ti p sang nghiờn c u th

ch c m


c bii v i th

o sỏt tr c ti p thn 2012-2014 NBC m i t

nhu c u, th hi u tiờu dựng, ch

nh p khaphỏp lý, k thu t khỏ ph c t


cú nh
t thng tith c hiu khỏ ln c a cụng ty v cú hng ro


c gic h t NBC c n
o sỏt, nghiờn c u th
ngc a cụng ty, v m

u quan tr ng l c n cú nh ng cỏn b nghiờn c u th

chuyờn nghi p, cú hi u bi
(2) Tỡm ki


XTXK

ó

o t


óíng

cao.

í

chuyờn mụn cao trong cụng tỏcCú m
s c quan tr


c chuyờn mụn l yờu c u h ti v i cỏc doanh nghi p Vi t Nam núi chung v NBC núi riờng.Tuy nhiờn, v


i v i cỏc NBC hi n nay l ph i cú chớnh sỏch tuy n d ng


i ti, cú k ho

nhõn viờn. Mu


c chuyờn mụn c a


y NBC c

t chtht mụing lm vi c thu n lmu phỏt huy hc c a mỡnh.


T ng cụng c ph n may Nh Bố nờn t ch
o, bng

cho nhõn viờn v tỡnh hỡnh th

ng, cỏc yờu c u kh t khe c a th

nh phỏp lý, tõm lý tiờu dựng c

quan tr ng c a vi c nõng cao chmbct m

nh

ng th i cú cỏc bu i ph bi n v cỏc tiờu chu n chng s n ph m v vi

nhõn viờn ý th

ng, cỏc quy

ng trờn thng

Chõu u ch

ng, m c tiờu xu t kh u c

m

u n m rừ

tỡnh hỡnh v c g ng h t mỡnh.


Bờn c

ndo nhõn viờn c a cụng ty, c cỏn b

c ngoi h c h i kinh nghi m, chu n

n vb ngu n l c cho k ho ch phỏt tri n lõu di.
(3) Ph i h p v i cỏc doanh nghi
ù

xu t kh
óph trỏch khi tham gia xỳc ti n

í

qu

c bi t l tham gia h i ch , tri n lóm qu c tó

ế

qi ch tri n lóm, NBC c n ph i h p v ii di n cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam khi tham gia. T

th p

v i cỏc doanh nghi p cựng tham gia liờn k t, thi t k cỏc gian hng c a doanh
nghi p Vi t Nam t o nờn nh


a qu

c khỏch tham quan h i ch tri

cú th thu

t vi c r t c n thi t v i cỏcdoanh nghi p Vi t Nam hi n nay núi chung v NBC núi riờng. Cựng v


c n ch

trỏnh tỡnh tr ng thng ch

cũn th

doanh nghi p Vi
triNBCn v i gian hng. Hi n nay, NBC v nng trong vi c tỡm ki m khỏch hng khi tham gia h i ch , tri n lóm v cỏcng tỡm ki m khỏch hng trong nh ng l n tham gia h i ch tri n lóm,

n xu t kh u, h i ch
u qu trong cỏc ho t
ng xỳc ti n xu t khph i h p nh p nhng gi

ng ra t ch c v cỏc doanh nghii v i nhng ra tch c cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam tham gia h i ch , tri n lóm hay cỏc ho


i v i nhng xỳc ti n xu t kh

ng

ch c nh ng bu i g p gth ng nh t cỏch th c ho
tham gia vi v i cỏc doanh nghi

no cho phự h p, t o thnh m t kh i th ng nh t v cỏc doanh nghi p cú th h tr
cho nhau trong vi c xỳc ti n, gi i thi u s n ph m c a Vi t Nam ra th


ng qu c

t


c bi t NBC c n chỳ tr ngn thng m Tym nh xu t kh u hng húa l Chõu u. Khi NBC cú th liờn k t v i nh ng doanh
nghii ch qu c t thỡ s giỳp ớch cho


NBCp Vi t Nam khỏc r t nhi u trong vi

s n ph m c a cỏc gian hng Vikhụng gian riờng bi


c hỡnh ch

ng húa

cú thc trang trớ t o nờno khỏch hng tham quan.(4) Nõng cao chĩng s n ph m, th a món th hi u khỏch hng v tiờudựng c a th
ng xu t kh u

i v i hng húa xu t kh u c


Vi t Nam sang th
ccỏc chi


th

x Chi


x Chi


x Chi


c ch


c ch

ng s n ph m

ng khuyờn chỳng ta nờn

t o uy tớn v

iv i


c phỏt tri n tri n khỏc trờn th gi i hi n nay,c ch


c ch


ng k thu t
ng d ch v
th c hi n chi

c m NBC nờn quan tõm l:x Chit p trung ch y u vo ch
ng ny, cỏc chuyờn gia kinh ta

c

ng Marketing
ng k thu t


c ch


Marketing

ng, cỏc NBC c n th c hi n m t s gi i phỏp
sau:


Th c hi
i m i cụng ngh cú ch n l

ph m v i chi phớ cú l i th so sỏnh.
nõng cao ch


ng s n
ng ngu n l c cho vi

u tra nghiờn c u th

ng xu t khth
u v m t ch

ng tt ra cỏc bi n phỏp ti p c n, thu

mq

ng c a cỏc y u t

c trong vi c kinh chu vo. K t h p v i cỏc

a cỏc t ch c qu c t

ng s n ph m, tham gia cỏct o nờn m t hng húa cú ch t

ng. C

Ki m soỏt v nõng cao ch
u cho vi c nghiờn c u, c i ti n m u mó, th m m , ti n l i, anton, ti t ki m, c n k t h
c cỏc ch ng nh n v chng s n

ph m xu t kh u.


o v phỏt tri n ngu n nhõn l c c a doanh nghi p.


C n ph bi n cỏc ki n th
n chng s n ph

th ng qu n

lý ch
ng ISO 9001 v cỏc ki n th c khỏch v khc nh tranh b ng ch t

ng c a chớnh doanh nghi p mỡnh.
ìén xu t kh u

ế

Chi phớ hi n nay c a T


qu ng cỏo, khu


u, hỡnh nh cng r ng l n v dn tr

c bi t l cụng tỏc nghiờn c u th

ing xỳc ti n xu t kh u tuy nhiờn v i th

n nay v i thng, phỏt tri n s n ph m cũn th p. M c dựng vo hon v i khỏch hng,ng qu c t

c gia, sti

ng xỳc ti n xu t kh u c a cụng ty v n cũn h n ch .V i vi c cú


nh
p cho ho

ng xỳc ti n xu t kh

c tuyờn

truy n, qu ng cỏo t t s

nh ctrongc. M t khỏc cụng ty cu, phỏt tri

mỡnh.Khi cú th
u v b o vi tỏc, khỏch hng

n phỏt tri

n thỡ doanh nghi p m i cú thng qu c t v i s c nh tranh kh c liu c a doanh nghi p

t n t i v phỏt tri n, n u khụng doanh nghi p s khụng bao gi cú ch
ng qu c t c n cúng trong th

c khỏch hng bi

c bi t chỳ trhi u, m t doanh nghi p mu n t n t i v phỏt tri


nv

n nay. Ngoi ra, NBC c n liờn k t

v i cỏc doanh nghi p


cú th


khi th c hi n xỳc ti n xu t kh u vo th


i kinh nghi m xỳc ti n xu t kh u

ng Chõu u.

3.3.2. Ki n ngh


iv

iv i

c v Hi p h i ngnh maycy m nh c i cỏch cỏc th t

c thu , h i quan, xu tnh p kh
ng th c him t d u, m t cng cn húa cỏc th t c.


ng, ch ng buụn l u, tr n thu .n lý gúp ph n qu n lý, s d ngv khai thỏc hi u qu ngu n v
c

Ch n ch nh b mỏy ho


ng cụng tỏc ki m tra, ki m soỏt thqu n lý xu t nh p kh u,n húa cỏc th t c nh p nguyờn li u, nh p m u hng, nh p b n v


vi c

th c hi n cỏc h
ng gia cụng xu t kh u c a cỏc doanh nghi p khụng m t nhi u
th i gian v ớt g p nh


ng th i, cỏc th t c hng i.

thụng quan nhanhhng xu t kh u, gi i phúng nhanh hng nh p kh u, gi


ki


n. Hon thi n hnh lang phỏp lý t o thu n l i tu

t

kh u. R soỏt l i h th ng lu
u chnh khụng cũn phự h p ho cng.

gi i quy t v

bờn c nh vi


ng ta ngnh d t may, trong tỡnh hỡnh hi n nay,n l c c a doanh nghi

c c n cú chớnhsỏch h tr v n v t
u ki n cho doanh nghi p vay v n ngoi xó h i. H tr tớn

d ng cho cỏc doanh nghi p xu t kh u. M r ng khnh ch

p c n ngu n tớn d ng tn húa th t c vay v n v
yờu c u th ch p ti s n c a ngõn hng v cỏc t ch c tớn d ng.


n phỏp lu


i qu c t giỳp cỏc doanh

nghi p xu t kh
t qua cỏc ro c n c

c nh p kh u. Cú cỏc gi i phỏp nnh v c i thi n h t ng c ng bi n, tớn d ng, lói su t ngõn hng, x

c

th
m ti t gi m chi phớ cho cỏc doanh nghi p. Ch

qo v h tr ngnh nh mt
t phỏ trong vi c gi i quy t v


ng, t
c xõy d ng m i


quan h


ng hi hũa nh m

nh lõu di ngung cho ngnh. Chớnhsỏch phỏt tri n vựng nguyờn li u, c n xõy d ng vựng nguyờn li


m b o l i th

cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam.


3.3.3. Ki n ngh
Minhivĩ

H Chớu ph i ho

ng xỳc ti n xu t kh u c

c th i giant i cú hi u qu , h th ng xỳc ti n xu t kh u c

c cũn cú nhi u vi c ph icú th t

cỏc doanh nghi


tỏc gi
iv

u ki n cho cỏc doanh nghi p Vi t Nam cú th c nh tranh v ic gia khỏc trờn th gi

t s ki n ngh c a
thnh ph H
ti v i hong xỳc ti n xu t kh u c a cỏc doanh nghi p:
(1) Xõy d ng v hon thi

ĩ

õ

ĩ

ếó

u ch nh ho

ế

ó

ng xỳc ti n

íí

xu t kh u
Qu


q

ti n xu t kh u. Qu


q

t vai trũ quan tr

c gúp ph n ti v i cỏc hong xỳcng phỏp lý thu n l i cụng

b ng khuy n khớch cỏc doanh nghi p v t ch c tham gia vo cụng tỏc xỳc ti n xu t
kh u. Trong th i gian v a qua cụng tỏc qu


qc ny cũn

nhi u t n t i: Ch
c v xỳc ti n xu t kh u cũn

q

ch
xu t kh


ýnh v ph m vi trỏch nhi m qu n lý xỳc ti n

ph i h p ch t ch gi a cỏc ngnh h u quan tnp, cỏc t ch c lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh u

ng g p ph i nh ng th t c phi n h trong vi c xin gi y phộp ho

ng; qu n lýxỳc ti n xu t kh u. Vỡ v


ng l n x n trong qu n lý hoc c n ki n ton b

ngquan v xỳc ti n xu t kh u nh m chuyờn mụn hoỏ vi c ban hnh lu


nphỏp lu t v qu n lý giỏm sỏt cụng tỏcxỳc ti n xu t kh u. Ngoi ra cỏc B , Ngnh


khỏc nhau tu theo ch
thự c a ngnh mỡnh.. Cn lý ho

nh chng xỳc ti n xu t kh u cú tớnh chmv

cch

c xỳc ti n xu t kh u. Cú v y cỏc doanh nghi p, cỏc t ch c
lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh u cú th bi
n lý tr c ti p

mỡnht

ýý

(2) C i ti n v nõng cao ch


ĩng cỏc d ch v xỳc ti n xu t kh uTh nh t, v d ch v cung c

gmn

thụng tin r t l
ng v luụn bi

m r ng v phỏt huy vai trũ ci dip c m th y thi u thụng tin v tho nghi p v nghiờn c u thng qu c t . Nhu c u v

ng nhu c

i v ngo i giao ccc n

c ta

ng, thu th p, x lý v phõn tớch

thụng tin, t


u ki n cho h lm vi c. Ch nờn li v i cỏc thụng tin chuyờn

c thu th p v x lý theo yờu c u c a doanh nghi

uan chnờn khuy n khớch v h tr cho cỏc t ch


d ch vTh hai, ho

ng h i ch trip h i ngnh hng, cỏc cụng ty

n kinh doanh.

n nhanh

chúng thnh l p hi p h i H i ch tri n lóm v h tr cho hi p h i ny phỏt tri n
thnh m t Di


a cỏc t ch c kinh doanh h i ch tri n lóm. S d nghi p h


t tr th
cl cc

xỳc ti n xu t kh u

trong vi
c t ch c v tham gia h i ch tri n lóm, l p k

ho ch t ch c h i ch tri
ng h i ch trii di
m tra cỏc ho t

ic a


Vi t Nam


c ngoi l a ch n cỏc h i ch tri n lóm qu c t truy n thụng hng


p v cú hi u qu


i v i hng xu t kh u co nõng cao k

ch c h i chtri n lóm, nh t l t ch c


cỏc doanh nghi p tham gia; t chng d n; giỳpc ngoi cho cỏc doanh nghi p v t ch c v tham gia

h i ch tri
nghi


ý

Th ba,

ch
v h tr c v m t k thu t l


a cỏc cu c h i ch tri n lóm

t

cỏc doanhng d n th cnh phỏp lu t v qu ng cỏo v xỳc ti n bỏn hngu ki n thu n l i cho cỏc doanh nghi p ho c cỏc t ch c kinh doanh d chv qu ng cỏo bi t v th c hi


l ng m c kh ng ch
doanh nghi
trỏnh nh ng vi ph m khụng ch ý; xem xột n i

c phộp chi cho qu ng cỏo v xỳc ti n bỏn hng c a cỏc
c ngoi Vi t Nam.

nh ph H Chớ Minh c n s

hi n m t cỏch chi ti t nh
i v i cỏc cụng tỏc qu ng cỏo v xỳc ti

c bi t l nh ng doanh nghi p cú nh ng s n ph m m i c n qu ngcỏo hay mu n xõy d


u trờn thng th gi i; s m ng d ng cụng
ngh thụng tin vo vi c qu n lý cỏc ho
ng qu ng cỏo, nh t l trong vi c xin vc p gi y phộp qu ng cỏo, n


y thỡ s ti t ki

c nhi u th ic ny nh t l cho nh

i xin gi y phộp; t ch c

o nõng cao kd ch v qu

qu ng cỏo cho cỏc doanh nghich c cỏc

kh c ph c nh ng y u kộm trong qu ng cỏo.(3) Nõng cao nh n th c v xỳc ti n xu t kh u cho cỏc doanh nghi p v cỏc


t ch c xỳc ti n xu t kh u
Nh n th c v hi u bi t v xỳc ti n xu t kh u c a cỏc doanh nghi p núi chung
v cỏc t ch c lm cụng tỏc xỳc ti n xu t kh u núi riờng cũn y


ho c

th ng. Do v y, c n ph i nõng cao nh n th c v hi u bi t v xỳc ti n xu t

kh u cho cỏc doanh nghi p. Xỳc ti n xu t kh u khụng ch d ng l i
m r ng th
c bi


bỏn ra cỏi m th

q

t h p hong c i ti n v

ch tỡm ki m,

ng c n ch khụng ph i cỏi m

n cụng tỏc nghiờn c u thc nh tranh, t o ra nh ng s n ph
mỡnh cú. Phng v khỏch hng m ph i bi t g n k t v i hophỏt tri n s n ph m m


ng, phỏt hi n l i th
ng m r ng th
ng

v i cỏc bi n phỏp nh m nõng cao s c c nh tranh qu c t c a hng hoỏ, t o ch


ng v ng ch c cho hng Vi t Nam trờn th


ng qu c t .