Tải bản đầy đủ
Tóm tắt chương 2

Tóm tắt chương 2

Tải bản đầy đủ

Th c tr ng xúc ti n xu t kh u vào th
æñ

Ô

Ö×âã

Þn 2012-2014: S

Ó

ng các hình th

c th c hi n ngày

càng nhi u, ch ng t ho
ng Châu Âu c a t ng công ty may

ìng. S

ng XTXK c a T ng công ty My Nhà Bè ngày càng


chphù h p v i t ng th i k , m c


tiêu xu kh u c a công ty, sau n

ng nhu c

nhau c a may Nhà Bèt ng thm, v i m

l a ch n nh ng hình th c xúc ti n xu t kh u phù h


i hi u cao nh t chi u cnv
c l a ch n s

n khai th c hi n.

n ph m, hình

ng khách hàng mà doanh nghiu ki n kháci v i công ty sao cho có th

n khác nhau may Nhà Bè

i v i m i hình thn.

ng nhu c u m c a, h i nh p và xu th phát tri n c a n n kinh
t

i các hình th c xúc ti n xu t kh u c n ti p t

cm rng áp d ng nh ng hình th c xúc ti n m i, hi

tiêu xu t kh u c

i.

có th th c hi n m c
ti n xu t kh u cChâu Âu nhn 2012-2014 vào th

ng l n c a công ty là

a kim ng ch xu t kh u c a công ty vào th

ng

ti

n khai trong giai

n này g m tham d h i ch tri n lãm, t ch c các cu c kh o sát nghiên c u th€

ng, tham d các h i ngh , h i th o qu c t , tuyên truy n, qu ng bá hình nh c a
Ö

Ö

c tr ng xúc ti n xu t kh u c a may Nhà Bè vào th

æñ

Óng Châu

ìÕ

âã

Þ

n 2012-2014: Trong b i c nh n n kinh t Vich inh
xúc ti
n kinh t th gi i, m c a và h i nh p qu c t , vi

ngi nói chung, XTXK nói riêng là m t yêu c u vô cùng c p thi ti v i các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay nói chung và may Nhà Bè nói riêng.th gi
doanh nghi p có th duy trì và phát tri nn 2012-2014 may Nhành trên th

ngXTXK vào th
ng Mng v hình thcó th
c ban

y xu t kh u hàng hóa c a doanh
nghi p. T nh ng k t qu nghiên c u v XTXK c

n 2012-

2014 tác gi


Bè vào th
t s nhiv

a may NhàNh
ß

Ô×

ã

ãc: V i nh

c hi n vào th

n 2012a T ng công2014 công tyc nh ng thành công trong công tác xu t kh u hàng hóa vào th

ch

ng các ho

ng XTXK do may Nhà Bè th c hingc

nâng cao;

ng tri n khai th c hi n nhi u hình th c XTXK; C ng c và


phát tri n m i quan ch t ch , tích c c vch c, các t

chc và qu c t , góp ph n t

ttrình XTXK c a công ty;u ki n thu n l

u c a công ty; Kíchi v i hàng hóa c a công ty.c t nh

n khai v n còn t n t i nh ng h n ch trong công tác xúc

€ti n xu t kh u c a may Nhà Bè: Vi c tri n khai các ho
Bên c nh nh ng m
XTXK cthích tiêu dùng, t o ra nhu c


ng XTXK c a may Nhà
Bè v n còn nhi u y u kém, ch
ng th c him i, xúc ti n xu t kh u, tham gia h i ch tri
hi u qu


i cho doanh nghi

ý

Vi c xúc ti

ý

ng ph i ch


,

c ti p c n tr c ti p v i khách hàngc ngoài c

p nhiChi phí cho ho

ýng xúc ti n

xu t kh u c a công ty còn th p; Nh ng h n ch , b t c p trong công tác qu n lý,


cung c p d ch v c

c v xúc ti n xu t kh u.

Nguyên nhân c a nh ng h n ch : t nh ng h n ch trong vi c th c hi n
ß

nh
n 20122014, tác gi nghiên

c u, ch ra nh ng nguyên nhân c a nh ng h n ch trong vi c th c hi n xúc ti n
õ

xu t kh u c a may Nhà Bè vào th


ng Châu Âu.NG VÀ M T S

GI I PHÁP NH M

NG XÚC TI N XU T KH U C A T NG CÔNG
TY C

PH N MAY NHÀ BÈ VÀO TH3.1.

ng xúc ti n xu t kh u c a T ng công ty c ph n may Nhà BèNG CHÂU ÂUXúc ti n xu t kh
i v i T ng công ty c ph n may Nhà Bè hi n nay có

vai trò vô cùng quan tr ng. Xu t phát t m c tiêu, nhi m v c a công ty c

ym nh xu t kh
n thu cho công ty, t xu th toàn c u hoá, h i nh p kinh

€

t


ng qu c t

tri n kinh t  xã h i c


u gi v ng các thc.ng, nhi m v

s

c chung v phát

các m c tiêu c a chi


ng

truy n th ng, ti p t c quán tri

ng hóa thhình th c XTXK nh


M t khác tích c
nh

d ng hóa các
c s chú ý, quan tâm c a khách hàng.

o, thu hút ngu n nhân l€

cao trong công tácc chuyên môn hóaØm l i hi u qu cao cho công ty.

V

m c a T ng công ty: T p trung nh ng nhi m v tr ng tâm c a


T

n 2015-2020, bên c nh vi c k th a và ti p t c nâng cao
nh ng nhi m vn 2012-2014. T

bán hàng trên c
y công tácc là gia công và hàng xu t kh u; Ti p t c coi xúc ti n
xu t kh

n xu t kh u hàng hóa là ho


ng quynh s t n t i và phát

€

tri n c a T ng công ty; Liên k t s c m

ch ng lãng phí ngu n l c; Nghiên

€

c u, tìm ki m các gi


chính sách c

u, k p th i ng phó vi

ng ngày càng can thi p vào các m t hàng


xu t kh u l n, các m t hàng xu t kh u có tính chi
c Qu c gia; Ti p t c nghiên
c
ng xúc ti n xu t khy m nh xu t kh u sang th

ng Châu Âu

và các th
ng truy n th ng.

Các nhi m v tri n khai th c hi

n 2015-2020: Th ng nh tu ch nh m t sõ

nh v

u m i thông tin và h tr mua hàng;Nghiên c u l


hình thành m t s

s n xu t, kho hàng, ngu n nguyên€

v t li u; T ch c các H i ngh
s
i ptu chc ngoài, t

õ

ng m t

p c n khách hàng b ngcông ngh thông tin qua các trang m ng giao d ch uy tín, tham gia các h i ch tri n


lãm quy mô l


gi


y manh hoc nhi u s quan tâm, chú ý c a các khách hàng trên th
ngày càng l n m


ng qu ng cáo, xây d ng hìnhu c a công ty


u n tr r i ro trong vi c liên k t mua
bán hàng hóa.
Xúc ti n xu t kh u c a NBC th i gian t

n s phù h p v i các

n xu t kh u c a qu c gia,l


hi
xu t kh
i hoá, td ch vit
un ph m ch bi n và ch

mbc kinh doanh s n xu t, ng d ng m nh miny xu t kh u

ng hoá th

i

ngn t trongy m nh công nghi p hoá,y nhanh chuy n dm c h p lý, ti n t i cân b ng xu t nh p kh u. M rng nhu c u nh p kh u trang thi t b và công ngh

tiên ti n, nh p kh u nguyên v t li u ph c v s n xu
ng công ngh và ch t xám cao, thúc

c làm, thu ngo i t

ng xu t kh u, góp phng nâng cao giá trt o các lo i s n ph


Vikinh doanh xu t kh u, h i nh p th ng l i vào kinh t th gi i.
3.2. Tri n v ng phát tri n xu t kh u hàng hóa c a T ng công ty c ph n may
Nhà Bè sang thng Châu Âu

m 2020ÿ

 

ÿþ

ÿ
ng phát tri n c a T ng công ty c ph n may Nhà Bè

2020
nh ng k t qu
c trong nhc, v i nh ng phân


tình hình kinh t


c và trên th gi


€

ng th


nh rõ