Tải bản đầy đủ
4 Kinh nghiệm gia tăng thanh toán xuất nhập khẩu của một số NHTM

4 Kinh nghiệm gia tăng thanh toán xuất nhập khẩu của một số NHTM

Tải bản đầy đủ

23

liên Ngân Hàng Toàn Cầu (SWIFT), với ƣu thế là một ngân hàng hàng đầu trong
lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thƣơng mại (TTQT & TTTM), chiếm lĩnh thị
phần lớn (năm 2012, thị phần doanh số TTQT & TTTM của Vietinbank là 14 ) và
là ngân hàng đầu tiên trong các NHTM Việt Nam có trung tâm xử lý nghiệp vụ
TTQT & TTTM.
Để gia tăng TTXNK, ngoài các sản phẩm TTQT & TTTM truyền thống,
Vietinbank tiên phong trong việc nghiên cứu, triển khai hàng loạt sản phẩm mới
phục vụ Doanh nghiệp XNK nhƣ: huy động vốn ngoại tệ giá r từ các công cụ
TTTM, rút vốn từ chƣơng trình GSM 102 - chƣơng trình tài trợ XK nông sản Mỹ
của Tổ Chức Tín Dụng Hàng Hóa (CCC) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ từ đó cung
cấp nguồn vốn giá cạnh tranh cho các Doanh nghiệp XNK... Đặc biệt, bao thanh
toán – sản phẩm hỗ trợ hữu hiệu cho Doanh nghiệp XNK/Doanh nghiệp bán hàng
nhận đƣợc nguồn tài trợ khi ký hợp đồng thƣơng mại với Doanh nghiệp
XNK/Doanh nghiệp mua hàng có điều khoản thanh toán theo phƣơng thức tài
khoản mở, chuyển tiền và nhờ thu trả chậm đã đƣợc Vietinbank triển khai thành
công và nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm từ các Doanh nghiệp XNK.
Hơn nữa, với 3 chi nhánh nƣớc ngoài tại Đức, Lào và mạng lƣới hơn 900
ngân hàng đại lý trên toàn cầu, Vietinbank đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu đối tác
của các Doanh nghiệp XNK khi làm ăn buôn bán không chỉ tại các thị trƣờng truyền
thống nhƣ EU, Mỹ, Nhật.v.v mà còn tại các thị trƣờng nhƣ: Châu Phi, Mỹ Latin,
Myanmar... Điều này đặc biệt quan trọng các Doanh nghiệp XNK muốn mở rộng
thị trƣờng hoạt động mà chƣa nắm bắt chắc chắn đƣợc rủi ro xuất phát từ quá trình
làm việc giữa các đối tác cách nhau về không gian, thời gian và tập quán địa
phƣơng.


Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Là một trong những ngân hàng hàng hàng đầu về thanh toán quốc tế và tài

trợ thƣơng mại, đội ngũ chuyên viên của HSBC luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh
nghiệp bất kể doanh nghiệp đang hoạt động tại đâu. Trung Tâm Thanh Toán và Tài
Trợ Thƣơng Mại của HSBC tại Việt Nam cung cấp gói giải pháp toàn diện từ các

24

dịch vụ chứng từ truyền thống đến các giải pháp đƣợc thiết kế chuyên biệt cho từng
doanh nghiệp với quy mô hoạt động khác nhau nhƣ: tín dụng thƣ, nhờ thu xuất
nhập khẩu, tài trợ thƣơng mại, các giải pháp tài trợ thƣơng mại phức hợp, các giải
pháp tài trợ cho nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
Để gia tăng TTXNK,ngoài các sản phẩm truyền thống, HSBC còn có thêm
các giải pháp điện tử cho các hoạt động thƣơng mại đƣợc thiết kế nhằm hỗ trợ
khách hàng quản lý trực tuyến các giao dịch thƣơng mại toàn cầu mọi lúc mọi nơi
nhƣ:
-

Dịch vụ thanh toán điện tử (HSBCnet-ITS): Là nền tảng dịch vụ ngân hàng

điện tử toàn cầu, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu nhƣ
mở và tu chỉnh Tín Dụng Thƣ, thanh toán chứng từ nhập khẩu, chuyển nhƣợng Tín
Dụng Thƣ xuất khẩu, đồng thời tiếp cận mọi thông tin tức thời về tài khoản xuất
nhập khẩu mọi lúc, mọi nơi.
-

Instant@dvice: HSBC là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam cung cấp miễn

phí tiện ích này. Doanh nghiệp sẽ nhận đƣợc thông báo qua thƣ điện tử ngay sau khi
các giao dịch thanh toán quốc tế đƣợc thực hiện tại HSBC.
-

Dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát toàn cầu (Document Tracker):

HSBC là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam cung cấp dịch vụ dò tìm bộ chứng từ
chuyển phát toàn cầu, cho phép khách hàng dò tìm và truy cứu nhanh về tình trạng
các bộ chứng từ trên toàn cầu (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL) 24 giờ một
ngày, 7 ngày 1 tuần và hoàn toàn miễn phí.
-

HSBC e-PO Trader: Giúp khách hàng quản lý các chứng từ điện tử và kiểm

tra sự hợp lệ của các giao dịch trong phƣơng thức ghi sổ dựa trên nền tảng trang
web trực tuyến. Hệ thống e-PO Trader cho phép bên mua tự động hóa quá trình
quyết định thanh toán và giúp nhà cung cấp tạo ra và xuất trình các chứng từ điện tử
đồng thời quản lý đƣợc tình trạng của việc thanh toán.
1.4.2 Bài học rút ra cho Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam
Vietcombank hiện là một trong những NHTM lớn tại Việt Nam, có mạng
lƣới rộng khắp trong và ngoài nƣớc với gần 400 chi nhánh, phòng giao dịch, công ty

25

thành viên và các văn phòng đại diện. Đơn vị này có quan hệ đại lý với hơn 1,700
NH tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Là NH có chất lƣợng thanh toán
quốc tế xuất sắc và chất lƣợng vƣợt trội trong dịch vụ TTQT dựa trên tỷ lệ điện
chuẩn cao năm 2012 đồng thời đƣợc nhiều tổ chức tài chính có uy tín công nhận
nhƣ Standard Chartered, Finance Asia, Euromoney.
Tuy nhiên, để gia tăng TTXNK, thì Vietcombank cần:
-

Về công nghệ ngân hàng: Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng để bắt kịp với

công nghệ hiện đại của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới nhƣ dịch vụ thanh
toán điện tử cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu đồng thời
tiếp cận mọi thông tin tức thời về tài khoản xuất nhập khẩu mọi lúc, mọi nơi. Việc
hiện đại hóa công nghệ ngân hàng làm tiết giảm đƣợc thời gian, lao động, phục vụ
quản trị điều hành, tác nghiệp cũng nhƣ phục vụ khách hàng đƣợc nhanh chóng
thuận tiện hơn.
-

Về sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ trong TTXNK:

+ Đa dạng sản phẩm phục vụ cho TTXNK của khách hàng nhƣ: Tài trợ L/C
nhập khẩu nhƣ UP S-Usance Payable At Sight nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho
doanh nghiệp Nhập khẩu thông qua việc chuyển L/C thanh toán tiền hàng từ “trả
ngay” thành “trả chậm”, mở L/C giáp lƣng, L/C có điều khoản đỏ..., thông báo Tín
Dụng Thƣ xuất nhập khẩu qua thƣ điện tử, dịch vụ dò tìm bộ chứng từ chuyển phát
toàn cầu cho phép khách hàng tìm kiếm và theo dõi tình trạng của bộ chứng từ xuất
khẩu gửi đi từ Vietcombank qua dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ thông báo thƣ
tín dụng nhanh, Hệ thống e-PO Trader cho phép bên mua tự động hóa quá trình
quyết định thanh toán và giúp nhà cung cấp tạo ra và xuất trình các chứng từ điện tử
đồng thời quản lý đƣợc tình trạng của việc thanh toán.
+ Xây dựng chính sách tỷ giá sát với giá thị trƣờng: Mặc dù trong thời gian qua
NHNN đã điều chỉnh tỷ giá để theo kịp với giá thị trƣờng nhƣng bản thân của
Vietcombank cũng cần linh động cho phép các chi nhánh trực thuộc điều chỉnh tỉ
giá theo giá địa bàn mà không vi phạm quy định của nhà nƣớc. Bởi trong giai đoạn

26

khó khăn nhất của năm 2009 thì Eximbank vẫn gia tăng đƣợc TTXNK chính bằng
công cụ tỷ giá linh hoạt này.
+ Phát triển dịch vụ hỗ trợ: Hiện tại Vietcombank chƣa có dịch vụ hỗ trợ cho
hoạt động XNK của các doanh nghiệp nhƣ dịch vụ bảo hiểm cho hàng xuất khẩu,
dịch vụ giao nhận và cho thuê kho bãi, chƣa phát triển đƣợc công cụ bảo hiểm tỷ
giá hiệu quả cho tất cả các doanh nghiệp XNK.
-

Về nguồn nhân lực: Việc bồi dƣỡng nguồn nhân lực cần bắt đầu từ việc

tuyển chọn những ngƣời có năng lực, có hoài bão và khả năng làm việc độc lập, có
tinh thần học hỏi. Đội ngũ cán bộ TTXNK cần thiết phải đƣợc đi học tập và đào tạo
ở những quốc gia có mô hình công nghệ ngân hàng hiện đại có kinh nghiệm lâu
năm trong lĩnh vực TTXNK. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác TTXNK
giỏi về trình độ chuyên môn, tƣ vấn tốt cho khách hàng XNK và thao tác chính xác
tuyệt đối theo chuẩn của các tổ chức nhƣ SWIFT để nâng cao hơn nữa uy tín của
Vietcombank. Vietcombank cần học hỏi NH bạn về những lĩnh vực trên để gia tăng
hoạt động TTXNK của NH.
1.5 Ý nghĩa việc gia tăng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của NHTM
Đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại: Việc gia tăng hoạt
động thanh toán xuất nhập khẩu có một ý nghĩa hết sức thiết thực, hoạt động
TTXNK là một dịch vụ thuần tuý làm tăng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng, nó
bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động khác của Ngân hàng.
Hoạt động TTXNK giúp cho NHTM thu hút thêm nhiều khách hàng, trên cơ
sở đó Ngân hàng tăng đƣợc quy mô hoạt động của mình, giúp cho Ngân hàng đáp
ứng tốt nhu cầu của khách hàng, trên cơ sở đó tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng và
nâng cao uy tín của mình. Từ đó, mà có thể khai thác đƣợc nguồn vốn tài trợ của
Ngân hàng nƣớc ngoài về nguồn vốn trên thị trƣờng tài chính quốc tế để đáp ứng
nhu cầu vay vốn của khách hàng.
Hoạt động thanh toán XNK giúp cho Ngân hàng phát triển đƣợc nghiệp vụ
bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ và các dịch vụ khác. Nếu hoạt động thanh toán XNK

27

đƣợc đẩy mạnh thì sẽ đẩy mạnh đƣợc hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu
cũng nhƣ tăng cƣờng đƣợc nguồn vốn huy động do tạm thời quản lý đƣợc nguồn
vốn nhàn rỗi của các doanh nghiệp có quan hệ TTXNK qua Ngân hàng.
Hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu giúp cho Ngân hàng tăng thu nhập và
tăng cƣờng khả năng cạnh tranh của Ngân hàng trong cơ chế thị trƣờng, đồng thời
nó giúp cho hoạt động Ngân hàng vƣợt ra khỏi phạm vi quốc gia và hoà nhập với hệ
thống Ngân hàng thế giới.

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1
TTXNK là một trong những dịch vụ quan trọng của các NHTM tác động rất
tích cực đến sự phát triển của của các ngân hàng thƣơng mại. Nghiên cứu, học tập
và phát triển hoạt động TTXNK để giữ vững đƣợc vai trò hàng đầu trong TTXNK
là vấn đề thiết yếu và cấp bách của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam
trong hệ thống các NH với thƣơng hiệu đƣợc biết đến nhƣ là một ngân hàng chuyên
doanh trong lĩnh vực TTXNK.
Trong chƣơng 1, luận văn đi vào nghiên cứu các lý luận cơ bản về TTXNK,
các phƣơng thức TTXNK, vai trò TTXNK đối với NHTM. Bên cạnh đó, luận văn
nghiên cứu sâu vào những rủi ro tiềm ẩn trong TTXNK, những bài học kinh nghiệm
trong lĩnh vực TTXNK nhằm giữ vững và phát triển đƣợc hoạt động TTXNK tại
Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.
Để hiểu rõ hơn về hoạt động TTXNK của Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng
Việt Nam, luận văn tiếp tục nghiên cứu chƣơng 2 về “Thực trạng hoạt động
TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến
năm 2013”.