Tải bản đầy đủ
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ

83

KẾT LUẬN
Hoạt động TTXNK là một trong những hoạt động quan trọng đối với các
NHTM, không những mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng mà còn thúc đẩy
đến sự phát triển của các nghiệp vụ khác của ngân hàng: kinh doanh ngoại tệ, chiết
khấu, tài trợ xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thƣơng, tăng cƣờng
vốn huy động đặc biệt là vốn ngoại tệ, … và các nghiệp vụ này cũng có tác động
ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động thanh
toán xuất nhập khẩu nói riêng. Vì vậy, việc gia tăng hoạt động kinh doanh xuất
nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong đối với các NHTM nói chung và Ngân
hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam nói riêng. Đồng thời, phân tích một số nghiệp
vụ khác của ngân hàng ảnh hƣởng đến hoạt động TTXNK. Từ đó, làm cho hoạt
động TTXNK phát triển góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cũng nhƣ uy tín
của Vietcombank trong nƣớc và quốc tế.
Với tầm quan trọng đó, luận văn đã nghiên cứu giải pháp để gia tăng hoạt
động TTXNK tại Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam.
 Quá trình nghiên cứu luận văn đã đạt được kết quả như sau:
-

Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống về hoạt động TTXNK nhƣ lý luận

cơ bản về hoạt động TTXNK, các phƣơng thức TTXNK, vai trò hoạt động TTXNK
đối với NHTM, những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động TTXNK và bài học kinh
nghiệm từ các ngân hàng khác để hổ trợ gia tăng đƣợc hoạt động TTXNK tại
Vietcombank.
-

Khái quát về sự thành lập và phát triển của Vietcombank, nêu thực trạng hoạt

động TTXNK, rủi ro trong hoạt động TTXNK, phân tích ảnh hƣởng giữa một số
nghiệp vụ ngân hàng khác và TTXNK. Từ đó, thấy đƣợc sự hỗ trợ của các hoạt
động khác góp phần cho sự gia tăng của hoạt động TTXNK. Phân tích đƣợc những
thuận lợi, khó khăn ảnh hƣởng đến hoạt độngTTXNK của Vietcombank. Nêu ra
những thành tựu và hạn chế trong hoạt động TTXNK của Vietcombank.
-

Những giải pháp cụ thể nhằm gia tăng hoạt động TTXNK tại Vietcombank

nhƣ giải pháp về công nghệ, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, tăng cƣờng công tác
phòng chống rủi ro, nâng cao nguồn nhân lực trong hoạt động TTXNK. Bên cạnh

84

đó, luận văn đƣa ra những giải pháp với Doanh nghiệp XNK, Vietcombank, Ngân
hàng Nhà nƣớc và Chính phủ để hỗ trợ cho hoạt động TTXNK của Vietcombank
phát triển trong thời gian tới.

85

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1.

Hoàng Ngọc Nhậm (2006), Giáo trình Kinh tế lượng, Khoa toán - Thống kê
trƣờng ĐH Kinh tế TP. HCM.

2.

Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2008), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm
2008, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.

3.

Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2009), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm
2009, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.

4.

Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2010), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm
2010, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.

5.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (2011), Báo cáo Kết quả kinh
doanh năm 2011, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.

6.

Ngân hàng Ngoại Thƣơng Việt Nam (2012), Báo cáo Kết quả kinh doanh năm
2012, Lƣu hành nội bộ, Hà Nội.

7.

Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (2008, 2009, 2010, 2011, 2012),
Báo cáo thường niên ngân hàng Ngoại thương 2008, 2009,2010, 2011, 2012,
Hà Nội.

8.

Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.

9.

Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ ngân hàng Trung ương, Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.

10. Trầm Thị Xuân Hƣơng (2010), Thanh toán quốc tế, Nhà xuất bản Thống Kê.
11. Trần Huy Hoàng (2010), Quản trị ngân hàng, Nhà xuất bản lao động xã hội,
TP. Hồ Chí Minh.

86

Các Website
12. http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Documents/DHCD2013/04_Bao_c
ao_cua_HDQT_tong_ket_nhiem_ky_2008_2013.pdf?19
13. http://www.vietcombank.com.vn/News/Vcb_News.aspx?ID=5046
14. http://s.cafef.vn/hose/VCB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-vietnam.chn
15. http://vietstock.vn/2013/05/thanh-toan-xuat-nhap-khau-canh-tranh-am-thamnhung-gay-gat-757-297191.htm
16. http://www.moit.gov.vn/vn/pages/Thongke.aspx?Machuyende=TK&ChudeID
=52http://tbck.vn/Uploads/Reports/BCPT/vcb-17092012-vcbs.pdf
17. http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-doanh-nghiep/Vietcombank-Khangdinh-vi-the/29562.tctc
18. http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Vietcombank-Tan-dungthoi-co-mo-rong-hoi-nhap/34311.tctc
19. http://www.uef.edu.vn/resources/newsletter_uef/2013_05/1.pdf
20. http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/100824.html
21. http://www.eximbank.com.vn/vn/baocaothuongnien.aspx
22. http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1567&catid
=43&Itemid=90